Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 28 december 2006

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de eindejaarstoelage voor de leden van de openbare brandweerdiensten

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2006001038
pub.
28/12/2006
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2006001038/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de eindejaarstoelage voor de leden van de openbare brandweerdiensten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid op artikel 9, § 1, vervangen bij gewone wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de wet van 25 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de eindejaarstoelage voor de leden van de openbare brandweerdiensten;

Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op het protocol nr. 2006/03 van 4 december 2006 van het Comité voor de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten;

Gelet op het advies nr. 41.865/4 van de Raad van State, gegeven op 8 december 2006 met toepassing van artikel 84, § 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de eindejaarstoelage voor de leden van de openbare brandweerdiensten, worden de woorden « 148,74 euro » vervangen door de woorden « 248,74 euro ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006.

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

^