Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 januari 2015
gepubliceerd op 17 februari 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014012231
pub.
17/02/2015
prom.
08/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (parken en tuinen) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (parken en tuinen).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 januari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014 Vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (parken en tuinen) (Overeenkomst geregistreerd op 17 juni 2014 onder het nummer 121730/CO/145) HOOFDSTUK I. - Toepassinsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf en waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het inplanten en onderhouden van parken en tuinen. HOOFDSTUK II. - Vergoeding bij openbaar vervoer

Art. 2.De werknemers die gebruik maken van om het even welk gemeenschappelijk openbaar vervoer hebben recht ten laste van de werkgever op de terugbetaling van de gedragen kosten aan 100 pct. en dit voor de afstand afgelegd door de gemeenschappelijke vervoerdienst, tussen de woonplaats en de werkplaats. HOOFDSTUK III. - Fietsvergoeding

Art. 3.De werknemers die voor het woonwerkverkeer gebruik maken van de fiets hebben recht, ten laste van de werkgever, op een vergoeding van 0,22 EUR per kilometer. HOOFDSTUK IV. - Vergoeding voor andere vervoermiddelen

Art. 4.De werknemers die woonachtig zijn op 5 km en meer van de werkplaats, en die gebruik maken van andere dan in artikelen 2 en 3 bedoelde vervoermiddelen, hebben per begonnen arbeidsdag eveneens recht, ten laste van de werkgever, op een terugbetaling van de gedragen kosten, aan 1/5e van de wekelijkse bijdrage van het barema per dag (met een maximum 5/5e per week) aan 65 pct. van de effectieve prijs van de treinkaart, en dit voor de afgelegde afstand tussen de woonplaats en de werkplaats.

De prijs van de treinkaart aan 100 pct. is opgenomen als bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst (geldig vanaf 1 februari 2014).

Voor de berekening van de afstand wordt het aantal kilometers langs de baan in aanmerking genomen, berekend van de werkplaats tot de woonplaats.

Art. 5.Wanneer werknemers via carpooling naar het werk komen wordt onder de volgende voor- waarden de tussenkomst in het sociaal abonnement gebracht op 100 pct., op de volgende voorwaarden : - er zijn ten minste 3 werknemers die carpooling doen; - de carpooling gebeurt permanent gedurende het ganse jaar; - de organisatie van het collectief vervoer is fiscaal aftrekbaar in de hoofde van de werkgever a rato van 120 pct.

Art. 6.De terugbetaling van de gedragen kosten, waarvan sprake in de artikelen 2, 3, 4 en 5, geschiedt minstens om de maand.

Art. 7.Onverminderd de regelingen vastgesteld bij de artikelen 2, 3, 4 en 5, blijven de gunstiger voorwaarden inzake vervoer en de terugbetaling van vervoerskosten die op het vlak van de onderneming bestaan, behouden. HOOFDSTUK V. - Mobiliteitsvergoeding

Art. 8.Wanneer de werkman, in opdracht van de werkgever, zich van de zetel van de onderneming, het werkhuis, de werkplaats of een ander door de werkgever aangeduide plaats naar een andere werkplaats moet begeven, worden deze verplaatsingskosten volledig door de werkgever gedragen, ongeacht het gebruikt vervoermiddel en de af te leggen afstand.

Art. 9.De vergoeding van de verplaatsingen van de woonplaats rechtstreeks naar de plaats van tewerkstelling wordt aangevuld door een mobiliteitspremie van 0,0538 EUR per effectief afgelegde kilometer (zowel heen als terug).

Voor wat werven of werken betreft die op een afstand van meer dan 45 km gelegen zijn van de zetel van de onderneming, zal de mobiliteitsvergoeding die aan de chauffeur wordt toegekend, verhoogd worden met 20 pct.

De werkgever is vrijgesteld van de betaling van de mobiliteitspremie indien de verplaatsing gebeurt gedurende de tijd tijdens dewelke het personeel ter beschikking is van de werkgever.

Art. 10.Voor ondernemingen die dicht bij de zetel van de onderneming een collectieve parkeerplaats ter beschikking stellen waarvan de werknemers op vrijwillige basis kunnen gebruik maken, kan voor het traject van de parkeerplaats naar werf en terug gebruik gemaakt worden van de mobiliteitsvergoeding en geldt deze tijd niet als arbeidstijd.

Individuele ondernemingen die van deze aangepaste regeling gebruik willen maken dienen een aanvraag te richten aan het paritair comité.

Art. 11.Het betalen van de mobiliteitspremie gebeurt gelijktijdig met de terugbetaling van de verplaatsingskosten. HOOFDSTUK VI. - Geldigheid

Art. 12.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014 en is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in hetzelfde paritair comité, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (registratienummer : 107584).

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd met een opzeg van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (parken en tuinen) De officiële tarieven aan 100 pct. van de treinkaart.

Afstand/ Distance

2e klasse - 2e classe

1ste klas - 1re classe

1 week/ semaine

1 maand/ mois

3 maanden/ mois

12 maanden/ mois

1 week/ semaine

1 maand/ mois

3 maanden/ mois

12 maanden/ mois

1-3

10,00

33,00

93,00

332,00

15,40

51,00

143,00

512,00

4

10,90

36,00

101,00

362,00

16,70

56,00

156,00

557,00

5

11,70

39,00

110,00

391,00

18,10

60,00

169,00

602,00

6

12,50

41,50

117,00

416,00

19,20

64,00

179,00

641,00

7

13,20

44,00

124,00

441,00

20,40

68,00

190,00

679,00

8

14,00

46,50

131,00

466,00

21,50

72,00

201,00

718,00

9

14,70

49,00

138,00

491,00

22,70

76,00

212,00

756,00

10

15,50

52,00

145,00

516,00

23,80

79,00

223,00

795,00

11

16,20

54,00

152,00

541,00

25,00

83,00

233,00

833,00

12

17,00

57,00

159,00

566,00

26,00

87,00

244,00

872,00

13

17,70

59,00

166,00

591,00

27,50

91,00

255,00

910,00

14

18,50

62,00

173,00

616,00

28,50

95,00

266,00

949,00

15

19,20

64,00

180,00

641,00

29,50

99,00

276,00

987,00

16

20,00

67,00

187,00

666,00

31,00

103,00

287,00

1 026,00

17

20,70

69,00

194,00

691,00

32,00

106,00

298,00

1 064,00

18

21,50

72,00

201,00

716,00

33,00

110,00

309,00

1 103,00

19

22,20

74,00

208,00

741,00

34,00

114,00

320,00

1 141,00

20

23,00

77,00

215,00

766,00

35,50

118,00

330,00

1 180,00

21

23,70

79,00

222,00

791,00

36,50

122,00

341,00

1 218,00

22

24,50

82,00

229,00

816,00

37,50

126,00

352,00

1 257,00

23

25,00

84,00

236,00

841,00

39,00

130,00

363,00

1 296,00

24

26,00

87,00

243,00

866,00

40,00

133,00

374,00

1 334,00

25

26,50

89,00

250,00

891,00

41,00

137,00

384,00

1 373,00

26

27,50

92,00

257,00

916,00

42,50

141,00

395,00

1 411,00

27

28,00

94,00

264,00

941,00

43,50

145,00

406,00

1 450,00

28

29,00

97,00

271,00

966,00

44,50

149,00

417,00

1 488,00

29

29,50

99,00

278,00

991,00

46,00

153,00

427,00

1 527,00

30

30,50

102,00

285,00

1 016,00

47,00

157,00

438,00

1 565,00

31-33

31,50

106,00

296,00

1 057,00

49,00

163,00

456,00

1 628,00

34-36

33,50

112,00

313,00

1 119,00

52,00

172,00

482,00

1 723,00

37-39

35,50

118,00

330,00

1 180,00

55,00

182,00

509,00

1 817,00

40-42

37,00

124,00

348,00

1 241,00

57,00

191,00

535,00

1 912,00

43-45

39,00

130,00

365,00

1 303,00

60,00

201,00

562,00

2 006,00

46-48

41,00

136,00

382,00

1 364,00

63,00

210,00

588,00

2 101,00

49-51

43,00

143,00

399,00

1 425,00

66,00

220,00

615,00

2 195,00

52-54

44,00

147,00

411,00

1 469,00

68,00

226,00

633,00

2 262,00

55-57

45,50

151,00

424,00

1 513,00

70,00

233,00

652,00

2 330,00

58-60

46,50

156,00

436,00

1 557,00

72,00

240,00

671,00

2 397,00

61-65

48,50

161,00

452,00

1 615,00

75,00

249,00

696,00

2 487,00

66-70

51,00

169,00

473,00

1 688,00

78,00

260,00

728,00

2 599,00

71-75

53,00

176,00

493,00

1 761,00

81,00

271,00

759,00

2 711,00

76-80

55,00

183,00

513,00

1 833,00

85,00

282,00

791,00

2 823,00

81-85

57,00

191,00

534,00

1 906,00

88,00

294,00

822,00

2 936,00

86-90

59,00

198,00

554,00

1 979,00

91,00

305,00

853,00

3 048,00

91-95

62,00

205,00

575,00

2 052,00

95,00

316,00

885,00

3 160,00

96-100

64,00

212,00

595,00

2 125,00

98,00

327,00

916,00

3 272,00

101-105

66,00

220,00

615,00

2 198,00

102,00

338,00

948,00

3 384,00

106-110

68,00

227,00

636,00

2 271,00

105,00

350,00

979,00

3 497,00

111-115

70,00

234,00

656,00

2 343,00

108,00

361,00

1 010,00

3 609,00

116-120

72,00

242,00

677,00

2 416,00

112,00

372,00

1 042,00

3 721,00

121-125

75,00

249,00

697,00

2 489,00

115,00

383,00

1 073,00

3 833,00

126-130

77,00

256,00

717,00

2 562,00

118,00

395,00

1 105,00

3 945,00

131-135

79,00

263,00

738,00

2 635,00

122,00

406,00

1 136,00

4 058,00

136-140

81,00

271,00

758,00

2 708,00

125,00

417,00

1 168,00

4 170,06

141-145

83,00

278,00

779,00

2 781,00

128,00

428,00

1 199,00

4 282,00

146-150

86,00

288,00

807,00

2 883,00

133,00

444,00

1 243,00

4 439,00


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^