Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 maart 2015
gepubliceerd op 02 april 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009072
pub.
02/04/2015
prom.
19/03/2015
ELI
eli/besluit/2015/03/19/2015009072/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 MAART 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009706 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn sluiten tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 157, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie type wet prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de pensioenen van de openbare sector type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009706 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn sluiten tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009291 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies type wet prom. 26/03/2014 pub. 29/02/2016 numac 2016000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van de bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies, waarbij aldus alle geschillen tussen ondernemingen die niet onder de bijzondere bevoegdheid van andere rechtscolleges vallen, aan de rechtbanken van koophandel worden overgedragen;

Overwegende dat de wijzigingen, aangebracht bij die wet, een aanzienlijke toename van de werklast van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel tot gevolg heeft gehad, waarbij het aantal in 2014 ingediende geschillen met een inzet van minder dan 8.760 euro met circa 300 % zijn gestegen ten opzichte van 2013;

Overwegende het daaruit voortvloeiende probleem voor de personeelsleden van de griffie van die rechtbank;

Overwegende dat een permanentie blijft gewaarborgd op alle werkdagen van 13.30 uur tot 16.00 uur, uitsluitend voor de neerlegging van conclusies die uiterlijk op dezelfde dag moet plaatsvinden, en van dringende verzoekschriften middels betaling van de desbetreffende griffierechten;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1, d), van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009706 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn sluiten tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, opgeheven bij het koninklijk besluit van 30 december 2014, wordt hersteld als volgt : "d) RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL : van de griffie van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel die open is alle werkdagen van 8 u. 30 m. tot 12 u. 30 m."

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^