Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 november 2017
gepubliceerd op 07 december 2017

Koninklijk besluit tot toekenning van een bijkomende subsidie van € 179.000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017040870
pub.
07/12/2017
prom.
19/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot toekenning van een bijkomende subsidie van € 179.000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten, inzonderheid op artikel 19bis, ingevoegd bij de wet van 19 juli 1974, en gewijzigd bij de wetten van 17 april 1985, 18 juli 1991 en 10 maart 1999;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, inzonderheid op de justitiebegroting programma 59/2;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009089 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 april 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017040246 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 336.000 eur voor de werking van het Executief van de Moslims van België sluiten tot toekenning van een subsidie van € 336.000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013671 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme sluiten houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de uitgaven voor het dienstjaar 2017 betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme;

Gelet op de brieven van 5 december 2016, 6 februari, 5 mei en 23 juni 2017 van het Executief van de Moslims van België voor een bedrag van € 179.000 ;

Overwegende dat het Executief van de Moslims van België verplicht is de wetgeving inzake overheidsopdrachten na te leven aangezien het hoofdzakelijk gesubsidieerd wordt door de FOD Justitie;

Overwegende dat dit supplement het Executief van de Moslims van België moet toelaten om middelen in te zetten in het kader van de strijd tegen het radicalisme (boekhoudkundige bijstand, opleiding van de bedienaars van de islamitische eredienst, opleiding van de leiders van de islamitische gemeenschappen inzake radicalisme, opleiding over de Arabische taal, herstructurering van de Theologische Raad en vernieuwing van de Coördinatieraad van de islamitische Instellingen van België);

Overwegende dat elke niet-verantwoorde subsidie moet worden terugbetaald;

Gelet op het advies van de inspectie van Financiën, gegeven op 14 juni 2017;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 27 juli 2017;

Op de voordracht van de minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van € 179.000, ten laste van artikel 21.33-02 Afdeling 59 - Erediensten en Vrijzinnigheid - van de begroting van de

FOD Justitie, wordt toegekend aan de VZW "College van het Executief van de Moslims van België" betreffende het dienstjaar 2017. - Eerste schijf: 161.100,00 € - Tweede schijf (10 %) : € 17.900,00 €

Art. 2.Dit bedrag wordt toegekend als volgt : 1. Herstructurering van de Theologische Raad : 40.000,00 € - 3 gewestelijke vergaderingen en voorbereiding 11.200,00 € - Vergaderingen van de Theologische Raad 28.800,00 € 2. Vernieuwing van de Coördinatieraad van de islamitische Instellingen van België : 32.000,00 € - 10 vergaderingen van de vernieuwing en van het overleg 3. Administratieve kosten : 107.000,00 € - Boekhoudkundige bijstand : 9.480,00 € - Opleiding van de bedienaars van de islamitische eredienst : 40.566,00 € - Opleiding van de leiders van de islamitische gemeenschappen inzake radicalisme : 20.000,00 € - Opleiding over de Arabische taal : 36.954,00 €

Art. 3.De schijf van 10% van het subsidiebedrag wordt uitbetaald na het sturen van de rekeningen, het financieel verslag en het verslag van de activiteiten voor 30 juni 2018. De FOD Justitie voert voor de definitieve uitbetaling een controle uit op deze documenten.

Alle stukken dienen te zijn ondertekend door alle statutair daartoe toegelaten personen.

Indien de sociale bijdragen en de belastingen niet zouden worden betaald dan zullen deze sommen onmiddellijk terugvorderbaar zijn.

Aangezien het Executief van de Moslims van België hoofdzakelijk wordt gesubsidieerd door de FOD Justitie, is het ertoe verplicht de wetgeving inzake overheidsopdrachten na te leven.

Elke niet-verantwoorde subsidie moet worden terugbetaald.

Art. 4.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^