Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 februari 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2007012786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 betreffende de eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2007012790 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het vormingsbeleid in 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 14/04/2008 numac 2007012784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : a) het koninklijk besluit van 3 mei 2007 waarbij de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie algemeen verbindend wordt verklaard wordt ingetrokken, b) algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2007012797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002 betreffende de eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2007012795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2002 betreffende de toepassing van het federaal meerjarenplan voor de sector van de wijkgezondheidscentra type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2007012793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, houdende bepalingen inzake werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2007012796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2007012801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002 betreffende de eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2007012802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het loonbeleid type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2007012800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privéziekenhuizen, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008000198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van de activiteiten zoals voorzien in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008000197 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vereisten met betrekking tot de opleiding en de erkenning van de EG-**** voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en de erkenning van de opleidingen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Georges Claesstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000223 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Tultaystadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van Excelsior Veldwezelt inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008000237 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van sommige leden van de Federale Politieraad type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008000305 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 24/11/2008 numac 2008000949 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008000998 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt. - Duitse vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 14/02/2008 numac 2008003019 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008003062 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « De Kat », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008003063 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Atomium », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008003064 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito Quattro », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008007040 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van artikel 195 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008007039 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van een kaart betreffende de toekenning van het statuut van nationale erkentelijkheid van burgerlijk invalide van de oorlog 1940-1945 en tot instelling van een medaille type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008012006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het model van de stembiljetten in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008012027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2008012047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008012026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2008, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008012024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2008, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008012025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2008, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2008012046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 26/02/2008 numac 2008012048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008012049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 18/02/2008 numac 2008012050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor de houtnijverheid en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008012051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de contracten van bepaalde duur, of duidelijk omschreven werk en uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 13/03/2008 numac 2008012052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het statuut der vakbondsafgevaardigden type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2008012054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 13/03/2008 numac 2008012053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasselijk zijn op de loon- of arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008012059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, tot vaststelling van de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008012060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen op 57 jaar type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2008012058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2008012057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vorming en innovatie type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 13/03/2008 numac 2008012064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008012061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de eindejaarspremie F.E.E./R.T.D. type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008012063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende het TIC-materiaal type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008012067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de leeftijds-barema type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008012065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008012069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het « Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk » type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008012068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het « Fonds voor bestaanszekerheid van het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen » ter financiering van de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008012072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 januari 2005, geregistreerd op 15 februari 2005 onder het nummer 73913/CO/110 betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008012070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen in ondernemingen met minder dan 50 arbeiders en minstens 35 werknemers type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008012071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot vaststelling van de loontoeslagen voor de tewerkstelling op zon- en feestdagen en het 's nachts tewerkstellen van de werknemers in sommige ondernemingen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008012074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende het bedrag en toekenningsvoorwaarden van de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008012073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2008012077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de eindejaarspremie - algemeen regime type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2008012078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de sectorale tewerkstellingscel en outplacement type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008012079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot opheffing van de gecoördineerde statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds der textielnijverheid" en tot invoering van de nieuwe statuten type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008012080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43decies van 20 december 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008012084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 92 van 20 december 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen, ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2007 type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008012081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46duodevicies van 20 december 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 25/02/2008 numac 2008012087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008012088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de vaststelling van de brugdagen voor 2008, 2009 en 2010 type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008012085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies bis van 20 december 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een functieclassificatie in de aardappelverwerkende nijverheid en de aardappelschilbedrijven type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 18/02/2008 numac 2008012092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de handelsluchtvaart betreft, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 14/02/2008 numac 2008012094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot tijdelijke aanpassing, voor wat het jaar 2008 betreft, van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008012100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008012091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel en het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de petroleumsector" type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 18/02/2008 numac 2008012093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw en het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid betreft, van het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van sommige paritaire comités en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008012099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 91 van 20 december 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het brugpensioen voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende outplacement type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008012101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, ter aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst houdende toekenning van een syndicale premie type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot toekenning van vier bijkomende verlofdagen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008012104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1998 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone " en vaststelling van zijn statuten, en tot wijziging van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1998 type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008012107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdragen voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008012108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds van de betonindustrie" voor dagen gepresteerd door interim-arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008012106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar na 20 jaar ploegarbeid met nachtdienst type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008012105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de toekenning van een vakbondspremie aan het personeel van de socio-culturele sector die van het Waalse Gewest afhangt type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008012111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds van de betonindustrie" type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008012110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de NV SABENA, betreffende de initiatieven voor de jaren 2008 en 2009 ten gunste van de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2008012112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008012109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar in de grind- en zandexploitaties, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het halftijds brugpensioen vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008012114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008012115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het individueel recht op vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008012116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 25/02/2008 numac 2008012134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 25/02/2008 numac 2008012133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008012163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 26/02/2008 numac 2008012204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk XIV van Titel XIII van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende de mededeling aan de werknemersvertegenwoordigers van de inlichtingen over de voordelen betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 26/02/2008 numac 2008012203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het sectoraal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008012794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008012792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008012799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de aanwending van de bijdragen voor de risicogroepen voor 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008012804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008014012 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 05/03/2008 numac 2008014050 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 05/03/2008 numac 2008014049 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008012798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende een eindejaarstoelage ter uitvoering van het "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non-Profit/Social Profit" (1) type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008014058 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 13 op de spoorlijn 40 Luik-Maastricht te Wandre machtigt mits het bouwen van een onderdoorgang voor voetgangers type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008022073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008022097 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van kinesitherapeuten moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten in sommige beheersorganen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008022099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten in 2008 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008022105 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 22, I en II, a), 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008022104 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, c), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008024057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008024058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 1996 tot regeling van de organisatie en de werking van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1994 houdende benoeming van de leden van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008024060 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008024081 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie « niet-chirurgische daghospitalisatie » type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008024080 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de functie « niet-chirurgische daghospitalisatie » moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008024097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangende magistraat-assessor bij de Nationale Raad van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 18/03/2009 numac 2009000166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van de activiteiten zoals voorzien in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 07/10/2009 numac 2009000655 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vereisten met betrekking tot de opleiding en de erkenning van de EG-**** voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en de erkenning van de opleidingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 06/07/2017 numac 2017012922 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de functie "niet-chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 10/02/2008 pub. 05/03/2008 numac 2008024099 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1994 houdende benoeming van de leden van de geneeskundige commissies. - Erratum type erratum prom. 10/02/2008 pub. 13/03/2008 numac 2008024117 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1994 houdende benoeming van de leden van de geneeskundige commissies. - Erratum
^