Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 april 2015
gepubliceerd op 08 mei 2015

Koninklijk besluit tot aanwijzing van een instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2015014148
pub.
08/05/2015
prom.
23/04/2015
ELI
eli/besluit/2015/04/23/2015014148/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van een instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Spoorcodex, artikel 205;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 augustus 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/08/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011014224 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing van een instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de van toepassing zijnde nationale veiligheidsvoorschriften sluiten tot aanwijzing van een instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de van toepassing zijnde nationale veiligheidsvoorschriften;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften sluiten betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften, de criteria van aanwijzing en de modaliteiten voor de indiening van de aanvraag bepaalt;

Overwegende dat de instantie op 24 oktober 2014 haar aanwijzingsaanvraag heeft gedaan overeenkomstig de artikelen 4, 5, 6 en 7 van voormeld koninklijk besluit;

Overwegende dat na onderzoek van het dossier, blijkt dat de instantie voldoet aan de criteria voor aanwijzing en aan de modaliteiten voor het indienen van de aanvraag bepaald door voormeld koninklijk besluit;

Overwegende dat de instantie al op 24 augustus 2011 aangewezen is om de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de van toepassing zijnde nationale veiligheidsvoorschriften uit te voeren en dat deze een nieuwe aanvraag diende te doen als gevolg van een substantiële wijziging van de juridische structuur;

Overwegende dat deze structuurwijziging er niet toe leidt dat de naleving van de aanwijzingsvoorwaarden in vraag wordt gesteld en dat de continuïteit van de activiteiten van de instantie niet mag onderbroken worden en dat daarom een terugwerking van dit besluit gerechtvaardigd is;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit en de Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De volgende instantie wordt aangewezen in de hoedanigheid van aangewezen instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften zoals deze zijn gedefinieerd in bijlage 15 van de Spoorcodex: "Certifer, met zetel te BP 70141-59416 Anzin Cedex, Place de Boussu 1".

Art. 2.Het ministerieel besluit van 24 augustus 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/08/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011014224 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing van een instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de van toepassing zijnde nationale veiligheidsvoorschriften sluiten tot aanwijzing van een instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de van toepassing zijnde nationale veiligheidsvoorschriften wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 4.De minister bevoegd voor het spoorwegvervoer en de minister bevoegd voor uitoefenen van het gezag over de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 april 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, Mevr. J. GALANT De Minister van Middenstand, W. BORSUS

^