Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 april 2021
gepubliceerd op 21 juni 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de betaling van een eindejaarspremie aan het personeel van de diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, erkend en/of gesubsidieerd door het Waalse Gewest tot uitvoering van de tripartiete raamovereenkomst voor de Waalse non-profitsector 2018-2020

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021201377
pub.
21/06/2021
prom.
20/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de betaling van een eindejaarspremie aan het personeel van de diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, erkend en/of gesubsidieerd door het Waalse Gewest tot uitvoering van de tripartiete raamovereenkomst voor de Waalse non-profitsector 2018-2020 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de betaling van een eindejaarspremie aan het personeel van de diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, erkend en/of gesubsidieerd door het Waalse Gewest tot uitvoering van de tripartiete raamovereenkomst voor de Waalse non-profitsector 2018-2020.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2020 Betaling van een eindejaarspremie aan het personeel van de diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, erkend en/of gesubsidieerd door het Waalse Gewest tot uitvoering van de tripartiete raamovereenkomst voor de Waalse non-profitsector 2018-2020 (Overeenkomst geregistreerd op 17 december 2020 onder het nummer 162415/CO/330)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen (in het Waals non-profitakkoord "habitations protégées pour patients psychiatriques" genoemd), rusthuizen voor bejaarden (in het Waalse Gewest "maisons de repos" genoemd), rust- en verzorgingstehuizen, serviceflats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden (in het Waalse Gewest "centres de soins de jour" genoemd) en centra voor functionele revalidatie (in het Waalse Gewest "conventions de revalidation fonctionnelle" genoemd), die zijn erkend en/of gesubsidieerd door het Waalse Gewest.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel.

Art. 2.De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst leggen de regels vast die van toepassing zijn op de werknemers bedoeld in artikel 1 met betrekking tot de eindejaarstoelage vanaf 2020.

Art. 3.Voor haar toepassingsgebied verhoogt deze overeenkomst het forfaitaire bedrag van de eindejaarstoelage zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002 (nr. 64174/CO/305 - koninklijk besluit van 23 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013220 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de ploegenpremie type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 03/01/2003 numac 2002013219 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001 tot toekenning van een premie voor arbeidsprestaties op zon- en wettelijke feestdagen type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002013226 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de eindejaarstoelage sluiten - Belgisch Staatsblad van 5 november 2002), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2003 (nr. 69017/CO/305 - koninklijk besluit van 27 april 2004 - Belgisch Staatsblad van 16 juni 2004) en door de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007 (nr. 83644/CO/305 - koninklijk besluit van 10 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het sectoraal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2007012790 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het vormingsbeleid in 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008012088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de vaststelling van de brugdagen voor 2008, 2009 en 2010 type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008012107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdragen voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen sluiten - Belgisch Staatsblad van 27 februari 2008) met een bedrag van 368,79 EUR per VTE. Dit bedrag komt overeen met de spilindex 105,10 (basis 2013 = 100).

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vult voor haar toepassingsgebied de collectieve arbeidsovereenkomst aan van 25 september 2002 ( koninklijk besluit van 23 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013220 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de ploegenpremie type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 03/01/2003 numac 2002013219 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001 tot toekenning van een premie voor arbeidsprestaties op zon- en wettelijke feestdagen type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002013226 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de eindejaarstoelage sluiten - Belgisch Staatsblad van 5 november 2002), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2003 (koninklijk besluit van 27 april 2004 - Belgisch Staatsblad van 16 juni 2004) en door de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007 ( koninklijk besluit van 10 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het sectoraal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2007012790 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het vormingsbeleid in 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008012088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de vaststelling van de brugdagen voor 2008, 2009 en 2010 type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008012107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdragen voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen sluiten - Belgisch Staatsblad van 27 februari 2008).

De toepassingsmodaliteiten blijven dezelfde.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing voor zover de Waalse Regering de nodige schikkingen heeft getroffen bij de betrokken administraties opdat de subsidies uitgetrokken voor de premie bedoeld in artikel 3 gestort werden aan de operatoren bedoeld in artikel 1 binnen de termijnen waarbinnen ze betaald kunnen worden, zoals bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst en in het non-profitakkoord dat de sociale gesprekspartners en de Waalse Regering op 2 mei 2019 hebben aangenomen.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2020.

Zij wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden, bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten die alle ondertekenende organisaties hiervan in kennis stelt.

Art. 7.Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE .

^