Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 april 2021
gepubliceerd op 17 juni 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de nieuwe arbeidsregelingen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021041045
pub.
17/06/2021
prom.
20/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de nieuwe arbeidsregelingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het garagebedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de nieuwe arbeidsregelingen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het garagebedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2019 Nieuwe arbeidsregelingen (Overeenkomst geregistreerd op 16 september 2019 onder het nummer 153806/CO/112) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op : 1° De arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het garagebedrijf met als hoofdactiviteit : a) de reparatie, het afnemen, het uitbalanceren en het opleggen van banden;of c) de detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en onderdelen en toebehoren van motorfietsen (NACE-code 45402).2° De werkgevers die de arbeiders bedoeld onder 1° tewerkstellen. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Kader

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel nieuwe arbeidsregelingen in te voeren in de ondernemingen bedoeld in artikel 1.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van de wet van 17 maart 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten (Belgisch Staatsblad van 12 juni 1987), de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 42 van 2 juni 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 26 juni 1987) en artikel 21 van het nationaal akkoord 2019-2020 van 26 juni 2019, geregistreerd onder het nummer 153355/CO/112. HOOFDSTUK III. - Arbeidsduur en inhaalrust

Art. 3.§ 1. De ondernemingen bedoeld in artikel 1, 1°, a) kunnen gedurende maximum zes weken in de maanden oktober, november en december de arbeidsduur vaststellen op maximum 10 uur per dag en maximum 50 uur per week.

De toepassing van de nieuwe arbeidsregeling mag er niet toe leiden dat de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur binnen de referteperiode de 38 uur of de lagere grens bepaald op ondernemingsniveau overschrijdt. § 2. De ondernemingen bedoeld in artikel 1, 1°, a) kennen een bijkomende betaalde inhaalrust toe waarbij een uur prestatie boven 38 uur tot en met 44 uur per week recht geeft op anderhalf uur inhaalrust en een uur prestatie boven 44 uur tot en met 50 uur per week recht geeft op twee uur inhaalrust.

De referteperiode voor de inhaalrust loopt tot en met 30 september van het kalenderjaar dat volgt op dat waarin de nieuwe arbeidsregeling in § 1 ingevoerd wordt.

De inhaalrust wordt opgenomen op een ogenblik naar keuze van de arbeider, voor zover de arbeidsorganisatie het toelaat. § 3. De ondernemingen bedoeld in artikel 1, 1°, a) kunnen de nieuwe arbeidsregelingen zoals omschreven in deze collectieve arbeidsovereenkomst niet cumuleren met nieuwe arbeidsregelingen die afwijken op de arbeidsduur ingevoerd conform de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1992, geregistreerd onder het nummer 31945/CO/112 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 mei 1997 (Belgisch Staatsblad van 7 maart 1998).

Art. 4.§ 1. De ondernemingen bedoeld in artikel 1, 1°, b) kunnen gedurende maximum zes weken in de maanden april, mei en juni de arbeidsduur vaststellen op maximum 10 uur per dag en maximum 45 uur per week.

De toepassing van de nieuwe arbeidsregeling mag er niet toe leiden dat de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur binnen de referteperiode de 38 uur of de lagere grens bepaald op ondernemingsniveau overschrijdt. § 2. De ondernemingen bedoeld in artikel 1, 1°, b) kennen een bijkomende betaalde inhaalrust toe waarbij een uur prestatie boven 38 uur tot en met 45 uur per week recht geeft op anderhalf uur inhaalrust.

De referteperiode voor de inhaalrust loopt tot en met 31 december van het kalenderjaar waarin de nieuwe arbeidsregeling in § 1 ingevoerd wordt.

De inhaalrust wordt opgenomen op een ogenblik naar keuze van de arbeider, voor zover de arbeidsorganisatie het toelaat. HOOFDSTUK IV. - Voorafgaande informatie

Art. 5.§ 1. Wanneer de werkgever voornemens is een nieuwe arbeidsregeling in te voeren, moet hij aan de arbeiders schriftelijke informatie verstrekken omtrent het soort van arbeidssysteem en omtrent de factoren die de invoering ervan rechtvaardigen. § 2. De schriftelijke informatie wordt verstrekt minstens 1 week voorafgaandelijk aan de ondernemingsonderhandeling bij invoering van de nieuwe arbeidsregeling overeenkomstig artikel 6, § 3 of de indiening van de toetredingsakte zoals voorzien in artikel 6, § 4. § 3. Wanneer er een ondernemingsraad bestaat, ontvangt hij die informatie. Bij ontstentenis van een ondernemingsraad wordt de informatie aan de vakbondsafvaardiging gegeven. Bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging wordt de informatie aan elke arbeider individueel verstrekt, en bij invoering overeenkomstig artikel 6, § 3, ook aan de vertegenwoordigers van de vakbonds- en werkgeversorganisaties in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, dit laatste door een brief of een mail aan de voorzitter van het paritair comité. HOOFDSTUK V. - Invoering van de nieuwe arbeidsregeling

Art. 6.§ 1. De werkgever maakt dwingende afspraken met de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis, de arbeiders, over ergonomie. § 2. De onderneming beschikt over een systeem om de arbeidstijd tijdens piekmomenten te registreren (minstens via de prestatiefiche of werkbon). § 3. In ondernemingen vanaf 15 arbeiders gebeurt de invoering van de nieuwe arbeidsregeling, zoals bedoeld in artikel 2, door het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de representatieve werknemersorganisaties. § 4. In afwijking van § 3, kan de invoering van een nieuwe arbeidsregeling, zoals bedoeld in artikel 2, in ondernemingen met minder dan 15 arbeiders ook gebeuren door het indienen van een toetredingsakte bij de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, met kopie aan de voorzitter van het paritair comité, met gebruik van het verplichte sectoraal model van toetredingsakte.

Het sectoraal model van toetredingsakte wordt opgenomen als bijlage van deze collectieve arbeidsovereenkomst en maakt er integraal deel van uit.

Het paritair comité beslist binnen de twee maanden na ontvangst door de voorzitter van het paritair comité over de goed- of afkeuring van de toetredingsakte.

In afwijking van voorgaand lid, beslist het paritair comité tot 31 december 2019 binnen de maand na ontvangst van de toetredingsakte door de voorzitter van het paritair comité over de goed- of afkeuring van de toetredingsakte.

Indien binnen deze termijn geen besluit is genomen, wordt de toetredingsakte geacht te zijn goedgekeurd.

De voorzitter deelt de beslissing per brief of per mail mee. De toetredingsakte treedt in werking op de datum van de mededeling door de voorzitter van de goedkeuring van het paritair comité. De postdatum of de datum van de mail geldt daarbij als bewijs. § 5. De invoering van de nieuwe arbeidsregeling wordt uitgehangen in de onderneming. § 6. Alle mogelijke nieuwe uurroosters, de arbeidsduur, de rustpauzes, de rusttijden, de modaliteiten inzake betaling van het loon en de modaliteiten inzake weerslag op de werkgelegenheid worden bijgevoegd aan de overeenkomstig § 3 gesloten ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomst of overeenkomstig § 4 in te dienen toetredingsakte en opgenomen in het arbeidsreglement. De opname gebeurt op grond van de ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomst of de goedgekeurde toetredingsakte, zonder dat hiervoor de wijzigingsprocedure voor het arbeidsreglement moet worden gevolgd. § 7. De inschakeling van de arbeiders in de nieuwe arbeidsregeling mag slechts gebeuren op vrijwillige basis. § 8. Het uurrooster dat effectief zal worden toegepast, wordt minstens 7 werkdagen voorafgaand aan de toepassing schriftelijk overgemaakt aan de desbetreffende arbeiders. § 9. De arbeiders ontvangen een staat van hun prestaties bij hun loonfiche met betrekking tot de dagelijkse en de wekelijkse arbeidsduur die zij in het kader van de nieuwe arbeidsregeling moeten verrichten.

De prestatiestaat moet het volgende vermelden : - het aantal uur dat gepresteerd werd onder of boven de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op het einde van de voorafgaande betaalperiode; - het aantal uur dat dagelijks werd gepresteerd; - het aantal uur dat gepresteerd werd onder of boven de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op het einde van de betaalperiode. HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 7.Voor de ondernemingen, bedoeld in artikel 1, die een nieuwe arbeidsregeling invoeren, zoals bedoeld in artikel 2, zijn de artikelen 5, 6, 7, 8, 10 en 13 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1992, geregistreerd onder het nummer 31945/CO/112 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 mei 1997 (Belgisch Staatsblad van 7 maart 1998), niet van toepassing.

Alle andere bepalingen van de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1992 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 42 van 2 juni 1987, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 juni 1987 (Belgisch Staatsblad van 26 juni 1987), blijven onverminderd van toepassing. HOOFDSTUK VII. - Duurtijd

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2019 en treedt buiten werking op 31 december 2020, met uitzondering van artikels 1, 3, § 2 laatste zin en 8 die worden gesloten van 1 juli 2019 tot en met 30 september 2021.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de nieuwe arbeidsregelingen Toetredingsakte nieuwe arbeidsregelingen bandencentrales of gemotoriseerde tweewielerbedrijven

Het origineel exemplaar moet op de Griffie afgegeven worden van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en 14 en 16 uur of na afspraak of kan per brief of aangetekend verstuurd worden.

Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Ernest Blerotstraat 1 1070 Brussel

Een kopie wordt bezorgd aan de voorzitter van het paritair comité.

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg * Voorzitter Paritair Comité voor het garagebedrijf (PC 112) Ernest Blerotstraat 1 1070 Brussel

(* De contactgegevens en het e-mailadres van de voorzitter kunnen bekomen worden via de FOD WASO)


I. Identificatie van de onderneming - Naam en rechtsvorm van de onderneming : . . . . . . . . . . - Identificatie (KBO-nummer) van de onderneming : . . . . . - Adres van de onderneming : . . . . . . . . . . - Identificatie (vestigingsnummer) van de vestiging waarvoor de nieuwe arbeidsregeling wordt ingevoerd : . . . . . - Adres van de vestiging : . . . . . . . . . . - Vertegenwoordigd door (naam, voornaam en hoedanigheid) : . . . . . . . . . .

Bandencentrales - De werkgever verklaart dat de onderneming *WEL/*NIET (* schrap wat niet past) de reparatie, het afnemen, het uitbalanceren en het opleggen van banden als hoofdactiviteit heeft. - De werkgever verklaart dat de onderneming *WEL/*NIET (* schrap wat niet past) een collectieve arbeidsovereenkomst heeft gesloten die afwijkt op de arbeidsduur in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1992 inzake nieuwe arbeidsregelingen, geregistreerd onder het nummer 31945/CO/112. of Gemotoriseerde tweewielerbedrijven - De werkgever verklaart dat de onderneming *WEL/*NIET (* schrap wat niet past) de detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen (NACE-code 45402) als hoofdactiviteit heeft.

II. Verklaringen van de werkgever

Artikel 1.Toepassingsgebied - Aantal arbeiders tewerkgesteld in bovenstaande onderneming op het moment van de opmaak van de toetredingsakte : . . . . . (*duid het aantal arbeiders aan).

Art. 2.Voorwerp - Deze toetredingsakte wordt gesloten met inachtname van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2019 inzake nieuwe arbeidsregelingen, geregistreerd onder het nummer 153806/CO/112.

Art. 3.Procedure tot invoering - De werkgever verklaart dat de onderneming *WEL/*NIET (*schrap wat niet past) minstens een week voor de indiening van de toetredingsakte is overgegaan tot een schriftelijke verstrekking van informatie aan de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis, aan elke arbeider individueel omtrent het soort van arbeidssysteem en omtrent de factoren die de invoering ervan rechtvaardigen, zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2019 inzake nieuwe arbeidsregelingen, geregistreerd onder het nummer 153806/CO/112, en dat hij de onderstaande voorwaarden naleeft : Voor de bandencentrales 0 Een piekperiode van maximum zes weken in de maanden oktober, november en december; 0 De tijdens de piekperiode gepresteerde uren worden ingehaald vóór 30 september van volgend kalenderjaar; 0 Tijdens de piekperiode kan maximum 10 uur per dag en 50 uur per week worden gewerkt; 0 De toepassing van de nieuwe arbeidsregeling mag er niet toe leiden dat de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur binnen de referteperiode de 38 uur of de lagere grens bepaald op ondernemingsniveau overschrijdt; 0 Er wordt bijkomende betaalde inhaalrust toegekend waarbij een uur prestatie boven 38 uur tot en met 44 uur per week recht geeft op anderhalf uur inhaalrust en een uur prestatie boven 44 uur tot en met 50 uur per week recht geeft op twee uur inhaalrust; 0 De inhaalrust wordt opgenomen op een ogenblik naar keuze van de arbeider, voor zover de arbeidsorganisatie het toelaat. of Voor de gemotoriseerde tweewielerbedrijven 0 Een piekperiode van maximum zes weken in de maanden april, mei en juni; 0 De tijdens de piekperiode gepresteerde uren worden ingehaald vóór 31 december van hetzelfde kalenderjaar; 0 Tijdens de piekperiode kan maximum 10 uur per dag en 45 uur per week worden gewerkt; 0 De toepassing van de nieuwe arbeidsregeling mag er niet toe leiden dat de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur binnen de referteperiode de 38 uur of de lagere grens bepaald op ondernemingsniveau overschrijdt; 0 Er wordt bijkomende betaalde inhaalrust toegekend waarbij een uur prestatie boven 38 uur tot en met 45 uur per week recht geeft op anderhalf uur inhaalrust; 0 De inhaalrust wordt opgenomen op een ogenblik naar keuze van de arbeider, voor zover de arbeidsorganisatie het toelaat.

De werkgever verklaart dat de onderneming de volgende dwingende afspraken heeft gemaakt met de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis, met de arbeiders, over ergonomie : * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*vul in). - Deze toetredingsakte wordt neergelegd op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 november 1969Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/1969 pub. 06/04/2007 numac 2007000224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 2 met betrekking tot de vaststelling van forfaitaire grondslagen van aanslag voor de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de modaliteiten van neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomsten (Belgisch Staatsblad van 2 november 1969) en een kopie wordt bezorgd aan de voorzitter van het paritair comité.

Art. 4.Toepassingsmodaliteiten - De inschakeling van de arbeiders in de nieuwe arbeidsregeling gebeurt op vrijwillige basis. - De bij de invoering van de nieuwe arbeidsregeling betrokken arbeiders zijn tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. - Alle mogelijke nieuwe uurroosters, de arbeidsduur, de rustpauzes, de rusttijden en de modaliteiten inzake betaling van het loon (loon op het moment dat de nieuwe uurroosters gelden en het loon op het moment van de inhaalrust) worden bijgevoegd aan deze toetredingsakte. Na goedkeuring van de toetredingsakte door het paritair comité, worden ze opgenomen in het arbeidsreglement dat bekendgemaakt wordt conform artikel 15 van de wet van 8 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de arbeidsreglementen sluiten tot instelling van de arbeidsreglementen. - De nieuwe arbeidsregeling wordt voorafgaand aan de toepassing ervan uitgehangen. Het uurrooster dat effectief zal worden toegepast wordt minstens zeven werkdagen voorafgaand aan de toepassing schriftelijk overgemaakt aan de desbetreffende arbeiders. - De onderneming beschikt over een systeem om de arbeidstijd tijdens de piekmomenten te registreren, met name : * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*vul in). - De arbeiders ontvangen een staat van hun prestaties bij hun loonfiche met betrekking tot de dagelijkse en de wekelijkse arbeidsduur die zij in het kader van de nieuwe arbeidsregeling moeten verrichten.

Art. 5.Positieve weerslag op de werkgelegenheid Duid aan en/of vul in welke positieve weerslag de invoering van de nieuwe arbeidsregeling heeft op de werkgelegenheid : 0 een toename van het aantal tewerkgestelde arbeiders; 0 de vermindering van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid; 0 de vermindering van het aantal in uitzicht gestelde ontslagen in het kader van de procedure die voor collectief ontslag is vastgesteld; 0 andere : * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*vul in).

Art. 6.Duur van de toetredingsakte - Deze toetredingsakte treedt in werking op de datum van de mededeling door de voorzitter van de goedkeuring ervan door het paritair comité en eindigt op * . . . . . (* 30 september 2020 of 2021 voor de bandencentrales; 31 december 2020 voor de gemotoriseerde tweewielerbedrijven).

Opgemaakt te . . . . . . . . . . op . . . . .

Voor de werkgever * (*handtekening) * . . . . . (*naam en voornaam) Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^