Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 april 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/04/2018 numac 2018040083 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 30/04/2018 numac 2018090304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2018 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand april 2018, 106.69 punten bedraagt, tegenover De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2018 numac 2018011702 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 april 2018, is benoemd als gerechtelijk attaché bij de hoven en de rechtbanken, de heer Vleugels, H., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Dit besluit heeft uitw Bij ministerieel besluit van 27 april 2018, is de heer Vleugels, H., gerechtelijk attaché bij de ho(...) type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018011718 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 en de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018011727 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2018 van herdenkingsmuntstukken type koninklijk besluit prom. 26/04/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018011866 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 27 maart 2017 houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit type koninklijk besluit prom. 19/04/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018011902 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant in politiezones type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018030841 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België, onder de vorm van concessionele leningen, aan de achttiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2018 numac 2018040012 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 2212 van 28 januari 2018 : Wordt benoemd tot Groot Officier in de Orde van **** **** op datum van 15 november 2017 : LUCHTMACHT generaal-majoor van Wordt benoemd tot Commandeur in de Orde van **** **** op datum van 21 juli 2017 : LANDMACHT (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/04/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018011453 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2018 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - bedrag van het saldo 2013 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 15/03/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018011747 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de fietssnelwegen, in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid type ministerieel besluit prom. 25/04/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018011858 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Ganshoren type ministerieel besluit prom. 03/04/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018030857 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 mei 2015 houdende oprichting en benoeming van de leden van de landcommissies ingesteld bij het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting en het ministerieel besluit van 27 november 2015 houdende aanstelling van de voorzitter en de leden van de kapitaalschadecommissies ingesteld bij het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid type ministerieel besluit prom. 09/04/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018030865 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot delegatie van sommige bevoegdheden voor de toepassing van diverse ministeriële besluiten inzake de rijopleiding en het rijexamen aan het hoofd van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken type ministerieel besluit prom. 19/03/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018202184 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij het Federaal Agentschap voor beroepsrisico's

decreet

type decreet prom. 29/03/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018202063 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoeging van bepalingen betreffende de collectieve huisvesting van personen in langdurige moeilijkheden in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type decreet prom. 23/04/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018202219 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het **** tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het **** **** Gewest en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten, gedaan te **** op 2 februari 2018

beschikking

type beschikking prom. 19/04/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018011725 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode ter versterking van goed bestuur in de openbare huisvestingssector

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/04/2018 numac 2018011862 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-18/0012: Willemen Groep NV/Kumpen NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 25 april 2018, ontving de auditeur-gene Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van (i) de burgerlijke en utili(...)

vergunning

type vergunning prom. 20/04/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018011808 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 18-01 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0589

document

type document prom. 26/04/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018202163 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende classificatie van de gemeenten overeenkomstig artikel 7 van het Gemeentedecreet van 23 april 2018 type document prom. -- pub. 30/04/2018 numac 2018202214 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Maatschappelijke assistenten (niveau B), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17313 Solliciteren kan tot 01/12/2017 via www.selor.be De gedetailleerde (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 30/04/2018 numac 2018202216 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders Personeel en Organisatie (niveau B), voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : BNG18049 Deze selectie werd afgesloten op 23/04/2018. Er zijn 2 laur(...) De lijst is onbeperkt geldig. type document prom. -- pub. 30/04/2018 numac 2018202231 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Masters (niveau A1) voor alle regionale openbare diensten Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer : ANB18013 Solliciteren kan tot 22/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 30/04/2018 numac 2018202232 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers/Dossierbeheerders (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectie-nummer : AFG18001 Solliciteren kan tot 14/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 30/04/2018 numac 2018202235 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijken van de Directie van de infrastructuur IT (niveau A3) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectie-nummer : AFG18068 Solliciteren kan tot 14/05/2018 via www.s(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 30/04/2018 numac 2018202234 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés Operationele planning - Teamleider (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG17248 Deze selectie werd afgesloten op 02/03/2018. Er is 1 laureaat. De li(...) type document prom. -- pub. 30/04/2018 numac 2018202233 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Tekenaars (niveau C) voor de FOD Financiën. - Selectie-nummer : AFG17209 Deze selectie werd afgesloten op 13/04/2018. Er zijn 16 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 30/04/2018 numac 2018202239 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken van de Directie van de infrastructuur IT (niveau A3) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. - Selectie-nummer : ANG18086 Solliciteren kan tot 14/05/2018 via (...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 30/04/2018 numac 2018202255 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Expert Post-Payroll (niveau A) voor de FOD BOSA - Persopoint. - Selectie-nummer : AFG18056 Solliciteren kan tot 14/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 30/04/2018 numac 2018202256 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Deskundige Internationale Relaties (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer : AFG17293 Deze selectie werd afgesloten op 23/04/2018. Er zijn 13 laureaten. D(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij is er 1 geslaa(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 30/04/2018 numac 2018202289 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratieve medewerkers (niveau C), voor de overheidsdiensten en ION's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer : ANB18006. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in he(...) De toelaatbaarheidvereisten werden gewijzigd, de uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd ve(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2018 numac 2018011782 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018 wordt Mevr. Sophie CHERON, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 maart 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Economie, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2018 numac 2018011826 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 april 2018 wordt de heer Steven DE POURCQ met ingang van 1 maart 2018 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2018 numac 2018202294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 23 april 2018, wordt Mevr. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/04/2018 numac 2018011833 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 april 2018, is het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2018/ 2019 als volgt vastgelegd: - 15 plaatsen voor de Nederlandse taalrol; - 31 plaatsen voor Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afd(...)
^