Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 10 november 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 132770 van 4 februari 2016 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers en de restauratie van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 121730 van 14 maart 2014 (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017013098
pub.
10/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 132770 van 4 februari 2016 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (parken en tuinen) en de restauratie van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 121730 van 14 maart 2014 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 132770 van 4 februari 2016 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (parken en tuinen) en de restauratie van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 121730 van 14 maart 2014.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2017 Vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 132770 van 4 februari 2016 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (parken en tuinen) en restauratie van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 121730 van 14 maart 2014 (Overeenkomst geregistreerd op 21 april 2017 onder het nummer 138784/CO/145) Preambule De sociale partners stellen vast dat de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 123388 van 25 juni 2014 en nr. 132770 van 4 februari 2016 betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten niet algemeen verbindend konden worden verklaard bij koninklijk besluit.

Omdat deze situatie niet wenselijk is voor de sector, besluiten zij om terug te grijpen naar het status quo ante, namelijk de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 121730 van 14 maart 2014, algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 8 januari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2014012231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014012235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (1) sluiten. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf en waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het inplanten en onderhouden van parken en tuinen. HOOFDSTUK II. - Vergoeding bij openbaar vervoer

Art. 2.De werknemers die gebruik maken van om het even welk gemeenschappelijk openbaar vervoer hebben recht ten laste van de werkgever op de terugbetaling van de gedragen kosten aan 100 pct. en dit voor de afstand afgelegd door de gemeenschappelijke vervoerdienst, tussen de woonplaats en de werkplaats. HOOFDSTUK III. - Fietsvergoeding

Art. 3.De werknemers die voor het woon-werkverkeer gebruik maken van de fiets hebben recht, ten laste van de werkgever, op een vergoeding van 0,22 EUR per kilometer. HOOFDSTUK IV. - Vergoeding voor andere vervoermiddelen

Art. 4.De werknemers die woonachtig zijn op 5 km en meer van de werkplaats, en die gebruik maken van andere dan in artikelen 2 en 3 bedoelde vervoermiddelen, hebben per begonnen arbeidsdag eveneens recht, ten laste van de werkgever, op een terugbetaling van de gedragen kosten. Deze terugbetaling bedraagt per begonnen arbeidsdag 65 pct. van 1/65 van de effectieve prijs aan 139 pct. voor de driemaandelijkse treinkaart en dit voor de afgelegde afstand tussen de woonplaats en de werkplaats. Er is een maximum van 5/65 per week en 65/65 per drie maanden.

De tabellen met de effectieve bedragen vanaf 1 januari 2017 alsook vanaf 1 februari 2017 zijn opgenomen als bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Voor de berekening van de afstand wordt het aantal kilometers langs de baan in aanmerking genomen, berekend van de werkplaats tot de woonplaats.

Art. 5.Wanneer werknemers via carpooling naar het werk komen wordt onder de volgende voorwaarden de tussenkomst in het sociaal abonnement gebracht op 100 pct., op de volgende voorwaarden : - er zijn tenminste 3 werknemers die carpooling doen; - de carpooling gebeurt permanent gedurende het ganse jaar; - de organisatie van het collectief vervoer is fiscaal aftrekbaar in hoofde van de werkgever a rato van 120 pct.

Art. 6.De terugbetaling van de gedragen kosten, waarvan sprake in de artikelen 2, 3, 4 en 5, geschiedt minstens om de maand.

Art. 7.Onverminderd de regelingen vastgesteld bij de artikelen 2, 3, 4 en 5, blijven de gunstiger voorwaarden inzake vervoer en de terugbetaling van vervoerskosten die op het vlak van de onderneming bestaan, behouden. HOOFDSTUK V. - Mobiliteitsvergoeding

Art. 8.Wanneer de werkman, in opdracht van de werkgever, zich van de zetel van de onderneming, het werkhuis, de werkplaats of een ander door de werkgever aangeduide plaats naar een andere werkplaats moet begeven, worden deze verplaatsingskosten volledig door de werkgever gedragen, ongeacht het gebruikt vervoermiddel en de af te leggen afstand.

Art. 9.De vergoeding van de verplaatsingen van de woonplaats rechtstreeks naar de plaats van tewerkstelling wordt aangevuld door een mobiliteitspremie van 0,0538 EUR per effectief afgelegde kilometer (zowel heen als terug).

Het bedrag van de mobiliteitspremie wordt geïndexeerd volgens dezelfde regels als deze die gelden voor de indexering van de lonen, beperkt tot het geldende plafond voor de sociale zekerheid en de fiscaliteit.

Voor wat werven of werken betreft die op een afstand van meer dan 45 km gelegen zijn van de zetel van de onderneming, zal de mobiliteitsvergoeding die aan de chauffeur wordt toegekend, verhoogd worden met 20 pct.

De werkgever is vrijgesteld van de betaling van de mobiliteitspremie indien de verplaatsing gebeurt gedurende de tijd tijdens dewelke het personeel ter beschikking is van de werkgever.

Art. 10.Voor ondernemingen die dicht bij de zetel van de onderneming een collectieve parkeerplaats ter beschikking stellen waarvan de werknemers op vrijwillige basis kunnen gebruik maken, wordt het traject van de parkeerplaats naar werf en terug door de mobiliteitsvergoeding gedekt. Individuele ondernemingen die van deze aangepaste regeling gebruik willen maken dienen een aanvraag te richten aan het paritair comité.

Art. 11.Het betalen van de mobiliteitspremie gebeurt gelijktijdig met de terugbetaling van de verplaatsingskosten. HOOFDSTUK VI. - Geldigheid

Art. 12.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017 en is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 132770 van 4 februari 2016 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (parken en tuinen).

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd met een opzeg van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 132770 van 4 februari 2016 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (parken en tuinen) en de restauratie van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 121730 van 14 maart 2014

Patronale tussenkomst vanaf 1 januari 2017

Intervention patronale à partir du 1er janvier 2017

Afstand in km

Driemaandelijks abonnement aan 100 pct.

Driemaandelijks abonnement aan 139 pct.

Eigen vervoer Terugbetaling aan 65 pct.

Per maand

Per dag

Distance km

Carte trimestrielle à 100 p.c.

Carte trimestrielle à 139 p.c.

Autre moyen de transport Intervention à 65 p.c.

Par mois

Par jour

5

111,00 EUR

154,29 EUR

33,43 EUR

1,54 EUR

6

118,00 EUR

164,02 EUR

35,54 EUR

1,64 EUR

7

125,00 EUR

173,75 EUR

37,65 EUR

1,74 EUR

8

132,00 EUR

183,48 EUR

39,75 EUR

1,83 EUR

9

139,00 EUR

193,21 EUR

41,86 EUR

1,93 EUR

10

147,00 EUR

204,33 EUR

44,27 EUR

2,04 EUR

11

154,00 EUR

214,06 EUR

46,38 EUR

2,14 EUR

12

161,00 EUR

223,79 EUR

48,49 EUR

2,24 EUR

13

168,00 EUR

233,52 EUR

50,60 EUR

2,34 EUR

14

175,00 EUR

243,25 EUR

52,70 EUR

2,43 EUR

15

182,00 EUR

252,98 EUR

54,81 EUR

2,53 EUR

16

189,00 EUR

262,71 EUR

56,92 EUR

2,63 EUR

17

196,00 EUR

272,44 EUR

59,03 EUR

2,72 EUR

18

203,00 EUR

282,17 EUR

61,14 EUR

2,82 EUR

19

210,00 EUR

291,90 EUR

63,25 EUR

2,92 EUR

20

218,00 EUR

303,02 EUR

65,65 EUR

3,03 EUR

21

225,00 EUR

312,75 EUR

67,76 EUR

3,13 EUR

22

232,00 EUR

322,48 EUR

69,87 EUR

3,22 EUR

23

239,00 EUR

332,21 EUR

71,98 EUR

3,32 EUR

24

246,00 EUR

341,94 EUR

74,09 EUR

3,42 EUR

25

253,00 EUR

351,67 EUR

76,20 EUR

3,52 EUR

26

260,00 EUR

361,40 EUR

78,30 EUR

3,61 EUR

27

267,00 EUR

371,13 EUR

80,41 EUR

3,71 EUR

28

274,00 EUR

380,86 EUR

82,52 EUR

3,81 EUR

29

281,00 EUR

390,59 EUR

84,63 EUR

3,91 EUR

30

289,00 EUR

401,71 EUR

87,04 EUR

4,02 EUR

31-33

300,00 EUR

417,00 EUR

90,35 EUR

4,17 EUR

34-36

318,00 EUR

442,02 EUR

95,77 EUR

4,42 EUR

37-39

335,00 EUR

465,65 EUR

100,89 EUR

4,66 EUR

40-42

352,00 EUR

489,28 EUR

106,01 EUR

4,89 EUR

43-45

370,00 EUR

514,30 EUR

111,43 EUR

5,14 EUR

46-48

387,00 EUR

537,93 EUR

116,55 EUR

5,38 EUR

49-51

405,00 EUR

562,95 EUR

121,97 EUR

5,63 EUR

52-54

417,00 EUR

579,63 EUR

125,59 EUR

5,80 EUR

55-57

430,00 EUR

597,70 EUR

129,50 EUR

5,98 EUR

58-60

442,00 EUR

614,38 EUR

133,12 EUR

6,14 EUR

61-65

459,00 EUR

638,01 EUR

138,24 EUR

6,38 EUR

66-70

479,00 EUR

665,81 EUR

144,26 EUR

6,66 EUR

71-75

500,00 EUR

695,00 EUR

150,58 EUR

6,95 EUR

76-80

521,00 EUR

724,19 EUR

156,91 EUR

7,24 EUR

81-85

541,00 EUR

751,99 EUR

162,93 EUR

7,52 EUR

86-90

562,00 EUR

781,18 EUR

169,26 EUR

7,81 EUR

91-95

583,00 EUR

810,37 EUR

175,58 EUR

8,10 EUR

96-100

603,00 EUR

838,17 EUR

181,60 EUR

8,38 EUR

101-105

624,00 EUR

867,36 EUR

187,93 EUR

8,67 EUR

106-110

645,00 EUR

896,55 EUR

194,25 EUR

8,97 EUR

111-115

665,00 EUR

924,35 EUR

200,28 EUR

9,24 EUR

116-120

686,00 EUR

953,54 EUR

206,60 EUR

9,54 EUR

121-125

707,00 EUR

982,73 EUR

212,92 EUR

9,83 EUR

126-130

727,00 EUR

1 010,53 EUR

218,95 EUR

10,11 EUR

131-135

748,00 EUR

1 039,72 EUR

225,27 EUR

10,40 EUR

136-140

769,00 EUR

1 068,91 EUR

231,60 EUR

10,69 EUR

141-145

790,00 EUR

1 098,10 EUR

237,92 EUR

10,98 EUR

146-150

818,00 EUR

1 137,02 EUR

246,35 EUR

11,37 EUR

151-155

831,00 EUR

1 155,09 EUR

250,27 EUR

11,55 EUR

156-160

852,00 EUR

1 184,28 EUR

256,59 EUR

11,84 EUR


Patronale tussenkomst vanaf 1 februari 2017

Intervention patronale à partir du 1er février 2017

Afstand in km

Driemaandelijks abonnement aan 100 pct.

Driemaandelijks abonnement aan 139 pct.

Eigen vervoer Terugbetaling aan 65 pct.

Per maand

Per dag

Distance km

Carte trimestrielle à 100 p.c.

Carte trimestrielle à 139 p.c.

Autre moyen de transport Intervention à 65 p.c.

Par mois

Par jour

5

115,00 EUR

159,85 EUR

34,63 EUR

1,60 EUR

6

122,00 EUR

169,58 EUR

36,74 EUR

1,70 EUR

7

130,00 EUR

180,70 EUR

39,15 EUR

1,81 EUR

8

137,00 EUR

190,43 EUR

41,26 EUR

1,90 EUR

9

144,00 EUR

200,16 EUR

43,37 EUR

2,00 EUR

10

152,00 EUR

211,28 EUR

45,78 EUR

2,11 EUR

11

159,00 EUR

221,01 EUR

47,89 EUR

2,21 EUR

12

166,00 EUR

230,74 EUR

49,99 EUR

2,31 EUR

13

174,00 EUR

241,86 EUR

52,40 EUR

2,42 EUR

14

181,00 EUR

251,59 EUR

54,51 EUR

2,52 EUR

15

188,00 EUR

261,32 EUR

56,62 EUR

2,61 EUR

16

196,00 EUR

272,44 EUR

59,03 EUR

2,72 EUR

17

203,00 EUR

282,17 EUR

61,14 EUR

2,82 EUR

18

210,00 EUR

291,90 EUR

63,25 EUR

2,92 EUR

19

218,00 EUR

303,02 EUR

65,65 EUR

3,03 EUR

20

225,00 EUR

312,75 EUR

67,76 EUR

3,13 EUR

21

232,00 EUR

322,48 EUR

69,87 EUR

3,22 EUR

22

240,00 EUR

333,60 EUR

72,28 EUR

3,34 EUR

23

247,00 EUR

343,33 EUR

74,39 EUR

3,43 EUR

24

254,00 EUR

353,06 EUR

76,50 EUR

3,53 EUR

25

262,00 EUR

364,18 EUR

78,91 EUR

3,64 EUR

26

269,00 EUR

373,91 EUR

81,01 EUR

3,74 EUR

27

276,00 EUR

383,64 EUR

83,12 EUR

3,84 EUR

28

284,00 EUR

394,76 EUR

85,53 EUR

3,95 EUR

29

291,00 EUR

404,49 EUR

87,64 EUR

4,04 EUR

30

298,00 EUR

414,22 EUR

89,75 EUR

4,14 EUR

31-33

310,00 EUR

430,90 EUR

93,36 EUR

4,31 EUR

34-36

328,00 EUR

455,92 EUR

98,78 EUR

4,56 EUR

37-39

346,00 EUR

480,94 EUR

104,20 EUR

4,81 EUR

40-42

364,00 EUR

505,96 EUR

109,62 EUR

5,06 EUR

43-45

382,00 EUR

530,98 EUR

115,05 EUR

5,31 EUR

46-48

400,00 EUR

556,00 EUR

120,47 EUR

5,56 EUR

49-51

418,00 EUR

581,02 EUR

125,89 EUR

5,81 EUR

52-54

431,00 EUR

599,09 EUR

129,80 EUR

5,99 EUR

55-57

444,00 EUR

617,16 EUR

133,72 EUR

6,17 EUR

58-60

457,00 EUR

635,23 EUR

137,63 EUR

6,35 EUR

61-65

474,00 EUR

658,86 EUR

142,75 EUR

6,59 EUR

66-70

495,00 EUR

688,05 EUR

149,08 EUR

6,88 EUR

71-75

517,00 EUR

718,63 EUR

155,70 EUR

7,19 EUR

76-80

538,00 EUR

747,82 EUR

162,03 EUR

7,48 EUR

81-85

560,00 EUR

778,40 EUR

168,65 EUR

7,78 EUR

86-90

581,00 EUR

807,59 EUR

174,98 EUR

8,08 EUR

91-95

602,00 EUR

836,78 EUR

181,30 EUR

8,37 EUR

96-100

624,00 EUR

867,36 EUR

187,93 EUR

8,67 EUR

101-105

645,00 EUR

896,55 EUR

194,25 EUR

8,97 EUR

106-110

667,00 EUR

927,13 EUR

200,88 EUR

9,27 EUR

111-115

688,00 EUR

956,32 EUR

207,20 EUR

9,56 EUR

116-120

709,00 EUR

985,51 EUR

213,53 EUR

9,86 EUR

121-125

731,00 EUR

1 016,09 EUR

220,15 EUR

10,16 EUR

126-130

752,00 EUR

1 045,28 EUR

226,48 EUR

10,45 EUR

131-135

773,00 EUR

1 074,47 EUR

232,80 EUR

10,74 EUR

136-140

795,00 EUR

1 105,05 EUR

239,43 EUR

11,05 EUR

141-145

816,00 EUR

1 134,24 EUR

245,75 EUR

11,34 EUR

146-150

846,00 EUR

1 175,94 EUR

254,79 EUR

11,76 EUR


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^