Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 juni 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/02/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021042353 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2019 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021021064 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Eervolle onderscheiding. - Oud-strijder. - Gewapende weerstand Bij koninklijk besluit ****. 3489 van 25 mei 2021: Wordt de Medaille van de Weerstand verleend aan de heer **** ****, lid van de Gewapende Weerstand, gelijkgesteld type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021021074 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 3490 van 28 mei 2021, wordt majoor **** ****. **** benoemd tot Commandeur in de Orde van **** **** voor de voortreffelijke Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021021132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021, wordt de heer Björn COENE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 15/06/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021031706 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de tweede plaatsvervangend rechtskundig bijzitter van de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Vlaams-Brabant type koninklijk besluit prom. 16/06/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021042023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende onbemande vaart in Belgische maritieme zones en tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021042248 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021, wordt de heer Vincent JADOT bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand e Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021042254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021, wordt mevrouw Laurence GERADON, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middensta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021042338 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 8 juni 2021, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om haar naam in die van « ****(...) Bij koninklijk besluit van 8 juni 2021, is machtiging verleend aan mevrouw **** geboren Po(...) type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021042351 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit wijziging het koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraten-assessoren en de magistraten- plaatsvervangende assessoren in de provinciale raden van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021042362 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juni 2021, uitwerking hebbend met ingang van 31 mei 2021 `s avonds, is mevr. Beyens M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag ha Bij koninklijk besluit van 27 mei 2021, in werking tredend op 30 juni 2021 `s avonds, is de hee(...) type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021201454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de organisatie van stages van studenten/cursisten in de sector van het vermakelijkheidsbedrijf type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021201520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de eindejaarspremie - algemeen regime type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021201447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de gelijkstellingen op het gebied van de tijdelijke werkloosheid in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021201521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de aanvullende werkloosheidsvergoeding type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021201529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de organisatie van mediastages voor werkzoekenden door mediarte.be type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021201658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de gelijkstellingen inzake tijdelijke werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie 2020 in het kader van de sanitaire crisis COVID-19 in de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/06/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021010037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 17/06/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021021106 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het verbod op het op de markt brengen van het speelgoed "knuffel hond met haakje" van het merk "Gosh ! Design", met artikelnummer 441567, batchnummer 711270 en EAN-code 5050565306302 type ministerieel besluit prom. 20/06/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021031741 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit om de gedelegeerde aan te duiden van de minister van Financiën voor de uitoefening van de rol van bevoegde autoriteit betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 08/06/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021042293 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van UCM GUICHET D'ENTREPRISES ASBL als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 08/06/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021042296 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van SECUREX ONDERNEMINGSLOKET- GO-START VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 08/06/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021042295 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van PARTENA ONDERNEMINGSLOKET VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 08/06/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021042294 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van FORMALIS VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 08/06/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021042297 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van ACERTA ONDERNEMINGSLOKET VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 08/06/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021042298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van EUNOMIA VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 08/06/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021042312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van XERIUS ONDERNEMINGSLOKET VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 08/06/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021042311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van LIANTIS ONDERNEMINGSLOKET VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 03/06/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021042314 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 december 2018 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021 type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021042332 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 3 juni 2021, is mevr. Ruttens K., parketjurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket Halle-Vilvoorde; H type ministerieel besluit prom. 14/06/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021203011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2016 dat delegaties van handtekeningen aan bepaalde ambtenaren van de Federale Pensioendienst toekent in de sector van de vergoedingspensioenen type ministerieel besluit prom. 17/06/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021203051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de ambtenaar aangesteld door de Minister van Sociale Zaken in de Commissie Sociale Maribel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021042255 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen en het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021042266 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van MIA-infrastructuurwerken als specifieke situatie inzake experimentregelgeving en regelluwe zone voor het wegwerken van verkeersonveilige situaties en de verbetering van fietsinfrastructuur

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/06/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021042379 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021042430 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de ondernemingen van de toeristische logiessector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021042377 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-21/0014: Universitaire Klinieken Brussel - Erasmusziekenhuis/Jules Bordet Instituut/Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola. - Zaak die in aanmer Op 18 juli 2021, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmeldin(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021042146 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 mei 2021 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aa

erratum

type erratum prom. 11/09/2016 pub. 24/06/2021 numac 2021041673 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de niet-gouvernementele samenwerking. - Erratum type erratum prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021042224 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering. - Erratum Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, wordt de heer Erik BALBAERT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Regie der Gebouwen, in een betrek Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type erratum prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021042223 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering. - Erratum Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, wordt de heer Pierre-Yves BADOT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 m Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type erratum prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021042225 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering. - Erratum Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, wordt de heer Marc BULTYNCK, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Regie der Gebouwen, met ingang van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type erratum prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021042227 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering. - Erratum Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, wordt de heer Bart DE CORTE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Regie der Gebouwen, in een betrekk Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type erratum prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021042232 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering. - Erratum Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, wordt mevrouw Eef TUTELAERS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 maart Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type erratum prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021042226 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering. - Erratum Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, wordt de heer Jan DE CORT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type erratum prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021042231 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering. - Erratum Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, wordt de heer Pierre VANDENBOSCH, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Regie der Gebouwen, in een betrekking Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type erratum prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021042233 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering. - Erratum Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, wordt de heer Bert SABBE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type erratum prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021042234 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering. - Erratum Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, wordt de heer Marc ROMMENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Regie der Gebouwen, in een betrekking van he Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type erratum prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021042236 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering. - Erratum Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, wordt de heer Gert JANSENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Regie der Gebouwen, in een betrekki Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type erratum prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021042235 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering. - Erratum Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, wordt de heer Rémi LEPAPE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type erratum prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021042237 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering. - Erratum Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, wordt mevrouw Nathalie HUYGENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Regie der Gebouwen, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type erratum prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021042238 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering. - Erratum Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, wordt mevrouw Sarah DE LOOR, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Regie der Gebouwen, in een betrekking van h Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021203048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021031733 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 juni 2021, wordt de heer Jean-Yves DAMIEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 april Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021031708 bron raad van state Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 23 maart 2021 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder eenparigheid van ste Tijdens haar plenaire vergadering van 17 juni 2021 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers de li(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021202369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Jo De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021042363 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6 mei 2020 met b 1. Inleiding Op 6 mei 2020 sloten Duitsland en België een akkoord in onderling overleg overeenko(...) type document prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021202832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de verhuizing Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 juni 2021, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de verhuizing: 1. als vertegenwoordige(...) type document prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021203021 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Management Assistenten (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21050 Deze selectie werd afgesloten op 09/06/2021. Er zijn 3 laureaten. De lijst is (...) type document prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021203024 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs A2 bouw en technische installaties (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG21063 Deze selectie werd afgesloten op 30/04/2021. (...) Er zijn 0 laureaten. type document prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021203052 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen P&O (m/v/x) (niveau A2) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: ANG21093 Deze selectie werd afgesloten op 18/06/2021. Er zijn 0 laureaten. De(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 24/06/2021 numac 2021203054 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieurs (m/v/x) (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG20245 Deze selectie werd afgesloten op 05/03/2021. Er zijn 18 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...)
^