Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 april 2021
gepubliceerd op 24 juni 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de organisatie van stages van studenten/cursisten in de sector van het vermakelijkheidsbedrijf

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021201454
pub.
24/06/2021
prom.
20/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de organisatie van stages van studenten/cursisten in de sector van het vermakelijkheidsbedrijf (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de organisatie van stages van studenten/cursisten in de sector van het vermakelijkheidsbedrijf.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2020 Organisatie van stages van studenten/cursisten in de sector van het vermakelijkheidsbedrijf (Overeenkomst geregistreerd op 14 januari 2021 onder het nummer 162706/CO/304)

Artikel 1.Doel Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel om de modaliteiten vast te leggen waaronder stages in de sector georganiseerd worden in het kader van een leertraject bij een onderwijsinstelling en om de voorwaarden te bepalen waaronder deze stages moeten verlopen.

Art. 2.Toepassingsgebied Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de organisaties of instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304) en die aan één van de volgende voorwaarden voldoen : - een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; - een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de Nederlandstalige taalrol.

Art. 3.Opzet Het organiseren van een stage waarbij in samenspraak met een onderwijsinstelling een student/cursist, hierna de "stagiair" genoemd, stage loopt bij een werkgever, hierna de "stagegever" genoemd.

Wordt beschouwd als student/cursist iedereen die voor het lopende academiejaar ingeschreven is in het hoger- of volwassenenonderwijs, voor opleidingsonderdelen die een stage omvatten.

Stagegevers kunnen hun stageplaatsen bekend maken bij de onderwijsinstellingen, maar stagiairs kunnen ook rechtstreeks contact nemen met stagegevers om hun kandidatuur kenbaar te maken. Een kennismakingsgesprek om elkaars verwachtingen te bespreken is aanbevolen. De stagegever neemt de uiteindelijke beslissing om de kandidatuur van de stagiair al dan niet te weerhouden.

De stagegever staat in voor de begeleiding van deze stagiair en duidt een stagementor aan die voldoende tijd en ruimte hiervoor kan vrijmaken en die waakt over inhoud en kwaliteit van de stage.

De stagegever en de onderwijsinstelling sluiten een stageovereenkomst af waarin de stage omschreven zal worden samen met een inhoudelijke planning, waarin bepaald wordt welke competenties in de loop van de stage ontwikkeld zullen worden. Indien er sprake is van werken op verplaatsing, al dan niet in het buitenland, dienen hier de nodige afspraken rond gemaakt te worden. Waar nodig kunnen ook bijscholingen georganiseerd worden in het licht van de te verwerven competenties.

Na afloop van de stage wordt een stagerapport opgesteld.

Het "Sociaal Fonds Podiumkunsten" kan als facilitator optreden voor deze stages. Het kan de stagegever onder meer bijstaan door : 1. de stageplaats bekend te maken op de site van het fonds;2. algemene informatie te verschaffen over werken in de kunstensector;3. opleidingen open te stellen voor stagiairs die hiervoor een beroep kunnen doen op het sectoraal opleidingskrediet.

Art. 4.Voorwaarden a) Algemeen 1.Een stage kan enkel binnen een leercontext en maakt altijd deel uit van een traject dat als doel heeft om de stagiair in contact te brengen met het werkveld. 2. Een stage kan nooit in de plaats of ter vervanging komen van een reguliere tewerkstelling.De organisatie van het werk mag niet afhangen van het al dan niet aanwezig zijn van stagiairs. 3. Tussen de betrokken partijen wordt een stageovereenkomst opgesteld.4. Tijdens de stage worden tussen de betrokken partijen overlegmomenten georganiseerd voor het goede verloop van de stage. Permanente feedback is sowieso aangewezen. 5. De stage is niet bezoldigd.De vergoeding voor woon- en werkverkeer en andere kosten gemaakt in uitvoering van de stage worden vergoed door de stagegever, zoals dit ook gebeurt bij de werknemers van de stagegever. Indien er op verplaatsing wordt gewerkt, worden ook hier de afspraken en vergoedingen gevolgd die voor werknemers van de stagegevers gelden. b) Stagiair 1.De duurtijd van de stage wordt in onderling overleg tussen de opleidingsinstelling en de stagegever vastgelegd. 2. Het arbeidsreglement, zoals van kracht bij de stagegever, is ook van toepassing op de stagiair.De in dit reglement aangeduide (externe) preventie-adviseur psycho-sociale risico's en vertrouwenspersoon kunnen ook door de stagiair worden aangesproken en nemen diens belangen ter harte. 3. De stagiair is er toe gehouden de voorziene veiligheidsvoorschriften van de stageplek strikt na te leven, ook als dit op de verplaatsing is.Deze veiligheidsvoorschriften kunnen aangevuld worden met bijkomende afspraken die vastgelegd werden of waarnaar verwezen wordt in de stageovereenkomst. 4. Voor minderjarige studenten verwijzen we naar de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2009 (registratienummer 92147/CO/304) betreffende minderjarige lerenden op de werkvloer.c) Onderwijsinstelling 1.De onderwijsinstelling verzekert de stagiair tegen ongevallen die hem/haar overkomen tijdens de stage of op de weg van zijn verblijfplaats naar de stageplaats en omgekeerd ("arbeids- en arbeidswegongevallen"), tenzij dit anders is afgesproken met de stagegever. Deze verzekering moet dezelfde waarborgen voorzien als deze bepaald bij de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten, met dien verstande dat geen schadeloosstelling wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid verschuldigd is. Voor werken op verplaatsing, al dan niet in het buitenland, moet er bekeken worden of ook deze door deze verzekering gedek zijn. 2. Indien een medisch onderzoek vereist is, wordt een beroep gedaan op de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) van de onderwijsinstelling.Deze kan hiervoor een compensatie vragen bij Fedris. d) Stagegever 1.De stagegever verzekert de stagiair voor burgerlijke aansprakelijkheid, tenzij anders afgesproken. 2. De stagegever bezorgt de onderwijsinstelling een risico-analyse van de werkplek.3. De stagegever zorgt er voor dat de stagiair geïnformeerd wordt over alle veiligheidsvoorschriften, ook deze op verplaatsing.4. De stagegever informeert de stagiair over de afspraken opgenomen in het arbeidsreglement. De stagegever zorgt er voor dat de stagiair over alle werkinstrumenten beschikt om de functie naar behoren te kunnen uitvoeren.

Art. 5.Inwerkingtreding en duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 december 2020 en zij wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Zij kan worden opgezegd door elk van de ondertekenende partijen, middels een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf en met een opzegtermijn van 6 maanden.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 april 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021040925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021040927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling van de statuten van de syndicale afvaardiging van het personeel type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021040917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen sluiten.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^