Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 april 2018
gepubliceerd op 03 mei 2018

Koninklijk besluit tot benoeming van één regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap Paleis voor Congressen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018011884
pub.
03/05/2018
prom.
23/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot benoeming van één regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap Paleis voor Congressen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, inzonderheid op artikel 2, § 2, punt 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 augustus 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/08/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004003333 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de oprichting van de N.V. Paleis voor Congressen als gespecialiseerde dochteronderneming van de Federale Investeringsmaatschappij sluiten tot goedkeuring van de oprichting van de naamloze vennootschap Paleis voor Congressen als gespecialiseerde dochteronderneming van de Federale Investeringsmaatschappij;

Gelet op artikel 27 van de statuten van de naamloze vennootschap Paleis voor Congressen;

Overwegend dat dient overgegaan te worden tot de benoeming van één Franstalige regeringscommissaris, belast met het bekleden van de controlefunctie bij de naamloze vennootschap Paleis voor Congressen, in naam van de Minister van Financiën, de Minister belast met de Federale culturele instellingen, de Minister van Begroting en de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer David Avarello wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap Paleis voor Congressen.

Art. 2.Mevr. Aline Godfrin wordt, voor een periode van zes jaar, benoemd in de hoedanigheid van regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap Paleis voor Congressen.

Art. 3.Er wordt aan de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap Paleis voor Congressen een maandelijkse vergoeding van 750 euro toegekend.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

^