Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 juni 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat de niet-inachtneming van verkeersbord C23 betreft

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021055690 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** Mevr. ****, ****, geboren te **** (...) Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene **** **** - ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021021059 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding. - Oud-strijder Bij koninklijk besluit ****. 3488 van 25 mei 2021: De Medaille van de ****-strijder met zilveren staafje met inschrift van de jaartallen "1940-1945" wordt aan de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021031651 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement van 7 juni 2021 houdende aanduiding van de leden van de Medische Jury in toepassing van hoofdstuk VI van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers e Het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 200(...) type koninklijk besluit prom. 04/06/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021042107 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende afval van schepen tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 inzake milieuvriendelijke scheepvaart type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 21/06/2021 numac 2021042113 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van de bepalingen van het KB/WIB 92 betreffende de vaststelling van het belastbare inkomen inzake vennootschapsbelasting. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021042110 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****-**** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om haar naam in die van "****" te veranderen. Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021042115 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "Lans" te **** **** koninklijk besluit van 20 mei 2021 is machtiging verleend aan de heer De ****, ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021042306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst Personeel en Organisatie Planning en Selectie Betreft: Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A3 I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijks - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 - Adviseur e-government - Projectmanager - Algemene dir(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021042304 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Schorsing van de registratie van een wisselkantoor, overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 27 december 1994 betreffende de wisselkantoren en de valutahandel en artikel 102 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het wi In gevolge de beslissing van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markt(...) type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021201377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de betaling van een eindejaarspremie aan het personeel van de diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, erkend en/of gesubsidieerd door het Waalse Gewest tot uitvoering van de tripartiete raamovereenkomst voor de Waalse non-profitsector 2018-2020 type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021201444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021201522 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de nachtarbeid voor het niet-rijdend personeel type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021201525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2013 betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021201528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het opleidingsproject zorgkundige type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021201530 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diens-ten, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021202996 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 16 juni 2021, dat in werking treedt op 17 juni 2021, wordt mevrouw Trees MERCKX-VAN GOEY, rechter van het Grondwettelijk Hof, op rust gesteld. Zij heeft aanspraak op het emerita De betrokkene kan haar aanspraak op pensioen doen gelden. Zij is gemachtigd de eretitel van haar am(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021042151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling type ministerieel besluit prom. 04/06/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021042150 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Addendum type ministerieel besluit prom. 08/06/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021202519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende ontslag van de secretaris van een paritair comité type ministerieel besluit prom. 08/06/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021202520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de secretaris van sommige paritaire comités en paritaire subcomités

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021202934 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 21 mei 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 juni 2021, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag geste « Schendt artikel 90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij konin(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021202944 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 82/2021 van 3 juni 2021 Rolnummer 7473 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 1 en 2 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 2020 « houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2016 betr Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031650 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de overname van de personeelsleden van Eigen Vermogen Flanders Hydraulics door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en tot regeling van de objectieve selectieproef, vermeld in artikel 5bis van het decreet van 31 januari 2003 betreffende de oprichting van een Eigen Vermogen "Flanders Hydraulics" type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031692 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 in het kader van de subsidie voor EnergyVille type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021042090 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2019 betreffende de premiesubsidie voor een brede weersverzekering in de landbouwsector

overeenkomst

type overeenkomst prom. 07/06/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031648 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement tot wijziging van het technisch reglement van 19 februari 2020 houdende de vaststelling van de stageprogramma's medische stralingsfysica voor radiotherapie, radiologie en nucleaire geneeskunde

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021042172 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Nicole ROBBERECHT, Willy GOOSSENS en Lennart GOOSSENS die Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 april 2021. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021042173 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jacky SCHOONBAERT die woonplaats kiest bij Mrs. Peter De S Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2021. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021202935 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 27 mei 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 juni 2021, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven de volgende prej « 1. Schendt artikel 38 § 5 van het KB van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreff(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021021075 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés ICT Hardware Teamchef (niveau A1) voor FOD Justitie. - Selectienummer: AFG21093 Solliciteren kan tot 30/06/2021 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Een lijst van maximaal 12 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Na(...) type lijst prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021202971 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten brandstoffen en kwaliteitssystemen (m/v/x) (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21198 Solliciteren kan tot 05/07/2021 via www.selor.be Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021203000 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Coördinatoren Wetenschap - Digitale Samenleving (niveau A2) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: AFG21122 Solliciteren kan tot 12/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021203001 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés A2 coördinatie wetenschapsaangelegenheden (niveau attaché A2) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: ANG21169 Solliciteren kan tot en met 19/07/2021 via www.selor.be De (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021203002 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige auto-experts (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21123 Solliciteren kan tot 05/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2020042311 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 mei 2020 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aa

document

type document prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021202602 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Monumentenzorg EUPEN. - Bij besluit van de Regering van 6 mei 2021 wordt het perceel Bahnhofstraße in 4780 S(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021202989 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken communicatie (niveau A2) voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummer: ANG21121 Deze selectie werd afgesloten op 04/06/2021. De lijst(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021031646 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 mei 2021, wordt mevrouw Laura HEBBERECHT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in een betrekking van het Nederlands Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021042212 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 mei 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2021, wordt mevrouw Karina E.A. VAN DEN BERG, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021042211 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 mei 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2021, wordt mevrouw Mathilde A. TANNER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Vo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021042216 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 mei 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2021, wordt de heer Marc E.F. GOOSSENS, adviseur-generaal bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A5 - adviseur-generaal. Bij be type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021042241 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 juni 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2021, wordt de heer Jean-Baptiste M.N. DUCROTOIS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021042152 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Vierde oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Federale Controle- en evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie De vorige oproepen tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Fe - Franstalig, effectief lid, voor de subcategorie "docent of (emeritus) hoogleraar in de genee(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021042182 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Derde oproep tot kandidaten voor de mandaten van Nederlandstalig en Franstalig lid van de Federale Deontologische Commissie voor de categorie `voormalige mandatarissen' Aangezien de oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Federale Opdrachten en bevoegdheden De Commissie heeft als taak: 1. op vraag van een openbaar mandatar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021042205 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Oproep tot mobiliteit naar de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Er werd een betrekking van attaché (m/v/x) bij de dienst HR ops (rang A1) in het(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor vastbenoemde personeelsleden van het ministerie van het Bru(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021042269 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Hoofdgriffier bij de arbeidsrechtbank Leuven: 1 (vanaf 01/10/2021) Toelich(...) Attesten Voor de plaats die vacant worden verklaard via bevordering, kan men zich kandidaat stel(...)

document

type document prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021042281 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Instructeurs (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21095 Deze selectie werd afgesloten op 11/06/2021. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) type document prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021042305 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen d Overwegende dat Frankrijk en België op 15 mei 2020 een akkoord in onderling overleg gesloten hebben(...) type document prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021202941 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie: Attachés Personeel en Organisatie (m/v/x). - Selectienummer: BNG21227 De medewerkers die vold(...) Solliciteren kan tot en met 5 juli 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten(...) type document prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021202955 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting (niveau C) voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. - Selectienummer: ANG21165 Solliciteren kan t(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021202953 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieur speciale technieken (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21068 Deze selectie werd afgesloten op 07/06/2021. Er zijn geen laureaten. (...) type document prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021202965 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Laboranten microbiologische analyses (niveau C1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB21016 Solliciteren kan tot 05/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021202970 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Hoofdgriffiers bij de arbeidsrechtbank Leuven (niveau A3) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: BNG21209 Deze selectie werd afgesloten op 07/06/2021. Er zijn 2 laure(...) De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 21/06/2021 numac 2021202969 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting (niveau c) voor de POD Maaschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid. - Selectienummer: AFG21089 Sollic(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)
^