Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 april 2018
gepubliceerd op 17 mei 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 101 en 103/2 en tot vervanging van de bijlage 29 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018030933
pub.
17/05/2018
prom.
23/04/2018
ELI
eli/besluit/2018/04/23/2018030933/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 APRIL 2018. - **** besluit tot wijziging van artikelen 101 en 103/2 en tot vervanging van de bijlage 29 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


VERSLAG AAN DE KONING ****, 1. ALGEMENE COMMENTAAR: Het ontwerp van besluit dat **** wordt voorgelegd, voorziet de uitvoering van de delegatie voorzien in artikel 61 § 1, lid 5, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en die **** toelaat de voorwaarden te bepalen binnen dewelke de minister een einde kan stellen aan het verblijf van de onderdaan van een derde land die in de hoedanigheid van een student op het grondgebied verblijft, te weten deze voorzien in artikel 61, § 1, lid 1, 1°, van de vermelde wet van 15 december 1980: "wanneer hij, rekening houdend met de resultaten, zijn studies op overdreven wijze verlengt." Momenteel wordt deze delegatie van bevoegdheid uitgevoerd door middel van artikel 103/2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, dat het voorwerp uitmaakt van dit ontwerp van besluit.

Het vernoemde artikel 103/2, zoals nu geformuleerd, zorgt echter voor moeilijkheden bij de toepassing ervan omdat de bepalingen niet meer beantwoorden aan het huidige, en meer flexibele systeem van onderwijs dat mede werd vorm gegeven door de **** op **** niveau.

**** dit artikel in het jaar 1996 werd opgesteld, was het hoger onderwijssysteem in België volledig anders georganiseerd. **** moesten vroeger voor alle vakken die gedoceerd werden tijdens een studiejaar slagen om over te gaan naar het volgende studiejaar. In het huidige onderwijssysteem hebben de studenten de mogelijkheid om vakken waarvoor zij niet slagen, mee te nemen naar het volgende studiejaar en de desbetreffende lessen opnieuw bij te wonen en **** examens nogmaals af te leggen. Tevens zijn er meer mogelijkheden voor het samenstellen van een individueel ****, op maat gemaakt van de student.

Het huidige artikel 103/2 houdt bovendien ook geen rekening met de ingevoerde bachelor-master structuur en het systeem van **** (****). Net zoals de **** en **** studenten, moeten ook de vreemde studenten voldoende **** behalen om zich te kunnen inschrijven voor een volgend studiejaar.

**** bepaling beperkte de minister tot op heden in zijn mogelijkheden om een einde te stellen aan het verblijf van studenten die hun studies op overdreven wijze verlengen en van studenten die met andere doeleinden naar België komen en aldus misbruik maken van hun ****.

Daarnaast hebben het **** **** en de **** op 11 mei 2016 een nieuwe richtlijn goedgekeurd betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van **** met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, ****, educatieve projecten of au **** (hierna "****"). **** **** maakt deel uit van het actieplan betreffende legale immigratie dat door de **** Commissie in 2005 werd aangenomen en is eveneens een fusie en een herziening van de richtlijn over studenten 2004/114/EG en de richtlijn over onderzoekers 2005/71/EG. **** doel van de nieuwe richtlijn is de verbetering van het juridisch kader voor toegang en verblijf van de categorieën onderdanen van derde landen die onder de twee bovengenoemde richtlijnen vallen.

Dit ontwerp van besluit ligt dan ook in de lijn van deze nieuwe richtlijn. **** artikel 21.2 ****) van de **** wordt immers bepaald dat de lidstaten een verblijfsvergunning van een student kunnen intrekken of niet verlengen wanneer de student volgens het nationale recht of de bestuurlijke gebruiken onvoldoende voortgang boekt bij zijn studie. **** dit ontwerp van besluit wordt aldus het begrip "onvoldoende voortgang" verder uitgebouwd in het nationaal recht.

**** dient ten **** te worden gewezen op het feit dat dit ontwerp van besluit, zoals ook het huidige artikel 103/2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, telkens de mogelijkheid geeft aan de minister om een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren aan de vreemde student die onvoldoende voortgang boekt, maar niet de verplichting oplegt om dit te doen. **** laat de minister toe om rekening te houden met de persoonlijke situatie van de vreemde student.

Bij het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten, blijven de bepalingen vervat in het artikel 61, § 1, leden 2, 3 en 4 van de wet van 15 december 1980 steeds van toepassing. **** advies van de **** zal worden ingewonnen aangaande de student die in aanmerking komt om een bevel om het grondgebied te verlaten te krijgen op basis van onvoldoende voortgang.

Teneinde het gewijzigde artikel 103/2 effectief in de praktijk toe te passen, wijzigt het voorliggend ontwerp artikel 101 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 teneinde te voorzien dat de student, bij een aanvraag tot vernieuwing van zijn verblijfsvergunning, gehouden is een **** voor te leggen waarin wordt vermeld hoeveel **** hij heeft verworven in het voorgaande academiejaar, alsook hoeveel **** hij in totaal heeft verworven in zijn huidige opleiding.

Verder wordt in het vernoemde artikel 101 opgesomd welke documenten de vreemdelingen die op basis van artikel 58 van de wet van 15 december 1980 is gemachtigd om in **** te verblijven in de hoedanigheid van een student, moet voorleggen bij de aanvraag tot vernieuwing van zijn verblijfsvergunning. 2. ARTIKELSGEWIJZE COMMENTAAR: ARTIKEL 1. **** besluit zet de **** **** van 11 mei 2016 gedeeltelijk om. Art. 21.1 ****) van de richtlijn legt aan de lidstaten een verplichting op om de verblijfsvergunning van de student in te trekken of weigeren te verlengen indien hij niet meer voldoet aan de algemene voorwaarden van artikel 7 van de richtlijn of aan de specifieke voorwaarden per categorie.

**** **** voorziet voor de lidstaten de mogelijkheid om de verblijfsvergunning van de student in te trekken of niet te verlengen indien hij onvoldoende voortgang boekt bij zijn studie (art. 21, 2, ****), van de richtlijn).

Artikel 21.1 ****) van de **** verplicht de lidstaten om de vergunning van de student in te trekken indien het verblijf van de vreemdeling andere doeleinden dient dan die waarvoor de vergunning was afgegeven.

**** artikel 103/2, zoals gewijzigd door dit ontwerp, vormt bijgevolg een omzetting van het artikel 21.2 ****) van de richtlijn en een gedeeltelijk omzetting van het artikel 21.1. ****) van de richtlijn.

**** artikel 101, zoals gewijzigd door dit ontwerp, vormt een omzetting van het artikel 21.1.****) van de ****.

ARTIKEL 2.

**** artikel 13, § 2, tweede lid van de wet van 15 december 1980 voorziet een delegatie aan de **** om de termijnen en de voorwaarden voor de aanvragen tot vernieuwing of de verlenging van de verblijfsvergunningen te bepalen.

**** de vreemdelingen die op basis van artikel 58 van de wet werden gemachtigd om in de hoedanigheid van een student in **** te verblijven, werd deze delegatie uitgevoerd door middel van artikel 101 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981. Het voorliggen ontwerp wijzigt het vernoemde artikel 101 waarbij een opsomming wordt gegeven van de documenten die de student moet voorleggen bij een aanvraag tot vernieuwing van zijn verblijfsvergunning.

**** moet de student de volgende documenten voorleggen bij een aanvraag tot vernieuwing van zijn verblijfsvergunning: 1. een geldig paspoort of een daarmee gelijkgestelde ****;2. het bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling;3. het bewijs dat hij voldoende middelen van bestaan bezit;4. het bewijs dat hij is aangesloten bij een ziektekostenverzekering die alle risico's in **** dekt;5. het **** ingevuld door de onderwijsinstelling.**** betreft een **** waarvan het model zal worden vastgesteld door de minister. Deze zal beschikbaar zijn op de **** van de **** Vreemdelingenzaken. Daarin wordt vermeld voor hoeveel **** de vreemde student het voorbije academiejaar is geslaagd, alsook hoeveel **** hij in totaal heeft verworven in zijn huidige opleiding.

**** **** is immers noodzakelijk om te beoordelen of de student voldoende voortgang boekt bij zijn studie. Om het artikel 103/2, zoals gewijzigd door dit ontwerp, te kunnen toepassen, moeten de bevoegde diensten het exacte aantal verworven **** kennen om de juiste beoordeling van de **** te kunnen maken.

Indien in de opleiding niet met ****/**** wordt gewerkt, maar met perioden, zoals het geval is voor de opleidingen sociale promotie, is het aan de onderwijsinstelling om de perioden om te zetten naar het aantal ****.

**** andere documenten die worden voorzien in paragraaf 2 van het "nieuwe" artikel 101, zijn noodzakelijk om na te gaan of de vreemdeling die op basis van artikel 58 van de wet van 15 december 1980 gemachtigd werd om in de hoedanigheid van een student in **** te blijven, nog steeds voldoet aan de desbetreffende voorwaarden voorzien in dit artikel 58.

**** moet in het bezit zijn van een geldig paspoort of een daarmee gelijkgestelde ****.

**** moet de vreemdeling een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling voorleggen. Aangezien hij reeds gemachtigd werd om in de hoedanigheid van een student in **** te verblijven, moet het een definitieve inschrijving zijn aan een onderwijsinstelling en is een bewijs dat hij voldoet aan de voorwaarden van voorafgaande studies, zoals voorzien in artikel 59 van de wet, niet voldoende.

Het is vanzelfsprekend dat de vreemdeling nog steeds over voldoende middelen van bestaan moet beschikken.

**** moet hij ook een bewijs voorleggen dat hij beschikt over een ziektekostenverzekering die alle risico's in **** dekt. Deze voorwaarde wordt aan de lidstaten opgelegd door de **** (artikel 7.1 **** en artikel 21.1 ****).

De verplichting om over een ziektekostenverzekering te beschikking ligt verder vervat in de verplichting om het bewijs van voldoende middelen aan te tonen (artikelen 58 en 60 ****), daar er van de vreemde student wordt verwacht dat zijn **** ook gedekt zijn. Verder is het zo dat in België iedereen een ziektekostenverzekering moet hebben en zich aansluiten bij een erkend ziekenfonds naar keuze. Bovendien is het in het belang van de student zelf dat hij is aangesloten bij een ziekenfonds.

**** de vreemde student wordt gevraagd dat hij zijn aanvraag tot vernieuwing van de verblijfsvergunning uiterlijk 15 dagen voor de vervaldatum van zijn verblijfsvergunning, indient. Dit om hem de mogelijkheid te geven alle documenten, en in het bijzonder het ****, dat door de instellingen moet worden ingevuld, te verzamelen.

**** aanvraag tot vernieuwing zal onontvankelijk worden verklaard indien deze niet binnen de termijn voorzien in paragraaf 1 van hetzelfde artikel, wordt ingediend, namelijk 15 dagen voor de vervaldatum van de verblijfsvergunning.

**** de aanvraag tot vernieuwing tijdig werd ingediend, maar er ontbreken bepaalde documenten, zal de burgemeester of zijn gemachtigde aan de vreemdeling vragen het nodige te doen binnen de 15 dagen. Dit zal gebeuren door middel van een standaardbrief.

**** aanvraag tot vernieuwing wordt onontvankelijk verklaard door de burgemeester of zijn gemachtigde indien de student niet binnen 15 dagen de ontbrekende documenten voorlegt.

**** beslissing tot **** wordt betekend door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 29, van het koninklijk **** van 8 oktober 1981. **** bijlage, die vroeger een uitnodiging was om ontbrekende documenten te bezorgen, wordt aldus vervangen en is voortaan een beslissing tot niet ontvankelijkheid van de aanvraag tot vernieuwing.

**** er documenten ontbreken of de aanvraag werd niet tijdig ingediend en de gemeente stuurt deze toch door naar de **** Vreemdelingenzaken, zal de aanvraag teruggezonden worden naar de gemeente zonder verder onderzoek.

De **** van State heeft in zijn advies (opmerking 7) 62.970/4 gezegd dat er nieuwe bijlage moest worden ingevoegd voor een beslissing van ontvankelijkheid. **** bestaande bijlage 29, die een uitnodiging is om ontbrekende documenten binnen te brengen in toepassing van artikel 92, 98 en 101, moest worden behouden.

Er werd echter geen gevolg gegeven aan deze opmerking. **** de praktijk blijkt dat de bijlage 29 momenteel niet of heel zelden wordt gebruikt door de gemeenten. De gemeenten nodigen de vreemdelingen uit om ontbrekende documenten voor te leggen door middel van een brief of via een andere minder formele wijze.

**** behoeve van de administratieve vereenvoudiging is het niet noodzakelijk om deze uitnodiging te formaliseren, wat de gemeenten toelaat om de vreemdeling op een andere wijze uit te nodigen om de ontbrekende documenten voor te leggen, zoals zij nu al doen.

ARTIKEL 3.

**** terminologie in het artikel 103/2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 werd aangepast aan de terminologie gebruikt in de decreten van de bevoegde **** betreffende de regeling van het hoger onderwijs.

In het bijzonder de **** Hoger Onderwijs van de **** **** van 11 oktober 2003, het decreet van de **** Gemeenschap van 27 juni 2005 en het decreet van 7 november 2013 **** het landschap van het hoger onderwijs en de organisatie van academische studie van de **** Gemeenschap. ****) Bepalingen 1° ****.****.****. 5° - ****- of **** **** omvat een **** 120 **** en een **** 180 ****, opgedeeld in respectievelijk twee en drie pakketten van ongeveer 60 ****. De normale **** van een **** student bedraagt dus 60 **** per jaar. Zo zou de student in een **** zijn **** of **** binnen de normaal voorziene termijn van respectievelijk twee of drie jaar moeten behalen. **** **** omvatten echter 90 ****. **** dat geval moet een **** student zijn **** in principe behalen na anderhalf jaar. **** aantal **** omvatten 240 ****. **** dat geval moet een **** student zijn **** normaal gezien behalen na vier jaar.

Aangezien het aanvangen van een ****- of **** in principe het begin uitmaakt van hogere studies, wordt meer soepelheid gegarandeerd ten aanzien van deze studenten. Bovendien hebben de studies van hoger onderwijs in **** een zekere moeilijkheidsgraad en is de **** voor vreemde studenten vaak niet dezelfde als hun moedertaal. Omwille van deze redenen wordt hen een ruimere **** gegund om de eerste 45 **** te behalen. De vreemde student heeft op die manier de mogelijkheid om gedurende het eerste jaar te wennen aan de studies in België. Anderzijds heeft de minister na twee jaar wel de mogelijkheid om een verlenging van de verblijfsvergunning te weigeren van de studenten die voor geen of slechts heel weinig vakken slagen, en hen een bevel om het grondgebied te verlaten, af te leveren.

Teneinde ook na deze eerste twee jaar de continuïteit van voldoende **** te blijven verzekeren, moet de vreemde student vanaf dan jaarlijks 45 **** verwerven. **** dit niet het geval is, verlengt hij zijn studies op overdreven wijze en kan een bevel om het grondgebied te verlaten worden afgeleverd.

De nieuwe bepalingen van dit ontwerp geven de ruimte aan de vreemde student om zijn **** te behalen binnen drie of vier jaar, in plaats van de normaal voorziene termijn van anderhalf of twee jaar en zijn **** te behalen binnen vijf of zes jaar, in plaats van drie of vier jaar zoals het **** voorziet.

Aan vreemde studenten ingeschreven voor een aanvullend **** "bachelor na bachelor" of een **** ****, wordt eveneens de nodige flexibiliteit gegarandeerd om deze opleiding met vrucht te beëindigen binnen twee jaar in plaats van één jaar zoals het **** voorziet.

Het is uiteraard niet uitgesloten dat de vreemde student verschillende opeenvolgende ****- of ****'s behaalt, inclusief aanvullende ****'s "bachelor na ****" of **** ****'s. Dit zolang de opleiding de hoofdactiviteit blijft en de student aan de **** voldoet. ****) Bepalingen 8° en 9° - **** **** **** in België omvatten 60, 120 of uitzonderlijk 180 ****.**** **** veronderstelt dat een student zijn **** dan ook respectievelijk in één, twee of drie jaar behaalt. Ook hier wordt er een zekere soepelheid gegarandeerd ten aanzien van de vreemde studenten. **** moeten 60 **** behalen na twee jaar, 120 **** na drie jaar en in voorkomend geval, 180 **** na vier jaar. **** de vreemde student een **** volgt, in combinatie met een schakel- of **** van tenminste 30 **** wordt één extra jaar getolereerd om de ****, inclusief het schakel- of ****, af te werken.

Er wordt aan de **** die in de hoedanigheid van een student werd gemachtigd in **** te verblijven, dus enige marge gegeven indien hij na één jaar in een **** geen 60 **** kan verwerven. Het zou immers onredelijk zijn dat een bevel om het grondgebied te verlaten kan worden afgegeven aan een **** ****, die in vele gevallen bovendien een andere moedertaal heeft dan de taal waarin hij hoger onderwijs volgt, omdat hij voor enkele vakken niet slaagt.

**** aanleiding van de opmerking 4 van de **** van State in haar advies. 62.970/4 wordt verduidelijkt dat onder de term "****", ook de "master-na-****" wordt verstaan. ****) **** en berekening van **** **** bepalingen zijn noodzakelijk om te verduidelijken dat er enkel rekening wordt gehouden met de verworven **** van de huidige opleiding, en de eventuele credit-vrijstellingen voor vakken uit andere eerder gevolgde opleidingen.Dit impliceert tevens dat vreemdelingen die in de hoedanigheid van een student werden gemachtigd om in **** te verblijven, net zoals **** en ****-studenten, zich kunnen heroriënteren naar een andere opleiding. **** moet men ook blijven voldoen aan de **** wanneer men zich inschrijft voor een andere opleiding na het eerder behalen van een diploma.

Het is voor de vreemde student aldus perfect mogelijk om van opleiding te veranderen zolang er voldaan is aan de **** in de opleiding op het moment van beoordeling. In veel gevallen zou de student dan ook een aantal vrijstellingen kunnen krijgen voor vakken van zijn eerder gevolgde opleiding die eveneens deel uitmaken van het curriculum van zijn nieuwe opleiding.

Voorbeeld: een vreemde student is in zijn eerste academiejaar in België ingeschreven voor de **** **** en behaalt na één jaar in deze opleiding 24 ****. **** de aanvang van zijn tweede academiejaar in **** beslist hij te veranderen naar **** **** waar hij een vrijstelling krijgt voor 14 **** die hij behaalde in opleiding ****. De overige 10 (24-14) **** uit opleiding **** in dit voorbeeld zijn niet meer van nut voor zijn verdere studies en worden vanzelfsprekend dan ook niet meegeteld voor de toepassing van deze bepalingen.

Indien hij daarenboven in zijn tweede academiejaar in **** bijvoorbeeld nog 36 **** behaalt in opleiding ****, dan heeft hij na twee jaar ingeschreven te zijn in een **** 50 (14+36) relevante **** verzameld. Dit is meer dan de vereiste 45 **** op basis van artikel 103/2, 1° van het besluit van 8 oktober 1981.

Bijgevolg heeft hij voldoende **** geboekt voor de toepassing van deze bepalingen.

Echter, indien hij in zijn tweede academiejaar in **** bijvoorbeeld slechts 16 **** behaalt in opleiding ****, dan heeft hij na twee jaar ingeschreven te zijn in een **** slechts 30 (14+16) relevante **** verzameld. Dit is minder dan de vereiste 45 **** op basis van artikel 103/2, 1° van het koninklijk besluit va 8 oktober 1981. Bijgevolg komt hij in aanmerking voor een bevel om het grondgebied te verlaten op basis van onvoldoende ****. **** de onderwijsinstelling bindende **** oplegt wegens onvoldoende ****, al dan niet gekoppeld aan bindende ****, en de student of de onderwijsinstelling hiervan het bewijs kan voorleggen, dan zal dit bij de beoordeling van het dossier in aanmerking worden genomen.

**** tegemoet te komen aan de opmerking 5 van de **** van State in haar advies 62.970/4, wordt de draagwijdte van deze bepalingen voor de verschillende gemeenschappen verduidelijkt. **** bestaat het systeem met de bindende **** enkel in de **** ****, maar het is mogelijk dat dit systeem in de toekomst door de andere gemeenschappen zal worden overgenomen.

**** de **** Vreemdelingenzaken op de hoogte werd gesteld van de bindende **** of bindende ****, zal er worden onderzocht wat die voorwaarden exact inhouden. **** de student aan de bindende voorwaarden heeft voldaan, en ook voldoet aan de bepalingen van artikel 103/2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, zal zijn verblijf worden verlengd. Indien hij aan de bindende voorwaarden heeft voldaan, maar niet aan de voorwaarden van artikel 103/2, kan dit een aanwijzing zijn voor de **** **** dat de student zich heeft herpakt en zal hij geen bevel om het grondgebied te verlaten, krijgen. **** de **** **** echter vaststelt dat zijn verblijf andere doeleinden dient dan studies, zal aan hem alsnog een bevel om het grondgebied te verlaten worden afgeleverd.

ARTIKEL 4.

**** bijlage 29, die vroeger een uitnodiging was om ontbrekende documenten te bezorgen aan het gemeentebestuur, wordt vervangen en is voortaan een beslissing tot niet ontvankelijkheid van de aanvraag tot vernieuwing.

ARTIKEL 5.

De **** van **** merkte in haar advies 62.970/4 (opmerking 6) op dat 1 september niet overeenkomt met het einde van het academiejaar en dat er studenten zijn die nog ingeschreven zijn voor het academiejaar 2017-2018. Volgens hem, zouden voor die studenten overgangsmaatregelen moeten worden voorzien. **** tegemoet te komen aan deze opmerking werd het oorspronkelijke artikel van het ontwerp aangepast.

Artikel 5, eerste paragraaf legt het algemene principe vast, namelijk dat de nieuwe bepalingen van toepassing zijn voor alle vreemdelingen die in de hoedanigheid van een student op het **** grondgebied verblijven, van zodra het nieuwe besluit in werking is getreden, onder voorbehoud van de in paragraaf 2 voorziene afwijkingen. **** moeten alle **** studenten bij een aanvraag tot verlenging de documenten voorzien in artikel 101 voorleggen.

**** tweede paragraaf voorziet afwijkingen voor de toepassing van het nieuwe artikel 103/2 van dit besluit. De vreemdelingen die gemachtigd zijn voor de academiejaren 2017- 2018 en 2018-2019 om in de hoedanigheid van een student op het grondgebied te blijven, zullen onder de oude regeling van artikel 103/2 vallen.

**** **** studenten die tijdens het academiejaar 2018-2019 een aanvraag tot verlenging indienen, zoals voorzien in artikel 101 van dit besluit, zullen een bevel om het grondgebied te verlaten krijgen, indien zij hun studies op overdreven wijze verlengen, volgens de nieuwe bepalingen van artikel 103/2 van dit besluit.

ARTIKEL 6.

**** artikel behoeft geen bijzondere commentaar.

Wij hebben de eer te zijn, ****, **** Uwe ****, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De **** van **** en Binnenlandse ****, ****. **** **** Staatssecretaris voor **** en ****, ****. ****

RAAD VAN STATE afdeling **** advies 62.970/4 van 12 maart 2018 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van artikelen 101 en 103.2 tot vervanging van de bijlage 29 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen'.

Op 9 februari 2018 is de **** van ****, afdeling ****, door de **** voor **** en ****, belast met **** ****, toegevoegd aan de **** van **** en Binnenlandse **** verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van artikelen 101 en 103.2 tot vervening van de bijlage 29 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, **** verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 12 maart 2018. De kamer was samengesteld uit **** ****, voorzitter van de **** van **** en **** ****, ****, **** ****, staatsraad, **** VAN **** en **** ****, assessoren, en **** **** VAN ****, griffier.

Het verslag is uitgebracht door **** ****, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de **** en de **** tekst van het advies is nagezien onder toezicht van **** ****. **** advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 12 maart 2018 **** de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de **** van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande ****.

**** die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen. 1.Bij het koninklijk besluit van 11 december 1996 `tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen' is een artikel 103/2 en niet een artikel 103.2 ingevoegd in het besluit dat gewijzigd wordt.

**** moet de nummering van het artikel aangepast worden zowel in het opschrift, de aanhef, als in artikel 3 van het ontwerp. 2. **** de **** tekst van het ontworpen artikel 101, § 1, dienen de woorden "**** **** **** de **** ****" vervangen te worden door de woorden "**** se présenter **** **** ****".3. In het ontworpen artikel 103/2, § 1, eerste lid (artikel 3 van het ontwerp) dienen de woorden "**** ****" vervangen te worden door de woorden "Sous réserve", welke woorden ook in de huidige **** tekst staan.4. **** datzelfde ontworpen artikel 103/2, § 1, eerste lid, dient eveneens verwezen te worden naar de begrippen "master-na-****" en "master de ****". 5. Het ontworpen artikel 103/2, § 2, tweede lid, luidt als volgt: "Er wordt eveneens rekening gehouden met de bindende ****, opgelegd door de instelling van hoger onderwijs en waarvan de student of de onderwijsinstelling geldig het bewijs kan leveren." In het verslag aan de **** dient in de commentaar bij artikel 3 de draagwijdte van deze bepaling te worden gepreciseerd in het licht van de regelgeving die van toepassing is in de verschillende gemeenschappen. 6. **** betrekking tot artikel 4 van het ontwerp - waarvan het **** opgenomen moet worden in een artikel dat voorafgaat aan de uitvoeringsbepaling - staat in het verslag aan de **** het volgende: "**** de rechtszekerheid te waarborgen, treedt dit besluit pas in werking vanaf september 2018.**** die manier wordt aan alle vreemde studenten, zowel diegenen die reeds in het **** verblijven als de **** die zich voor het eerst aan een opleiding in het hoger onderwijs inschrijven, voldoende tijd gelaten om rekening te houden met deze nieuwe bepalingen." **** aandacht van de steller van het ontwerp wordt evenwel gevestigd op het feit dat in het hoger onderwijs het einde van een academiejaar niet samenvalt met 1 september 2018 - de datum waarop volgens artikel 4 van het ontwerp het besluit in werking treedt -, zodat voor de verwezenlijking van de doelstelling van rechtszekerheid, die vooropgesteld wordt in het verslag aan de ****, een overgangsmaatregel getroffen moet worden ten gunste van de studenten die nu reeds ingeschreven zijn voor het huidige academiejaar. 7.**** artikel 5 van het ontwerp wordt bijlage 29 van het besluit dat gewijzigd wordt, vervangen.

In het verslag aan de **** wordt het volgende gepreciseerd: "de[ze] bijlage (...) die vroeger een uitnodiging was om ontbrekende documenten te bezorgen aan het gemeentebestuur, wordt vervangen en is voortaan een beslissing tot niet ontvankelijkheid van de aanvraag tot vernieuwing".

De huidige bijlage 29 is evenwel een uitnodiging om de ontbrekende documenten te bezorgen, die afgegeven wordt met toepassing van de artikelen 92, 98 en 101 van het besluit dat gewijzigd wordt.

In plaats van bijlage 29 van het besluit dat gewijzigd wordt te vervangen, verdient het bijgevolg aanbeveling om een nieuwe bijlage in te voegen in het besluit dat gewijzigd wordt. Het ontworpen artikel 101, § 3, tweede en derde lid, artikel 5 van het ontwerp en de bijlage moeten dan ook worden aangepast.

In het ontworpen artikel 101, § 3, eerste lid, dienen voorts de woorden "door middel van een document dat overeenstemt met het model van bijlage 29" ingevoegd te worden 8. **** de nieuwe bijlage moeten de woorden "Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit ... " worden vermeld, gevolgd door dezelfde ondertekeningen als die welke voorkomen op het koninklijk ****.(1) DE GRIFFIER **** **** VAN **** DE VOORZITTER **** **** _______ Nota (1) Beginselen van de **** - **** voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, ****.****-****.****, tab "****", aanbeveling 172 en formule **** 4-8-1.

23 APRIL 2018. - **** besluit tot wijziging van artikelen 101 en 103/2 en tot vervanging van de bijlage 29 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze ****.

Gelet op het artikel 108 van de ****;

Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 13, § 2, lid 2, vervangen bij de wet van 8 juli 2011 en artikel 61, § 1, lid 5, vervangen bij de wet van 15 juli 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

Gelet op het advies van de **** van Financiën, gegeven op 12 december 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de **** van Begroting, gegeven op 15 januari 2018;

Gelet op het advies 62.970/4 van de **** van State, gegeven op 12 maart 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

**** de voordracht van de **** van **** en Binnenlandse **** en de **** voor **** en Migratie.

Hebben **** besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het huidige besluit zet de richtlijn 2016/801/**** van het **** **** en de **** van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van **** met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, ****, educatieve projecten of au-****, gedeeltelijk om.

Art. 2.Artikel 101 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 april 2007 en van 15 augustus 2012, wordt vervangen als volgt: " A****. 101. § 1. De vreemdeling die op basis van artikel 58 van de wet gemachtigd is om in **** te verblijven in de hoedanigheid van een student moet zich bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats aanmelden om de vernieuwing van zijn verblijfsvergunning aan te vragen, uiterlijk 15 dagen vóór de vervaldatum van zijn verblijfsvergunning. § 2. **** de aanvraag tot vernieuwing van zijn verblijfsvergunning, legt de vreemdeling de volgende documenten voor: 1° een geldig paspoort of een daarmee gelijkgestelde ****;2° het bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling;3° het bewijs dat hij beschikt over een ziektekostenverzekering die alle risico's in **** dekt;4° het bewijs dat hij voldoende middelen van bestaan bezit, overeenkomstig artikel 60 van de wet;5° het **** waarvan het model is vastgesteld door de minister, ingevuld door de onderwijsinstelling waarbij er wordt aangegeven voor hoeveel **** hij geslaagd is in het voorgaande academiejaar, alsook hoeveel **** hij in totaal heeft verworven in zijn huidige opleiding. De verbintenis tot ****, bedoeld in artikel 60, lid 1, 2°, van de wet, moet in overeenstemming zijn met het model van bijlage 32. § 3. **** de vreemdeling niet de vereiste documenten overlegt, zoals voorzien in paragraaf 2, verzoekt de burgemeester of zijn gemachtigde de vreemdeling om de ontbrekende documenten binnen een termijn van 15 dagen over te leggen.

**** de vreemdeling de ontbrekende documenten niet binnen de in het eerste lid vermelde termijn overlegt, verklaart de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag tot vernieuwing onontvankelijk. **** beslissing tot **** is opgesteld overeenkomstig het model in bijlage 29. **** burgemeester of zijn gemachtigde betekent deze beslissing aan de betrokkene.

**** burgemeester of zijn gemachtigde maakt een kopie van de beslissing tot **** over aan de gemachtigde van de minister. § 4. **** de vreemdeling zijn aanvraag tot vernieuwing heeft ingediend overeenkomstig de eerste paragraaf en de **** of zijn gemachtigde niet in staat was over deze aanvraag een beslissing te nemen voor het verstrijken van de verblijfsvergunning waarvan hij houder is, stelt de burgemeester of zijn gemachtigde hem in het bezit van een attest overeenkomstig het model van bijlage 15.

**** attest dekt voorlopig het verblijf van de vreemdeling op het grondgebied van het ****. **** attest is **** dagen geldig en kan tweemaal met eenzelfde periode verlengd worden."

Art. 3.Artikel 103/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 1996, wordt vervangen als volgt: "

Art. 103/2.§ 1. Onder voorbehoud van artikel 61, § 1, leden 2, 3 en 4, van de wet, kan de **** de vreemdeling die op basis van artikel 58 van de wet gemachtigd is om in **** te verblijven in de hoedanigheid van een student die, rekening houdend met de resultaten, zijn studies op overdreven wijze verlengt, het bevel geven om het grondgebied te verlaten wanneer: 1° hem een machtiging tot verblijf werd toegekend om een ****- of **** te volgen en hij na de eerste twee jaren van zijn studie niet minstens 45 **** behaalde;2° hem een machtiging tot verblijf werd toegekend om een ****- of **** te volgen en hij na zijn derde jaar van de studie niet minstens 90 **** behaalde;3° hem een machtiging tot verblijf werd toegekend om een **** te volgen en hij na zijn vierde jaar van de studie niet minstens 135 **** behaalde;4° hem een machtiging tot verblijf werd toegekend om een **** van 90 of 120 **** te volgen en hij deze niet met vrucht beëindigde na respectievelijk drie of vier jaar van zijn studie;5° hem een machtiging tot verblijf werd toegekend om een **** van 180 of 240 **** te volgen en hij deze niet met vrucht beëindigde na respectievelijk vijf of zes jaar van zijn studie;6° hem een machtiging tot verblijf werd toegekend om een voortgezette **** ("bachelor na bachelor") van 60 **** te volgen en hij deze niet met vrucht beëindigde na twee jaar van zijn studie;7° hem een machtiging tot verblijf werd toegekend om een ****, al dan niet gecombineerd met een schakel- of **** te volgen, en hij na het tweede jaar van zijn studie niet minstens 60 **** behaalde;8° hem een machtiging tot verblijf werd toegekend om een ****, al dan niet gecombineerd met een schakel- of **** te volgen, en hij na het derde jaar van zijn studie niet minstens 120 **** behaalde;9° hem een machtiging tot verblijf werd toegekend om een **** van 60, 120 of 180 **** te volgen, en hij deze niet met vrucht beëindigde na respectievelijk twee, drie of vier jaar van zijn studie. **** de toepassing van het eerste lid, 1° tot 9°, moeten de termen graduaat, bachelor, master, ****- en schakelprogramma, **** en ****, begrepen worden conform de decreten van de bevoegde **** betreffende de regeling van het hoger onderwijs.

**** de toepassing van het eerste lid, punt 9°, in het geval een **** gepaard **** met een schakelprogramma of **** vanaf 30 ****, wordt de termijn waarbinnen zijn verblijf kan worden beëindigd verlengd met één extra studiejaar. § 2. **** de toepassing van het eerste paragraaf, wordt voor de beoordeling van het aantal **** enkel rekening gehouden met: 1° de **** verworven in de huidige opleiding;2° de behaalde **** uit voorafgaande opleidingen waarvoor in de huidige opleiding een vrijstelling werd verleend. Er wordt eveneens rekening gehouden met de bindende ****, opgelegd door de instelling van hoger onderwijs en waarvan de student of de onderwijsinstelling geldig het bewijs kan leveren. § 3. De **** of zijn gemachtigde kan aan de student of aan de onderwijsinstelling bij welke de student is of was ingeschreven, alle informatie of documenten vragen die nuttig zijn voor de toepassing van dit artikel."

Art. 4.Bijlage 29, van hetzelfde besluit, wordt vervangen door de bijlage die aan dit besluit is toegevoegd.

Art. 5.§ 1. **** besluit is van toepassing op de vreemdelingen die, op grond van artikel 58 van de wet, gemachtigd zijn om in de hoedanigheid van student op het grondgebied te verblijven, onder voorbehoud van de in paragraaf 2 voorziene afwijkingen. § 2. **** de vreemdelingen die op het moment van de inwerkingtreding van dit besluit, tijdens de academiejaren 2017-2018 en 2018-2019 reeds tot een verblijf in de hoedanigheid van student gemachtigd zijn, kan de **** het bevel om het grondgebied te verlaten geven omdat ze hun studies, rekening houdend met de resultaten, op overdreven wijze verlengen, en dit in de gevallen die voorzien worden in artikel 103/2, zoals het voor de inwerkingtreding van dit besluit was opgesteld.

**** de vreemdeling tijdens het academiejaar 2018-2019 een aanvraag voor verlenging van het verblijf indient om tijdens het academiejaar 2019-2020 studies te kunnen volgen, kan de **** hem, in afwijking van het eerste lid, het bevel geven om het grondgebied te verlaten omdat hij zijn studies, rekening houdend met de resultaten, op overdreven wijze verlengt, en dit in de gevallen die voorzien worden door artikel 103/2, zoals het door artikel 3 werd vervangen.

Art. 6.**** minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

**** te ****, 23 april 2018.

**** **** **** : De **** van **** en Binnenlandse ****, ****. **** **** Staatssecretaris voor **** en ****, ****. ****

**** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om te worden gevoegd bij **** besluit van 23 april 2018 tot wijziging van artikelen 101 en 103/2 en tot vervanging van de bijlage 29 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** **** **** : Minister van Binnenlandse ****, ****. **** **** Staatssecretaris voor **** en ****, ****. ****

^