Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 maart 2013
gepubliceerd op 28 maart 2013

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van telkens 35.000 EUR aan de VZW's « Gezinsbond » en « Ligue des Familles », voor het begrotingsjaar 2013

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022179
pub.
28/03/2013
prom.
19/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAART 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van telkens 35.000 EUR aan de VZW's « Gezinsbond » en « Ligue des Familles », voor het begrotingsjaar 2013


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, de artikelen 14 en 15;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 maart 2013;

Overwegende dat de VZW's « Gezinsbond » en « Ligue des Familles » de gezinnen onder andere vertegenwoordigen bij de RKW, de RSVZ en de Raad voor het Verbruik;

Overwegende dat deze VZW's over de nodige instrumenten en kanalen beschikken voor de realisatie van sensibiliseringscampagnes met betrekking tot de gezinnen;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Gezinnen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een projectsubsidie van telkens 35.000 EUR, aan te rekenen op het krediet ingeschreven in artikel 57.23.33.00.01 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, begrotingsjaar 2013, wordt toegekend aan elk van de VZW's « Gezinsbond », Troonstraat 125, 1050 Brussel, rekeningnummer 435-0305221-42 en « Ligue des Familles », Emile De Bécolaan 109, 1050 Brussel, rekeningnummer 732-0153619-22, voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013.

Art. 2.De toekenning van deze toelage hangt af van de uitvoering door de VZW van sensibiliserings- en promotieprogramma's, met als hoofdthema's de invoering van objectieve criteria voor onderhoudsuitkeringen en de verzoening van het gezinsleven met het beroepsleven en in het bijzonder : - Het onderhoud van een berekeningswijze voor onderhoudsuitkeringen en het informeren en sensibiliseren rond het gebruik ervan; - Sensibilisering en promotie van de maatregelen die de verzoening van het gezinsleven met het beroepsleven beogen vanuit het perspectief van vaders, door middel van enquêtes, de organisatie van seminars, de publicatie van artikelen,...

De programa's kaderen enerzijds in de uitvoering van de wet van 19 maart 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010009424 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen type wet prom. 19/03/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010000503 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen en anderzijds in het kader van de maatregelen die door de federale Regering zijn genomen met het oog op de verzoening van het beroepsleven met het gezinsleven en die te maken hebben met de gelijkheid en de beroepspromotie van mannen en vrouwen.

Art. 3.Deze projectsubsidie dient voor het dekken van werkings- en personeelskosten met betrekking tot de voormelde programma's.

Art. 4.Alle in het kader van deze toelage gedane verspreidings- en promotieacties zullen de steun van de Staatsecretaris voor Gezinnen vermelden. Iedere drager in het kader van deze programma's zal eveneens het federaal logo en de volgende vermelding hebben : « met de steun van de Staatssecretariaat voor Gezinnen ».

Art. 5.De toelage zal worden uitbetaald in twee schijven, als volgt opgesplitst : - een eerste schijf van 25.000 EUR zal worden uitbetaald na de ondertekening van dit besluit; - het saldo van 10.000 EUR zal worden uitbetaald na ontvangst van het eindrapport en de verantwoordingsstukken betreffende de periode waarop de subsidie betrekking heeft, op basis van een schuldvorderingsaangifte.

Het eindrapport en de verantwoordingsstukken zullen in tweevoud worden bezorgd aan het Kabinet van de Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een Handicap, Ernest Blérotstraat 1, 1070 Brussel, uiterlijk op 28 februari 2014.

Art. 6.Alle bewijsstukken zullen gedateerd en voor waar en oprecht verklaard worden door de verantwoordelijke van de betrokken VZW.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Art. 8.De staatssecretaris bevoegd voor Gezinnen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Gezinnen, Ph. COURARD

^