Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 februari 2017
gepubliceerd op 08 maart 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2013 betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017200290
pub.
08/03/2017
prom.
02/02/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2013 betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2013 betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 februari 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tabaksbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2016 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2013 betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler (Overeenkomst geregistreerd op 6 april 2016 onder het nummer 132537/CO/133)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf ressorteren, met uitzondering van die ondernemingen waar in uitvoering van het sectoraal akkoord van 9 oktober 2009 ( koninklijk besluit van 22 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de lonen, premies, vergoedingen en indexering type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003 betreffende de invoering van een sociaal sectorplan type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invulling van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invulling van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 in de ondernemingen die hoofdzakelijk rook, pruim- en snuiftabak vervaardigen sluiten, Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2010) een gelijkwaardig alternatief is uitgewerkt omwille van een reeds bestaand aanvullend pensioenplan met minstens gelijkwaardige minimumvoorwaarden.

Onder "arbeiders" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders.

Art. 2.Het kaderreglement dat als bijlage gevoegd is aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2013 betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler wordt gewijzigd en vervangen door bijgevoegd kaderreglement.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016 en is gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf en aan elk van de contracterende partijen.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de bijlage van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler, geregistreerd onder het nummer 118572/CO/133 - koninklijk besluit van 1 juli 2014 - Belgisch Staatsblad van 17 november 2014.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 februari 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2013 betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler Kaderreglement tweede pensioenpijler - tabaksindustrie 1. Voorwerp Dit kaderreglement wordt opgesteld in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst tot oprichting van een tweede pensioenpijler, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf op 30 mei 2011 (nr.104420, koninklijk besluit van 20 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2012206463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het supplement bij tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2012 type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012206453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de podiumkunstensector van de Vlaamse Gemeenschap en tot vaststelling van zijn statuten sluiten, Belgisch Staatsblad van 18 januari 2013).

Iedere onderneming die ressorteert onder het toepassingsgebied van de hiervoor vermelde collectieve arbeidsovereenkomst zal ten gunste van de werklieden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, minstens een aanvullend pensioenstelsel voorzien dat beschreven wordt in dit kaderreglement.

De pensioentoezegging die in dit kaderreglement bepaald wordt, is van het type vaste bijdrage, en heeft tot doel om een aanvullend pensioen samen te stellen, die aan de aangeslotene of in geval van de aangesloten overlijdt vóór de voorziene einddatum bepaald in artikel 5.1. aan zijn rechthebbenden uitgekeerd wordt.

Dit kaderreglement bepaalt de rechten en verplichtingen van de onderneming, de pensioeninstelling, de aangeslotenen en hun rechthebbenden, en de voorwaarden waaronder deze rechten uitgeoefend kunnen worden. 2. Begripsomschrijvingen In dit kaderreglement wordt een aantal begrippen gebruikt met volgende betekenis : Onderneming De onderneming die valt binnen het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot uitvoering van het sectorakkoord van 9 oktober 2009 ( koninklijk besluit van 22 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de lonen, premies, vergoedingen en indexering type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003 betreffende de invoering van een sociaal sectorplan type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invulling van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invulling van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 in de ondernemingen die hoofdzakelijk rook, pruim- en snuiftabak vervaardigen sluiten, Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2010). Arbeider Een lid van de werklieden waarop de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot uitvoering van het sectorakkoord van 9 oktober 2009 ( koninklijk besluit van 22 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de lonen, premies, vergoedingen en indexering type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003 betreffende de invoering van een sociaal sectorplan type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invulling van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invulling van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 in de ondernemingen die hoofdzakelijk rook, pruim- en snuiftabak vervaardigen sluiten, Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2010) en dit kaderreglement van toepassing is.

Met het begrip "arbeider" wordt zowel een man als een vrouw bedoeld.

Aangeslotene 1. De arbeider waarvoor de onderneming een pensioenstelsel heeft ingevoerd in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011 tot uitvoering van het sectorakkoord van 9 oktober 2009 ( koninklijk besluit van 22 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de lonen, premies, vergoedingen en indexering type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003 betreffende de invoering van een sociaal sectorplan type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invulling van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invulling van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 in de ondernemingen die hoofdzakelijk rook, pruim- en snuiftabak vervaardigen sluiten, Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2010);2. Het gewezen personeelslid dat nog steeds actuele of uitgestelde rechten geniet overeenkomstig het pensioenreglement. Pensioenreglement Het pensioenreglement dat wordt vastgesteld door de onderneming. Het bevat dit kaderreglement en de specifieke bepalingen voor de onderneming, onder meer de uiterlijke ingangsdatum van 1 december 2010.

Pensioeninstelling De verzekeringsmaatschappij met wie de onderneming een groepsverzekering sloot, of de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (pensioenfonds) met wie de onderneming een beheersovereenkomst heeft afgesloten, en die de pensioentoezegging die in het kaderreglement beschreven wordt, uitvoert.

Verworven reserve Met "verworven reserve" wordt de reserve bedoeld waarop de aangeslotene op een bepaald ogenblik recht heeft overeenkomstig dit kaderreglement.

Verworven prestatie Met "verworven prestatie" wordt de prestatie bedoeld waarop de aangeslotene aanspraak kan maken overeenkomstig het pensioenreglement indien hij bij zijn uittreding zijn verworven reserves bij de pensioeninstelling laat. 3. Aansluiting aan de pensioentoezegging die in het pensioenreglement beschreven wordt Elke arbeider in dienst met een arbeidsovereenkomst met een onderneming ressorterend onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot uitvoering van het sectorakkoord van 9 oktober 2009 ( koninklijk besluit van 22 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de lonen, premies, vergoedingen en indexering type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003 betreffende de invoering van een sociaal sectorplan type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invulling van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invulling van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 in de ondernemingen die hoofdzakelijk rook, pruim- en snuiftabak vervaardigen sluiten, Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2010) wordt verplicht aangesloten. Worden evenwel uitgesloten : - arbeiders met een arbeidsovereenkomst voor studenten; - arbeiders met een arbeidsovereenkomst voor interimarbeid. 4. De pensioentoelage en hoe ze aangewend wordt 4.1. Het bedrag van de pensioentoelage De uitkeringen bij pensionering en in geval van vroegtijdig overlijden vóór de einddatum bepaald in artikel 5.1., worden gefinancierd door pensioentoelagen die door de onderneming ten gunste van de aangeslotene aan de pensioeninstelling gestort worden.

Het jaarbedrag van de netto pensioentoelage bedraagt voor 2016 en volgende jaren 500,00 EUR voor een voltijds tewerkgesteld arbeider.

Een premiebetaling op maandbasis met als referentie de stand van zaken op datum van de eerste dag van de kalendermaand, geld als aanbeveling.

Eventuele beheerskosten en -toeslagen, vergoedingen voor tussenpersonen, premietaksen, sociale bijdragen of andere toeslagen komen in aanmerking van dit netto bedrag en zijn ten laste van de onderneming.

Bij in- en uitdiensttreding van een arbeider zal een pro rata toegepast worden in functie van de reële tewerkstelling in verhouding tot de normale tewerkstelling.

De arbeider die op de eerste dag van de maand in dienst treedt, wordt op de eerste van de maand deelnemer aan het plan. De arbeider die in de loop van de maand in dienst treedt, wordt de volgende maand deelnemer aan het plan. De arbeider die uit dienst gaat in de loop van de maand, blijft deelnemer voor de volledig maand.

Voor een deeltijds tewerkgesteld arbeider wordt het bedrag van de toelage verminderd in verhouding tot de tewerkstellingsduur ten overstaan van een normale voltijdse tewerkstelling.

Voor het berekenen van het bedrag van de pensioentoelage worden met dagen normale werkelijke arbeid gelijkgesteld, de dagen arbeidsonderbreking ingevolge de redenen zoals bepaald in artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie (Belgisch Staatsblad van 6 april 1967) en dit voor een aaneengesloten periode van maximaal één jaar. 4.2. De aanwending van de pensioentoelage De pensioentoelage wordt voor iedere aangeslotene op een individuele pensioenrekening gestort.

De oprenting gebeurt : - vanaf het ogenblik waarop de pensioentoelage verschuldigd werd; - tot op de eerste dag van de maand waarin de uitbetaling van het aanvullend pensioen moet gebeuren; - of tot op de eerste dag van de maand waarin de aangeslotene overlijdt. 4.3. Het rendement De pensioenrekening ontvangt jaarlijks een door de pensioeninstelling toegekend rendement.

Bij uitdienst treden of bij de uitbetaling naar aanleiding van het overlijden of het pensioen zal het uitgekeerde bedrag gebaseerd zijn op een rendement dat minstens gelijk is aan het rendement dat vereist is in uitvoering van artikel 24 van de wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid sluiten betreffende de aanvullende pensioenen. 5. Uitkering op de einddatum 5.1. De normale einddatum De einddatum waarop het bedrag dat op de pensioenrekening opgebouwd werd opeisbaar is en kan omgezet worden in een rente, wordt vastgesteld op de eerste dag van de maand die volgt op de 65ste verjaardag van de aangeslotene. 5.2. Blijven werken na 65 jaar Indien de aangeslotene in dienst is na de normale einddatum van 65 jaar, blijft de pensioentoelage verschuldigd zo lang hij in dienst blijft, en er wordt een nieuwe einddatum vastgesteld door de eerdere einddatum telkens met één jaar te verlengen.

De aangeslotene zal dan de uitkering van zijn pensioenrekening bekomen : - wanneer hij zijn wettelijk pensioen opneemt; - of wanneer zijn arbeidsovereenkomst met de onderneming beëindigd wordt. 5.3. Vervroegde uitkering De aangeslotene kan de vervoegde uitkering van de pensioenrechten ten vroegste bekomen op het ogenblik van zijn pensionering of vanaf he ogenblik waarop hij de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt (voor zover het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst het uitdrukkelijk voorziet). De vervroegde uitkering brengt het verval van het recht op een uitkering bij overlijden vóór de einddatum mee. 6. Uitkering in geval van overlijden vóór de einddatum Wanneer een aangeslotene overlijdt, heeft de begunstigde recht op de op het ogenblik van het overlijden opgebouwde waarde op de individuele pensioenrekening.7. Verworven rechten van de aangeslotene op de reserves De reserves die opgebouwd zijn op de individuele rekeningen zijn verworven door de aangeslotene. Een aangesloten die de vereffening van zijn verzekerde bedragen heeft verkregen en die opnieuw in dienst genomen wordt van de onderneming, wordt als een nieuwe aangeslotene beschouwd.

Een aangeslotene die ervoor gekozen heeft zijn verworven reserves over te dragen naar een andere pensioeninstelling en die opnieuw in dienst komt van de onderneming, wordt eveneens als een nieuwe aangeslotene beschouwd. 8. De manier van uitkeren De aangeslotene of de begunstigde wordt verondersteld te kiezen voor de uitkering in de vorm van een kapitaal. De begunstigde kan evenwel vragen om het kapitaal dat hem toekomt, om te vormen in een lijfrente. Een keuze voor een vereffening als lijfrente moet uiterlijk één maand vóór de datum waarop de uitkering aanvangt schriftelijk door de begunstigde aan de pensioeninstelling meegedeeld worden.

Wanneer het jaarlijks bedrag van de rente bij de aanvang ervan minder dan of gelijk aan 500,00 EUR bedraagt, wordt het kapitaal uitbetaald.

Wanneer het jaarbedrag van de rente gelegen is tussen 500,00 EUR en 800,01 EUR, dan wordt ze niet maandelijks betaald, maar in vier gelijke delen op het einde van ieder trimester.

De in dit artikel vermelde bedragen worden geïndexeerd volgens de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist geïndexeerd worden, met als basis 1 januari 2004. 9. Begunstigden 9.1. De begunstigde van de uitkering op de einddatum Indien de aangesloten in leven is op de einddatum, wordt het kapitaal uitgekeerd aan de aangeslotene zelf. 9.2. De begunstigde van de uitkering bij overlijden vóór de einddatum Indien de aangeslotene overlijdt vóór de einddatum, wordt de voorziene uitkering bij overlijden uitgekeerd aan de begunstigde(n) op basis van de voorrangsorde bepaald in het pensioenreglement van de individuele polis.

Bij ontstentenis van een voorrangsorde in het pensioenreglement wordt de voorziene uitkering uitgekeerd aan de begunstigde(n) op basis van volgende voorrangsorde : - de echtgeno(o)t(e) van de aangeslotene voor zover die niet gerechtelijk van tafel en bed of feitelijk gescheiden is, of die zich niet in aanleg tot scheiding van tafel en bed of echtscheiding bevindt. De echtgenoten worden geacht feitelijk gescheiden te zijn wanneer uit de bevolkingsregisters blijkt dat zij een verschillende woonplaats hebben; - bij ontstentenis, de persoon die wettelijk samenwoont met de aangeslotene in de zin van artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek, en die geen bloedverwant is van de aangeslotene; - bij ontstentenis, de kinderen van de aangeslotene, of bij plaatsvervulling, hun nakomelingen. Indien er meerdere kinderen zijn, wordt het voorziene kapitaal in gelijke delen onder hen verdeeld; - bij ontstentenis, de door de aangeslotene per aangetekend schrijven aangeduide perso(o)n(en), waarbij de laatst verstuurde aangetekende brief rechtsgeldig is; - bij ontstentenis, de ouders van de aangeslotenen. Bij overlijden van één van hen komt het kapitaal toe aan de langstlevende; - bij ontstentenis, de broers en zusters van de aangeslotene, bij plaatsvervulling, hun kinderen; - bij ontstentenis, de wettelijke erfgenamen van de aangeslotene, met uitsluiting van de Staat; - bij ontstentenis, het solidariteitsfonds als het om een groepsverzekering gaat, of het pensioenfonds. 10. Gevolgen van het niet-betalen van de pensioentoelagen De onderneming zal de verschuldigde pensioentoelagen aan de pensioeninstelling overmaken. Wanneer de onderneming de pensioentoelage niet betaald, dient de pensioeninstelling de onderneming in gebreke te stellen. Wanneer de pensioentoelage onbetaald blijft, worden de pensioenrekening premievrij gemaakt op basis van de wel betaalde pensioentoelagen, nadat de aangeslotenen verwittigd werden van de betalingsachterstand.

De premievrijmaking ontslaat de onderneming geenszins van de betaling van de achterstallige toedragen.

De pensioeninstelling zal iedere aangeslotene uiterlijk binnen de 3 maanden volgend op de datum waarop zij kennis kreeg van de betalingsachterstand door middel van een op zijn persoonlijk adres gestuurde brief op de hoogte brengen.

De pensioeninstelling zal de voorzitter van het paritair comité op de hoogte brengen van de premievrijmaking. 11. Verplichtingen van de onderneming De onderneming zal alle vereiste gegevens voor de uitvoering van het pensioenstelsel aan de pensioeninstelling overmaken.De verplichtingen van de pensioeninstelling worden gevestigd op basis van de overgedragen gegevens. 12. Wijziging van dit kaderreglement Dit kaderreglement kan gewijzigd worden door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst die in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf gesloten wordt.Het wordt stopgezet wanneer de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011 tot invoering van een tweede pensioenpijler waarmee dit kaderreglement ingevoerd werd, beëindigd wordt. 13. Geschillen en toepasselijk recht Het Belgische recht is van toepassing op dit kaderreglement en op de pensioenstelsels die in toepassing daarvan worden ingesteld. Gebeurlijke geschillen tussen de partijen in verband ermee behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 februari 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^