Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 03 januari 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions »

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003608
pub.
03/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2006003608/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, en op artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions », inzonderheid op artikel 16, op artikel 17, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 oktober 2005, en op artikel 21;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Overwegende dat de Belgische Nationale Loterij sinds 8 oktober 2004 naar het voorbeeld van negen andere Europese Loterijen deelneemt aan de Gecoördineerde Loterij, genaamd « Euro Millions »;

Overwegende dat deze openbare loterij veel succes kent, zowel in België als op het nationaal grondgebied van de andere deelnemende Loterijen, wat tevens blijkt uit de omvang van de wekelijkse inzetten; dat dit succes aantoont dat deze loterij beantwoordt aan de verwachtingen van de spelers, aan wiens streven duidelijk wordt tegemoet gekomen;

Overwegende dat het aantrekkelijke karakter van deze openbare loterij als rechtsreeks en heilzaam gevolg heeft dat een belangrijk deel van het publiek gekanaliseerd wordt naar een ludiek tijdverdrijf waarvan het verslavingsrisico gering is;

Overwegende dat alle aan « Euro Millions » deelnemende Loterijen, in het licht van voorgaande overwegingen, het logischerwijze opportuun hebben geacht deze Gecoördineerde Loterij te promoten door op gerichte wijze « Speciale trekkingen » te organiseren;

Overwegende dat deze « Speciale trekkingen », die telkens als zodanig aan het publiek zullen aangekondigd worden, als essentiële eigenschap zullen hebben dat een minimumbedrag wordt gegarandeerd dat verdeeld moet worden onder de winnaars in rang 1 en, bij gebrek aan winnaars in deze rang, waarop ambtshalve het « Roll down » cascadesysteem wordt toegepast ten gunste van de winnaars in een lagere rang van deze trekkingen, en bijgevolg ten gunste van het sociale imago van deze openbare loterij;

Overwegende dat de aan « Euro Millions » deelnemende Loterijen onderling zijn overeengekomen, indien mogelijk, een eerste « Speciale trekking » te organiseren op vrijdag 9 februari 2007;

Overwegende dat de aan « Euro Millions » deelnemende Loterijen tevens onderling zijn overeengekomen om, ter gelegenheid van de trekking van 9 februari 2007, los van het feit dat deze trekking al dan niet een « Speciale trekking » zou zijn, structurele wijzigingen aan te brengen aan de huidige regels die van toepassing zijn op alle trekkingen;

Overwegende dat de overeengekomen structurele wijzigingen tot doel hebben om voor elke trekking het deel van de ingezette bedragen dat voorbehouden wordt voor de winsten in rang 1 van 22 % naar 32 % te brengen en het deel van de ingezette bedragen dat voorbehouden wordt voor het « Boosterfonds » van 16 % naar 6 % te verlagen; dat zij tevens en tezelfdertijd tot doel hebben om het aantal opeenvolgende trekkingen die geen winnaar in rang 1 aangeduid hebben en dat nodig is voor de toepassing van het « Roll down » systeem te verlagen naar 11;

Overwegende dat de wijziging van voormelde percentages verbonden is met het feit dat de totale wekelijks ingezette bedragen die geregistreerd werden door alle aan « Euro Millions » deelnemende Loterijen samen, voortaan een niveau heeft bereikt dat toelaat het « Boosterfonds » voldoende te voeden met het hiervoor aangehaalde percentage van 6 %; dat de verlaging van het aantal opeenvolgende trekkingen zonder winnaars in rang 1 waarmee rekening wordt gehouden voor de toepassing van het « Roll down » systeem naar 11 in plaats van 12, verbonden is met de wil om te verhinderen dat de bedragen van de winsten van rang 1 een bovenmatige omvang bereiken;

Overwegende dat de eventuele organisatie van de « Speciale trekking » voorzien op 9 februari 2007 ondergeschikt is aan de voorwaarde dat alle aan « Euro Millions » deelnemende Loterijen de nodige toelatingen van hun respectievelijke nationale autoriteiten hebben kunnen bekomen, en bijgevolg te zijner tijd de nodige wijzigingen hebben kunnen aanbrengen aan de reglementaire bepalingen die op hun nationaal grondgebied de deelname aan « Euro Millions » regelen;

Overwegende dat bij gebreke van het vervullen van voormelde absoluut noodzakelijke voorwaarde door het geheel van de aan « Euro Millions » deelnemende Loterijen, de organisatie van een eerste « Speciale trekking » wordt uitgesteld naar een latere datum die zij in onderling overleg zullen vastleggen;

Overwegende dat alle aan « Euro Millions » deelnemende Loterijen zich ertoe verbonden hebben nauwgezet de nodige maatregelen op juridisch vlak te treffen, zodat de reglementaire bepalingen bedoeld door huidig besluit voor de eerste maal zouden kunnen worden toegepast bij de trekking van 9 februari 2007;

Overwegende dat, en rekening houdend met de, voor de toepassing van de nieuwe regels bedoeld door huidig besluit, weerhouden datum van 9 februari 2007, de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad zo snel mogelijk moet plaats vinden, zodat personen die wensen deel te nemen aan opeenvolgende trekkingen, die onder andere een periode van vijf opeenvolgende weken kunnen inhouden, kennis hebben van de aangebrachte reglementswijzigingen alvorens hun deelname te concretiseren;

Overwegende voor het overige dat het promoten van de gecoördineerde Loterij « Euro Millions » door middel van de gerichte organisatie van « Speciale trekkingen » tot doel heeft het gedrag van de spelers nog meer te kanaliseren in de richting van een sociaal verantwoord spel;

Overwegende dat deze kanalisatieopdracht, die geenszins tijdelijk is maar integendeel absoluut op permanente basis en op doortastende wijze moet worden uitgevoerd, rekening houdend met haar sociale draagwijdte, beantwoordt aan één van de door de Belgische Staat aan de Nationale Loterij toevertrouwde taken krachtens het tussen deze twee partijen gesloten beheerscontract;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gewettigd door de bovenstaande overwegingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting en Onze Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 16 van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de percentages « 84 % » en « 16 % » respectievelijk vervangen door de percentages « 94 % » en « 6 % »;2° de in het derde lid afgebeelde tabel wordt vervangen door de hierna volgende tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Art.2. Artikel 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 oktober 2005, wordt vervangen door : «

Art. 17.§ 1. Wanneer er bij een bepaalde trekking geen winnaar is van rang 1, worden de bedragen, bestemd voor de winnaars van deze rang 1, in een « Overdrachtfonds » gestort, teneinde te worden toegevoegd aan het deel van de ingezette bedragen dat is bestemd voor de winnaars van rang 1 van de volgende trekking. De betrokken bedragen worden vervolgens gecumuleerd totdat er, bij een bepaalde trekking, een winnaar van rang 1 uit de bus komt. Het « Overdrachtfonds » is uniek en gemeenschappelijk voor alle deelnemende Loterijen.

Wanneer er uit een bepaalde trekking geen winnaar te voorschijn komt van een andere rang dan rang 1, worden de voor de betrokken rang bestemde bedragen overgedragen op de onmiddellijk daaropvolgende lagere rang van dezelfde trekking. Wanneer een bepaalde trekking geen enkele winnaar van rang 12 oplevert, wordt het totale voor deze rang bestemde bedrag in het « Overdrachtfonds » gestort om te worden toegevoegd aan het deel van de ingezette bedragen dat is bestemd voor de winnaars van rang 1 van de volgende trekking.

Wanneer er in geen enkele rang een winnaar is, worden de voor al deze rangen bestemde bedragen in het « Overdrachtfonds » gestort om te worden toegevoegd aan het deel van de ingezette bedragen dat is bestemd voor de winnaars van rang 1 van de volgende trekking. § 2. In afwijking op de bepalingen van § 1, eerste lid : 1° bij een reeks van elf opeenvolgende trekkingen die geen winnaar in rang 1 hebben aangeduid, wordt de som die globaal bestemd is voor de winnaars van deze rang overgedragen op de onmiddellijk daaropvolgende lagere rang met winnaars van deze elfde trekking, volgens het zogeheten « Roll down » systeem.Indien bij deze elfde trekking, en eventueel de daaropvolgende trekkingen, geen enkele winnaar in geen enkele rang zou aangeduid worden, worden de bedragen bestemd voor deze rangen overgedragen naar rang 1 van de eerstvolgende trekking en is hierop het « Roll down » systeem opnieuw van toepassing. 2° bij een « Speciale trekking » zoals bedoeld in § 3 die geen winnaar in rang 1 heeft aangeduid, wordt de som die globaal bestemd is voor de winnaars van deze rang overgedragen op de onmiddellijk daaropvolgende lagere rang met winnaars van deze « Speciale trekking », volgens het zogeheten « Roll down » systeem.Indien bij deze « Speciale trekking », en eventueel de daaropvolgende trekkingen, geen enkele winnaar in geen enkele rang zou aangeduid worden, worden de bedragen bestemd voor deze rangen overgedragen naar rang 1 van de eerstvolgende trekking en is hierop het « Roll down » systeem opnieuw van toepassing.

Bij een trekking waarop het « Roll down » systeem in toepassing van het eerste lid werd toegepast, wordt de volgende trekking steeds beschouwd als de eerste trekking van de reeks die bedoeld wordt in het eerste lid, 1°. § 3. Enkel die trekkingen die als dusdanig in onderling overleg tussen de deelnemende Loterijen werden aangeduid en als dusdanig werden aangekondigd aan het publiek, vormen « Speciale trekkingen ». Elke trekking kan worden aangeduid als « Speciale trekking », daarin inbegrepen de eerste en de laatste van een reeks van elf opeenvolgende trekkingen zoals bedoeld in § 2, eerste lid, 1°.

Een trekking wordt « Speciale trekking » genoemd wanneer : 1° de som die globaal bestemd is voor de winnaars van rang 1 stemt overeen met een door de deelnemende Loterijen in onderling overleg vastgelegd minimaal gegarandeerd bedrag.Wanneer, in voorkomend geval, de som die globaal bestemd is voor de winnaars van rang 1 in toepassing van artikel 16 en van § 1, lager is dan het minimaal gegarandeerde bedrag, wordt de aanvulling die nodig is om dit bedrag te bereiken, afgenomen van het « Boosterfonds » bedoeld in artikel 18.

Er wordt evenwel geen beroep gedaan op de middelen van dit fonds wanneer de som die globaal bestemd is voor de winnaars van rang 1 in toepassing van artikel 16 en van § 1 gelijk is aan of hoger is dan het minimaal gegarandeerde bedrag; 2° aan de som die globaal bestemd is voor haar rang 1 wordt een forfaitair bijkomend bedrag, door de deelnemende Loterijen in onderling akkoord vastgelegd, toegevoegd dat afgenomen wordt van het « Boosterfonds » bedoeld in artikel 18. § 4. Elke trekking die door de deelnemende Loterijen niet als een « Speciale trekking » werd aangeduid, is steeds slechts een gewone trekking.

De Nationale Loterij zal de data van de « Speciale trekkingen », alsook de daarmee gepaard gaande bijzondere modaliteiten bekend maken met alle door haar nuttig geachte middelen. »

Art. 3.In artikel 21, enig lid, 4° van hetzelfde besluit worden de woorden « dat van 22 % op 38 % wordt gebracht door de toevoeging van de 16 % » vervangen door de woorden « dat van 32 % op 38 % wordt gebracht door de toevoeging van de 6 % ».

Art. 4.Dit besluit wordt voor het eerst toegepast bij de Euro Millions trekking van 9 februari 2007, met dien verstande dat : 1° indien de Euro Millions trekking van 9 februari 2007 de elfde trekking vormt van een reeks van opeenvolgende trekkingen die geen winnaar in rang 1 hebben aangeduid, op deze trekking systematisch het « Roll down » systeem wordt toegepast;2° op elke Euro Millions trekking die georganiseerd wordt na 9 februari 2007 en die de elfde trekking vormt van een reeks van opeenvolgende trekkingen die geen winnaar in rang 1 hebben aangeduid, systematisch het « Roll down » systeem wordt toegepast.

Art. 5.Onze Minister van Begroting en Onze Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, F. VAN DEN BOSSCHE De Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, B. TUYBENS

^