Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 december 2012
gepubliceerd op 17 januari 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het supplement bij tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2012

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012206463
pub.
17/01/2013
prom.
20/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het supplement bij tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2012 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het supplement bij tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2012.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DECONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011 Supplement bij tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2012 (Overeenkomst geregistreerd op 13 juli 2011 onder het nummer 104754/CO/126)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders (m/v) van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren.

Art. 2.De verplichting van de werkgever ingevoerd door artikel 9 van de wet van 12 april 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord sluiten houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord, om per dag van tijdelijke werkloosheid een toeslag toe te kennen van tenminste 2 EUR per dag, wordt voor de eerste 130 dagen per kalenderjaar ten laste gelegd van het fonds voor bestaanszekerheid.

Het supplement van 2 EUR zit vervat in de bestaande aanvullende werkloosheidsvergoeding die het fonds toekent.

Art. 3.De aanvullende vergoeding van 2 EUR is echter volledig ten laste van de werkgever : - indien de arbeider nog geen recht heeft geopend op de vergoeding vanwege het fonds voor bestaanszekerheid; - of zodra in een kalenderjaar het aantal dagen tijdelijke werkloosheid van de arbeider de grens van 130 dagen overschrijdt.

Art. 4.Het fonds voor bestaanszekerheid zal de werkgevers jaarlijks de nodige informatie bezorgen opdat zij de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 3 te kunnen nakomen.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en is gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij kan door elk der partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 2012.

De Minister van Werk, Mevr. M. DECONINCK

^