Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 juli 2001
gepubliceerd op 30 augustus 2001

Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001009537
pub.
30/08/2001
prom.
20/07/2001
ELI
eli/besluit/2001/07/20/2001009537/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JULI 2001. - Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De wet van 15 april 1994 werd op 29 juli 1994 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad maar ze is niet onmiddellijk in werking getreden, omwille van de talrijke toepassingsmodaliteiten die nog dienden te worden geregeld.

De artikelen 1, 2, 35, 36, 38, 40, 42, 48 zijn in werking getreden bij koninklijk besluit van 17 september 1996.

De artikels 3 en 49 van de wet zijn op een beperkte manier in werking gesteld door het koninklijk besluit van 2 oktober 1997; deze inwerkingtreding had immers enkel betrekking op de uitvoer.

Artikel 31, tweede lid van de voornoemde wet van 15 april 1994 werd gewijzigd bij artikel 12 van de programmawet van 12 december 1997 houdende diverse bepalingen, in werking getreden op 28 december 1997.

De artikelen 12, 32, 33, 34, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47 zijn in werking getreden bij koninklijk besluit van 13 maart 1998.

Artikel 46bis heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998 overeenkomstig artikel 43 van de wet houdende budgettaire en diverse bepalingen van 3 mei 1999.

De artikelen 31, vierde lid, en 35, derde lid, van de wet van 15 april 1994 werden gewijzigd bij respectievelijk de artikelen 2 en 3 van de wet van 15 januari 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen.

Overeenkomstig artikel 4 van die wet bepaalt de Koning de datum waarop de bepalingen van het betrokken hoofdstuk in werking treden. Tot op heden was van deze bevoegdheid nog geen gebruik gemaakt.

Artikel 52bis is in voornoemde wet van 15 april 1994 ingevoegd bij de wet van 10 februari 2000 houdende de wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, en is in werking getreden op 16 april 2000.

Bijgevoegd koninklijk besluit beoogt de volledige inwerkingtreding van de wet van 15 april 1994.

Artikel 35, derde lid, zoals gewijzigd bij de wet van 15 januari 1999 wordt in bijgevoegd koninklijk besluit met terugwerkende kracht in werking gesteld, met name op 14 juni 1999.

De artikelen 4 tot 11, 13 tot 30, 31, eerste en derde tot zevende lid, zoals gewijzigd bij de wet van 15 januari 1999, 37 en 50 tot 53, alsmede, voorzover zij betrekking hebben op andere aangelegenheden dan de uitvoer, de artikelen 3 en 49 van de wet van 15 april 1994 treden in werking de eerste dag van de maand na die waarin dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Deze inwerkingtreding, gepaard gaande met de afkondiging van het koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en van het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen zal het mogelijk maken dat het Federaal Agentschap voor nucleaire controle operationeel wordt.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe majesteit, de zeer eerbiedwaardige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

20 JULI 2001. - Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, gewijzigd door de wetten van 12 december 1997, 15 januari 1999, 3 mei 1999 en 10 februari 2000, inzonderheid op artikel 54;

Gelet op de wet van 15 januari 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 6 oktober 2000, over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;

Gelet op het advies nummer 30.808/3 van de Raad van State gegeven op 24 april 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De artikelen 4 tot 11 , 13 tot 30, 31, eerste en derde tot zevende lid, zoals gewijzigd bij de wet van 15 januari 1999, 37 en 50 tot 53, alsmede, voorzover zij betrekking hebben op andere aangelegenheden dan de uitvoer, de artikelen 3 en 49 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, treden in werking op de eerste dag van de maand na die waarin dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 35, derde lid, van dezelfde wet, zoals gewijzigd bij de wet van 15 januari 1999, heeft uitwerking met ingang van 14 juni 1999.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 juli 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

^