Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 30 april 2018

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 april 2018, is het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2018/ 2019 als volgt vastgelegd: - 15 plaatsen voor de Nederlandse taalrol; - 31 plaatsen voor Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afd(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018011833
pub.
30/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018011727 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2018 van herdenkingsmuntstukken type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Haatpropagandisten en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis "Het informatiebeheer" van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018030933 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 101 en 103/2 en tot vervanging van de bijlage 29 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten, is het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2018/ 2019 als volgt vastgelegd: - 15 plaatsen voor de Nederlandse taalrol; - 31 plaatsen voor de Franse taalrol.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^