Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 februari 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2007012790 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het vormingsbeleid in 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2007012796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2007012802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het loonbeleid type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaart type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2008 numac 2008002020 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie **** eretekens Bij koninklijke besluiten van 14 februari 2008 wordt het burgerlijk ereteken aan de hierna vermelde ambtenaren toegekend : Voor 35 jaar dienst Het Kruis 1**** klasse : Mevr. DE ****, ****, administratief assistent Mevr. VAN BOVEN, ****, administratief assistent; de heer **** ****, ****, adviseur; Mevr. ****(...) type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008011077 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2008 numac 2008011099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 wordt het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende de benoeming van de houder van de managementfunctie van directeur-generaal bij het Federaal A Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008012088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de vaststelling van de brugdagen voor 2008, 2009 en 2010 type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008012104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1998 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone " en vaststelling van zijn statuten, en tot wijziging van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1998 type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008012107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdragen voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008012106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar na 20 jaar ploegarbeid met nachtdienst type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het halftijds brugpensioen vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008022086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008022105 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 22, I en II, a), 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008022104 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, c), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008012105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de toekenning van een vakbondspremie aan het personeel van de socio-culturele sector die van het Waalse Gewest afhangt type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008024097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangende magistraat-assessor bij de Nationale Raad van de Orde der apothekers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200499 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 10/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200501 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 06/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200498 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 10/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200500 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 10/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200504 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200503 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 05 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 10/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200505 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200502 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma's 02 en 04 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 07/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200506 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 06/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200520 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 06/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200535 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 40 en programma 01 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 28/02/2008 numac 2008024100 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 178468 van de Raad van State van 10 januari 2008 vernietigt het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en type arrest van de raad van state prom. -- pub. 28/02/2008 numac 2008024101 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 178467 van de Raad van State van 10 januari 2008 vernietigt het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en type arrest van de raad van state prom. -- pub. 28/02/2008 numac 2008024102 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 178469 van de Raad van State van 10 januari 2008 vernietigt het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en

arrest

type arrest prom. -- pub. 28/02/2008 numac 2008200628 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 3/2008 van 17 januari 2008 Rolnummer 4146 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 80 en 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals gewijzigd bij de wet van 2 februari 2005, gesteld door Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 28/02/2008 numac 2008200629 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 7/2008 van 17 januari 2008 Rolnummer 4157 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 46 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het Grondwettelijk Hof, I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 28/02/2008 numac 2008200637 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 5/2008 van 17 januari 2008 Rolnummer 4152 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 17, § 1, 3°, en 37 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Brusse Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...)

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 28/02/2008 numac 2008012251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Vervanging van een lid Bij besluit van de directeur-generaal van 12 f Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten Vervanging van lede(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 28/02/2008 numac 2008200622 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij besluit van de Waalse Regering van 13 december 2007, dat in werking treedt op 13 december 2007, wordt Mevr. Constantina Papamarinou tot lid van de representatieve werknemersorganisaties binnen de adviescommissie van het geïnt Bij besluit van de Waalse Regering van 13 december 2007, dat in werking treedt op 13 december 2(...) type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008200647 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de lijst wordt samengesteld van de beschermde goederen waarop het "Institut du Patrimoine wallon" zijn beheersopdracht vervult

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 28/02/2008 numac 2008000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij besluit van 4 januari 2008 wordt de erkenning als beveiligingsonde Dit besluit treedt in werking op 19 december 2007. Bij besluit van 4 januari 2008 wordt de (...) type erkenning prom. -- pub. 28/02/2008 numac 2008000202 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 7 november 2007 wordt het unieke artikel van het besluit van 6 au De woorden « William BVBA » worden vervangen door de woorden « William BVBA », die zijn activiteite(...) type erkenning prom. -- pub. 28/02/2008 numac 2008000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwing. - Wijzigingen Bij besluit van 21 december 2007 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de heer De adreswijziging van de onderneming treedt in werking vanaf 28 maart 2006. Bij besluit van (...) type erkenning prom. -- pub. 28/02/2008 numac 2008000205 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 7 november 2007 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming Bij besluit van 7 november 2007 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder h(...)

programmadecreet

type programmadecreet prom. 13/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende diverse maatregelen betreffende de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het technisch en beroepsonderwijs, de financiering van de universiteiten, de begrotingsfondsen, de waarborg verleend door de Franse Gemeenschap voor de financiële opbrengsten van de RTBF en de sportinfrastructuren

document

type document prom. -- pub. 28/02/2008 numac 2008200644 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige junior auditors (niveau A) voor het Agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie (ANV07043). - Uitslagen Rangschikking van de geschikte kandidaten voor toelating tot de stage : 1. C(...) 2. STEEN, ELKE, 8851 ARDOOIE.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2008 numac 2008002016 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 februari 2008, wordt Mevr. Annick Sools, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2008 numac 2008022106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Oost-Vlaanderen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij kon Bij hetzelfde besluit, wordt de heer De Pierre, J., benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie, al(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2008 numac 2008024079 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 wordt Mevr. Da Silva, Nancy, met ingang van 1 november 2007, in vast dienstverband benoemd tot attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Lee Aan betrokkene wordt, met ingang van 1 november 2006, de vakrichting « Studie en onderzoek » toegew(...)

document

type document prom. -- pub. 28/02/2008 numac 2008011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Pensionering Bij besluit van de Raad van Bestuur van 29 mei 2007 wordt aan de heer Ferdinand Boret, eervol ontslag verleend uit zijn functies van attaché, met ingang van 1 januari 2008. Het is de heer Ferdinand Boret, vergund op 1 januari 200
^