Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 februari 2008
gepubliceerd op 28 februari 2008

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdragen voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008012107
pub.
28/02/2008
prom.
10/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdragen voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdragen voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 februari 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, J. PIETTE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007 Bedrag en wijze van inning van de bijdragen voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 6 juli 2007 onder het nummer 83605/CO/305.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de inrichtingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in toepassing van afdeling 1- Inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen- van hoofdstuk VIII - Inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen en plan inzake de actieve begeleiding en opvolging van werklozen - titel XIII - Werk - van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen. HOOFDSTUK II. - Beschikkingen

Art. 3.De in artikel 1 bedoelde werkgevers verbinden er zich toe maatregelen te nemen ter bevordering van de tewerkstelling en de vorming van personen die behoren tot de risicogroepen of op wie een begeleidingsplan van toepassing is.

Tot de risicogroep behoren de personen vermeld in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de omschrijving van de risicogroepen voor de gezondheidssector, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 augustus 1995.

Art. 4.De kost van deze initiatieven staat gelijk met de opbrengst van een bijdrage van 0,30 pct. tijdens het derde kwartaal 2007, van 0,10 pct. tijdens het vierde kwartaal 2007 en elk van de vier kwartalen van 2008, berekend op grond van het volledige loon van de werknemers, zoals bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (Belgisch Staatsblad van 2 juli 1981) en de uitvoeringsbesluiten van deze wet, die tewerkgesteld zijn door de in artikel 1 bedoelde werkgevers. HOOFDSTUK III. - Toepassingsmodaliteiten

Art. 5.Partijen komen overeen om de inning van de in artikel 4, bepaalde bijdrage toe te vertrouwen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en dit voor rekening van het "Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen", opgericht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1989, gesloten in het Paritair Subcomité voor de inrichtingen onderworpen aan de wet op de ziekenhuizen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 6 maart 1990.

Art. 6.De opbrengst van deze bijdrage wordt onder meer gebruikt om tewerkstelling te bevorderen, personeel aan te werven en vormingsinitiatieven te nemen voor risicogroepen die aangeworven zouden kunnen worden in de sector of reeds aangeworven zijn en om de uitbouw van een sectorale functieclassificatie en de werkzaamheden hieromtrent te ondersteunen.

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007 en treedt buiten werking op 31 december 2008.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 februari 2008.

De Minister van Werk, J. PIETTE

^