Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 maart 2013
gepubliceerd op 03 april 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de overname van personeel ingevolge de overgang van een commercieel contract

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012107
pub.
03/04/2013
prom.
19/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAART 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de overname van personeel ingevolge de overgang van een commercieel contract (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de overname van personeel ingevolge de overgang van een commercieel contract.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2012 Overname van personeel ingevolge de overgang van een commercieel contract (Overeenkomst geregistreerd op 20 december 2012 onder het nummer 112577/CO/317) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. § 2. Onder « werknemer » wordt verstaan : zowel de mannelijke als de vrouwelijke arbeider of bediende. § 3. Als de werknemers van de segmenten winkelinspectie, mobiele diensten, waardetransport, administratieve diensten (met uitzondering van de administratieve bedienden die aangesteld zijn op een groot commercieel contract) niet enkel zijn aangesteld in het commercieel contract dat overgaat, dan moet dit onderhandeld worden op vlak van de uittredende onderneming met de gewestelijke secretarissen (om te bepalen welk aantal van het betrokken personeel overgaat). HOOFDSTUK II. - Definities

Art. 2.§ 1. Onder « overnemende onderneming » wordt verstaan : de onderneming die het commercieel contract overneemt. § 2. Onder « uittredende onderneming » wordt verstaan : de onderneming die het commercieel contract verliest. HOOFDSTUK III. - Principes

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing wanneer ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten elkaar opvolgen in geval van verandering van leverancier van een commercieel contract van bewakings- en/of toezichtsdiensten.

Art. 4.§ 1. De overgang van personeel zoals hieronder beschreven, gebeurt automatisch en van rechtswege met uitzondering van de gevallen zoals expliciet omschreven in deze collectieve arbeidsovereenkomst. § 2. De werknemers van een commercieel contract worden door de overnemende onderneming overgenomen indien zij voldoen aan alle hieronder opgesomde voorwaarden : - minstens drie maanden gepresteerd hebben (met inbegrip van de periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst) op het commercieel contract (voorafgaand aan de officiële notificatie van de toekenning van het commercieel contract); - minstens 50 pct. van de contractuele uren presteren op het commerciële contract; - een voorstel van de uittredende onderneming tot eventuele reaffectatie binnen deze onderneming niet aanvaard hebben.

Commentaar : De voorwaarde van drie maanden gepresteerd te hebben (met inbegrip van de periodes van schorsing van arbeidsovereenkomst) op het commercieel contract (voorafgaand aan de officiële notificatie van de toekenning van het contract) wordt ingevoerd omwille van volgende overwegingen : 1. de activiteiten in de sector zijn verspreid over schillende werven en contracten;het zijn dus commerciële contracten die overgaan en niet ondernemingen die overgaan; 2. behoud door de uittredende onderneming van de garantie van continuïteit van tewerkstelling voor die werknemers die nog geen drie maanden op het commerciële contract hebben gewerkt;3. vermijden dat de uittredende onderneming zich ontdoet van bepaalde werknemers die niet gevat zijn in de overname van het commerciële contract. De voorwaarde van minstens 50 pct. van de contractuele uren gepresteerd te hebben op het commerciële contract, wordt ingevoerd omwille van de volgende overweging, namelijk omwille van de specificiteit van de activiteiten in de sector : bewakingsagenten kunnen tewerkgesteld zijn op verschillende commerciële contracten binnen hun arbeidsovereenkomst.

Art. 5.De werknemers die minder dan 50 pct. van de contractuele uren presteren op het commerciële contract en/of minder dan drie maanden zoals voorzien in artikel 4, § 2, blijven tewerkgesteld door de uittredende onderneming met dezelfde contractuele uren en voorwaarden.

Art. 6.Aangezien de werknemers van rechtswege in dienst treden bij de overnemende onderneming, geeft de uittredende onderneming geen opzeg aan de betrokken werknemers.

Art. 7.De overgenomen werknemers behouden in de overnemende onderneming hetzelfde aantal contractuele uren die ze hadden in de uittredende onderneming.

Art. 8.§ 1. De overgenomen werknemers worden op hetzelfde commerciële contract tewerkgesteld. § 2. Als het aantal uren op dit contract kleiner is dan de contractuele uren zal de overnemende onderneming andere opportuniteiten aanbieden aan de overgenomen werknemers om hun aantal contractuele uren te verzekeren. § 3. Als een commercieel contract verschillende sites omvat die geografisch verwijderd liggen, blijft de werknemer op dezelfde site tewerkgesteld. § 4. Indien het commerciële contract een vermindering van uren voorziet, worden de modaliteiten van reaffectatie van de overgenomen werknemers door de overnemende onderneming onderhandeld met de regionale secretarissen. § 5. Indien door bepaalde geargumenteerde omstandigheden, het behoud van de overgenomen werknemers op het commerciële contract niet mogelijk is, dan worden de modaliteiten van reaffectatie van de overgenomen werknemers onderhandeld met de regionale secretarissen.

Art. 9.§ 1. De overgenomen werknemers behouden de verworven anciënniteit en zijn niet onderworpen aan een proefperiode noch aan het aanvangsloon in de overnemende onderneming. § 2. - Verworvenheden zoals contractueel overeengekomen via collectieve arbeidsovereenkomst of individuele arbeidsovereenkomst, worden overgenomen door de overnemende onderneming, op voorwaarde dat alle wettelijke bepalingen met betrekking tot deze verworvenheden zijn nageleefd; - Financiële collectieve verworvenheden van toepassing op het commerciële contract worden overgenomen op voorwaarde dat alle wettelijke bepalingen met betrekking tot deze verworvenheden zijn nageleefd; - Groeps-, hospitalisatie- en andere verzekeringen worden nooit overgedragen. § 3. De werknemers in tijdskrediet of ander thematisch verlof behouden hun rechten in de overnemende onderneming onder voorbehoud van aanvaarding door de bekwame orgaan (RVA,...). De overnemende onderneming is verplicht de nodige administratieve stappen te ondernemen. § 4. Teneinde een transparante overgang van het commerciële contract te vrijwaren, zullen de potentiële nieuwe leveranciers in de tender fase verplicht contact opnemen met de huidige leverancier; deze laatste is verplicht alle relevante gegevens van de arbeidsovereenkomsten van de betrokken werknemers over te maken, alsook alle gegevens met betrekking tot bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomsten en arbeidsorganisatie. § 5. Bij niet-naleving van de in dit artikel vermelde verplichtingen zal de betrokken onderneming integraal de arbeidsvoorwaarden van de overgaande werknemers honoreren.

Art. 10.De overnemende onderneming die de verplichting tot overname van de werknemers volgens de modaliteiten voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst niet naleeft, moet de opzeg en/of de verbrekingsvergoeding van de betrokken werknemers voor zich nemen. HOOFDSTUK IV. - Procedure

Art. 11.§ 1. De overnemende onderneming moet ervoor zorgen om per e-mail van de uittredende onderneming en voor elke betrokken werknemer de volgende informatie te vragen : Deze vraag om informatie moet gebeuren binnen de vijf werkdagen na de officiële notificatie van de toewijzing van het contract. - naam; - adres; - telefoonnummer; - type arbeidsovereenkomst (CBD, COD, voltijds, deeltijds); - statuut; - regime; - salariscategorie + salaris; - extra loonelementen; - anciënniteit (contractueel, conventioneel en sectoraal); - de ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomsten; - de lijst met beschermde werknemers in het kader van de wetgeving betreffende OR, CPBW en DS. § 2. De informatie die moet worden overgemaakt, wordt opgenomen in een gestandaardiseerd document. Een modeldocument is opgenomen in bijlage van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 12.De overnemende en de uittredende ondernemingen komen onderling overeen over - de periode waarin de uittredende onderneming de informatie voorzien in artikel 11 moet doorgeven aan de overnemende onderneming; - de periode waarin de uittredende onderneming aan de overnemende onderneming moet meedelen welke werknemers tewerkgesteld in dit commercieel contract ze - met akkoord van de betrokken werknemers - wenst in dienst te houden.

Art. 13.De overnemende onderneming die vaststelt dat de informatie, zoals overgemaakt door de uittredende onderneming, niet volledig of niet correct is, beschikt over een termijn van maximum vijf werkdagen om aan de uittredende onderneming bijkomende informatie te vragen.

Art. 14.§ 1. De uittredende onderneming beschikt over een termijn van drie werkdagen om te antwoorden op de vraag om bijkomende informatie. § 2. Indien de uittredende onderneming niet de volledige of correcte informatie overmaakt binnen de voorgeschreven termijn, vergadert het verzoeningsbureau zo snel mogelijk.

Art. 15.§ 1. De betrokken ondernemingen zijn verplicht om de syndicale delegatie te informeren over de overgang, alsook - in geval van wettelijke verplichting - de ondernemingsraad, mits naleving van de specifieke bepalingen met betrekking tot dit orgaan. § 2. Minstens één week vóór het einde van het commercieel contract informeert de uittredende onderneming de werknemers over de datum vanaf wanneer ze onder contract zullen zijn bij de overnemende onderneming. HOOFDSTUK V. - Vereffening van de verplichtingen

Art. 16.§ 1. Bij de overgang worden alle tellers op nul gezet; dit houdt in : - dat de positieve uren moeten worden uitbetaald door de uittredende onderneming; - dat de negatieve uren verloren zijn voor de uittredende onderneming; - dat alle overuren moeten worden uitbetaald door de uittredende onderneming. § 2. Voor elke werknemer die wordt overgenomen, past de overnemende onderneming het principe pro rata op jaarbasis met betrekking tot : - aantal vrije weekends; - overurentoeslag op jaarbasis, zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de duur en de humanisering van de arbeid. § 3. Wat betreft de betaling van de carenzdag en de toeslag vanaf de 7e gepresteerde feestdag kunnen de werknemers die de nodige bewijzen kunnen voorleggen, daar recht op hebben in de overnemende onderneming. HOOFDSTUK VI. - Beschermde werknemers in het kader van een effectief of plaatsvervangend syndicaal mandaat

Art. 17.De beschermde werknemer gaat eveneens automatisch en van rechtswege over, behalve in volgende gevallen : - de uittredende onderneming biedt hem een arbeidsplaats aan en hij aanvaardt deze; - hij beslist vrijwillig om te blijven als het gaat om een uittredende onderneming van 100 werknemers of minder.

Art. 18.In geval van verlies van een commercieel contract waarop een beschermde werknemer tewerkgesteld is die voldoet aan de voorwaarden van artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, informeert de uittredende onderneming onmiddellijk de bevoegde regionale secretaris.

Art. 19.§ 1. Indien binnen de overnemende onderneming een OR en/of een CPBW en/of een SD is opgericht, dan behoudt de beschermde werknemer zijn mandaat binnen de OR en/of CPBW en/of SD dat hij uitoefende in de uittredende onderneming alsook de bescherming die eraan verbonden is en dit tot aan de volgende sociale verkiezingen. § 2. Indien er binnen de overnemende onderneming geen OR of CPBW aanwezig is, dan krijgt de door de wetgeving OR/CPBW beschermde werknemer binnen de overnemende onderneming een bescherming die identiek is aan diegene die hij genoot binnen de uittredende onderneming. § 3. Als er geen SD is in de overnemende onderneming krijgt de beschermde werknemer volgens de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het statuut van de syndicale delegatie en de syndicale vorming : - het mandaat als de overnemende onderneming 5 werknemers telt of meer; - een bescherming gelijk aan deze die hij genoot in de uittredende onderneming als de overnemende onderneming minder dan 5 werknemers telt. § 4. De extra mandaten in de overnemende onderneming blijven bestaan tot aan de volgende sociale verkiezingen; er zal geen vervanging zijn van een bijkomend mandaat indien dit mandaat in de overnemende onderneming door omstandigheden zou wegvallen. § 5. Binnen de uittredende onderneming zullen de mandaten die overgaan niet worden vervangen behalve indien het resterende aantal mandaten daalt onder de 50 pct. In dat geval moet er met de bevoegde syndicale organisaties onderhandeld worden over het aantal mandaten.

Art. 20.De anciënniteit verworven binnen de uittredende onderneming wordt in rekening gebracht voor de bepaling van de anciënniteit vereist om de functie van syndicaal afgevaardigde te kunnen uitoefenen, zoals voorzien in artikel 5, punt 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot het statuut van de syndicale delegatie en de syndicale vorming. HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 21.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en is gesloten voor onbepaalde duur. § 2. Zij vervangt hoofdstuk III van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005 aangaande tewerkstelling- en vormingsbeleid, neergelegd op 5 januari 2006 met nummer 77903/CO/317. § 3. Zij kan worden opgezegd door een van de ondertekenende partijen, met een opzeggingstermijn van drie maanden, bij aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 maart 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de overname van personeel ingevolge de overgang van een commercieel contract

RSZ-NUMMER


Naam

Adres

Tel.nummer

Type Contract ((on)bepaalde duur)

VT/DT

Tijdskrediet

Statuut

Salaris

Extra Loonelementen

Anciënniteit

Beschermde werknemer (syndicaal)

Categorie

Uur/ maandloon

Contr.

Conv.

Sector


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 maart 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^