Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 april 2018
gepubliceerd op 27 april 2018

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter van de wet van 29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018030885
pub.
27/04/2018
prom.
23/04/2018
ELI
eli/besluit/2018/04/23/2018030885/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 24, § 2ter, ingevoegd bij de wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerd pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid, gegeven op 2 maart 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 december 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 18 december 2017;

Gelet op artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het een formele beslissing betreft;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 24, § 2ter van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, een bijkomend gedeelte van de geglobaliseerde inkomsten van het Globaal Beheer van de sociale zekerheid wordt toegewezen aan de Federale Pensioendienst tot financiering van de pensioenen die ten laste zijn van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen;

Overwegende dat het bedrag van de aldus toegewezen middelen overeenstemt met een deel van de opbrengst van de loonmatigingsbijdrage die de provinciale en plaatselijke besturen betalen voor hun statutaire personeelsleden;

Overwegende dat momenteel ongeveer 38 % van de geglobaliseerde geldmiddelen die toekomen aan het Globaal Beheer van de sociale zekerheid en die ook de opbrengst van de loonmatigingsbijdrage bevatten, aangewend wordt voor de financiering van de uitgaven van de pensioenregeling van de werknemers zodat het billijk is dat eenzelfde proportioneel deel van de opbrengst van de loonmatigingsbijdrage, die de provinciale en plaatselijke besturen voor hun statutaire personeelsleden betalen en die meer dan 319 miljoen euro op jaarbasis bedraagt, bestemd wordt voor de financiering van de pensioenregeling van deze personeelsleden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Pensioenen en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bedrag bedoeld in artikel 24, § 2ter van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers wordt voor de jaren 2018, 2019 en 2020 vastgesteld op 121.000.000 EUR op jaarbasis.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor Sociale Zaken en de Minister bevoegd voor Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS de Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE

^