Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 januari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/01/2013 numac 2013009015 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2012 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens Bij koninklijk besluit van 13 december 2012 is machtiging verleend aan is machtiging verleend ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2012012122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het halftijds brugpensioen op 58 jaar voor de werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2012012132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedings nijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de chicoreibranderijen type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2012012139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende storting voor wat het Gentse havengebied betreft van de bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2012012141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2012022453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2012206342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een ARAB-vergoeding in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2012206373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2008 betreffende de vaststelling van de minimumlonen in de horecasector type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2012206428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2012206435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2012206439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2012206448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2012206455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2012206461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de permanente vorming in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2012206463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het supplement bij tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2012 type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2012206799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2012206800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen - Geboortejaar : 1954 type koninklijk besluit prom. 27/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013000036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma « Solidariteit en beheer van de migratiestromen » - Jaarprogramma 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013011008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013011007 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013011013 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 14 april 1975 inzake de titels bedoeld in artikel 38, 1 tot 3, van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken type koninklijk besluit prom. 20/11/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013014003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 85.000.000 EUR tussen 2012 en 2014 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 06/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013024020 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de administratieve boetes bedoeld in artikel 18 van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en in artikel 19 van de wet van 9 juli 1984 betreffende de doorvoer van afvalstoffen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/11/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013029017 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdelingen van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/01/2013 numac 2013015000 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Vrijstellingen van dienst Bij ministerieel besluit van 13 december 2012 wordt aan Mevr. Delphine COLARD een dienstvrijstelling toegekend voor de duur van 24 maanden vanaf 1 januari 2013 om haar in de mogelijkheid te stelle Bij ministerieel besluit van 13 december 2012 wordt aan de heer Bert VERSMESSEN een dienstvrijs(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/01/2013 numac 2013018019 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 13 februari 2012 wordt de heer Bernard Vandenbosch, adviseur in de klasse A2 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, met ingang van 31 december 2012 eervol De heer Bernard Vandenbosch is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 januari 2013 zijn aanspraken op e(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/01/2013 numac 2013200113 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 17 december 2012 wordt de door de "SA Tractebel Engineering" aangevraagde erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest verlengd voor de volgende categorieën projecten : 1. "ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten"; 2. "pro(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 17/01/2013 numac 2012205994 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 114/2012 van 4 oktober 2012 Rolnummers 5220 en 5221 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, gesteld door het Arb Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/01/2013 numac 2013200067 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 221.430 van 20 november 2012 in zake Radhia Khenissi tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 december « Schendt artikel 47, eerste lid, 3°, van de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 (...)

decreet

type decreet prom. 21/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013035030 bron vlaamse overheid Decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 17/01/2013 numac 2012207442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Bij besluit van de Directeur-generaal van 7 december 2012, dat ui wordt de heer Jean-Raymond DEMPTINNE, te Mont-Saint-Guibert, als vertegenwoordiger van een werkneme(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013035015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot onderwerping van delen van het grondgebied van de gemeenten Zaventem, Machelen en Kraainem aan landinrichting

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 17/01/2013 numac 2013011010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 232 Badkuipen - Aansluitmaten (3e uitgave) NBN EN 251 Douchebakken - Aansluitmaten (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/01/2013 numac 2012206848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende de samenstelling van een paritair subcomité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1070 Brussel, Ernest Blérotstraat 1, verzoekt, bij toepassing van artikel 42, tweede lid, van de wet van 5 december 1968 betr Enkel de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties die beantwoorden aan de criteria van(...) type bericht prom. -- pub. 17/01/2013 numac 2013003011 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Beleidsexpertise en-Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht aangaande de publicatie van de lijsten bedoeld in artikel 101ter van het koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek : van de inkomstenbelastingen 1992 type bericht prom. -- pub. 17/01/2013 numac 2013031025 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerp van gewestelijk programma voor de reductie van pesticiden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het GPRP-BHG heeft tot doel de risico's voor de gezondheid en het leefmilieu, verbonden aan het gebruik van Het GPRP-BHG 2013-2017 wil daarbij in de eerste plaats de invoering verzekeren van de ordonnantie d(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 17/01/2013 numac 2013000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Wijziging Bij besluit van 08.10.2012, wordt het enig artikel van het besluit van 27.04.2007 tot vernieuwing van de erkenning als beveiligingsondern « Enig artikel. De erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 0099 17, aan (...) type erkenning prom. -- pub. 17/01/2013 numac 2013000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwingen Bij besluit van 08.10.2012, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1447 11, aan de heer VAN DER Bij besluit van 15.10.2012, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het n(...) type erkenning prom. -- pub. 17/01/2013 numac 2013000011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 02/10/2012, wordt de onderneming ELECTRO ADRIAENS SECURITY, met als onderneming Bij besluit van 15/10/2012, wordt de onderneming ELECTRO I.B. ENERGIETECHNIEK, met als ondernem(...) type erkenning prom. -- pub. 17/01/2013 numac 2013000015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Opheffing Bij besluit van 22.10.2012 wordt het besluit van 19.06.2008 houdende erkenning als b type erkenning prom. -- pub. 17/01/2013 numac 2013000014 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 24.10.2012, wordt de erkenning als beveiligingsondernem

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/01/2013 numac 2013018020 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 december 2012 en 31 december 2012 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing Instelling Plaats Type menselijk lichaamsmate(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 17/01/2013 numac 2013018013 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoemingen. - Erratum In Belgisch Staatsblad van 29 november 2012, blz 76330, publicatie 2012/18439, dient er te worden gelezen : Bij ministerieel besluit van 24 september 2012 wordt Mevr. Karen Van Malderen, met ingang van 1 j Bij ministerieel besluit van 24 september 2012 wordt de heer Tim Leest, met ingang van 1 juni 2(...)
^