Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 april 2018

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 23 april 2018, wordt Mevr. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018202294
pub.
30/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018011884 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van één regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap Paleis voor Congressen type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018012047 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Haatpropagandisten en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis "Het informatiebeheer" van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018030885 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter van de wet van 29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018030933 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 101 en 103/2 en tot vervanging van de bijlage 29 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten, wordt Mevr. de FROIDMONT Cécile, met ingang van 15 januari 2018 benoemd tot stagedoend attaché arts-inspecteur in de klasse A2 bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Franse taalkader).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 BRUSSEL) te worden toegezonden.

^