Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 april 2018
gepubliceerd op 30 april 2018

Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2018 van herdenkingsmuntstukken

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018011727
pub.
30/04/2018
prom.
23/04/2018
ELI
eli/besluit/2018/04/23/2018011727/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2018. - Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2018 van herdenkingsmuntstukken


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, artikel 128, § 2;

Gelet op artikel 112 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 31 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten sluiten houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten, artikel 4;

Gelet op het besluit van de Europese Centrale Bank van 8 december 2017 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntuitgifte in 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 14 maart 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 april 2018;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat deze munten dienen te worden uitgegeven volgens een strikt uitgifteschema;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Ter gelegenheid van de 400e verjaardag van de Berg van Barmhartigheid, worden in 2018, muntstukken van 2 1/2 EURO uitgegeven.

Art. 2.Ter gelegenheid van de jaarlijkse organisatie van een jaarlijks numismatisch programma in samenwerking met andere Europese landen worden in 2018 zilverstukken van 10 EURO en goudstukken van 50 EURO uitgegeven die als thema de schilder Peter Paul Rubens hebben.

Art. 3.In 2018 worden zilverstukken van 20 EURO uitgegeven naar aanleiding van de 50e verjaardag van de eerste lancering van de Europese satelliet ESRO1.

Art. 4.In 2018 worden goudstukken van 12 1/2 EURO uitgegeven met de beeldenaar van koningin Louise-Marie.

Art. 5.In 2018 worden goudstukken van 100 EURO uitgegeven met de beeldenaar van koning Boudewijn, ter gelegenheid van de 25e verjaardag van zijn overlijden.

Art. 6.De in artikel 1 bedoelde stukken hebben de hiernavolgende kenmerken : - legering : koper 63 % - nikkel 37 %; - gewicht : 8,50 gram; - diameter : 25,65 millimeter.

Art. 7.De in artikel 2 bedoelde zilverstukken hebben de hiernavolgende kenmerken : - zilvergehalte : 925 ° /° ° ; - gewicht : 18,75 gram; - diameter : 33 millimeter.

Art. 8.De in artikel 2 bedoelde goudstukken hebben de hiernavolgende kenmerken : - goudgehalte : 999 ° /° ° ; - gewicht : 6,22 gram; - diameter : 21 millimeter.

Art. 9.De in artikel 3 bedoelde zilverstukken hebben de hiernavolgende kenmerken : - zilvergehalte : 925 ° /° ° ; - gewicht : 22,85 gram; - diameter : 37 millimeter.

Art. 10.De in artikel 4 bedoelde goudstukken hebben de hiernavolgende kenmerken : - goudgehalte : 999 ° /° ° ; - gewicht :1,25 gram; - diameter : 14 millimeter.

Art. 11.De in artikel 5 bedoelde goudstukken hebben de hiernavolgende kenmerken : - goudgehalte : 999 ° /° ° ; - gewicht : 15,55 gram; - diameter : 29 millimeter.

Art. 12.De in artikel 1 bedoelde stukken dragen op de voorzijde het logo van de Berg van Barmhartigheid, de letter B met een portret van een griffioen.

Art. 13.De in artikel 2 bedoelde stukken dragen op de voorzijde een portret van Peter Paul Rubens.

Art. 14.De in artikel 3 bedoelde stukken dragen op de voorzijde een portret van de ESRO1 satelliet.

Art. 15.De in artikel 4 bedoelde stukken dragen op de voorzijde de beeldenaar van Koningin Louise-Marie.

De keerzijde vertoont de afbeelding van een zittende leeuw, steunend op de Grondwetstafel, omringd door het muntmeesterteken, de landsaanduiding en het muntteken van het munthuis en onderaan, de nominale waarde.

Art. 16.De in artikel 5 bedoelde stukken dragen op de voorzijde de beeldenaar van Koning Boudewijn.

Art. 17.De keerzijde van de in artikelen 1, 2, 3 en 5 bedoelde stukken vertoont de kaart van de Europese Unie, twaalf sterren, de nominale waarde, het jaartal van uitgifte, de landsaanduiding, het muntteken van het munthuis, het muntmeesterteken en de intialen van de ontwerper.

Art. 18.De in dit besluit bedoelde stukken zijn in België wettig betaalmiddel.

Art. 19.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 20.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

^