Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 april 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013000215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 21 maart 2013 wordt de heer DE LANDSHEER Jurgen, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone GERAARDSBERGEN-LIERDE voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013003091 bron federale overheidsdienst financien Muntfonds. - Jaarrekeningen 2011 Toestand van het Muntfonds op 31 december 2011 gepubliceerd in uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Munt BALANS ACTIVA Classe IMMOBILISATIONS CORPO(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013003092 bron federale overheidsdienst financien Muntfonds. - Jaarrekeningen 2012 Toestand van het Muntfonds op 31 december 2012 gepubliceerd in uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Munt BALANS ACTIVA Classe IMMOBILISATIONS CORPO(...) type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013003094 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming, door de Regie der Gebouwen, optredend in naam en voor rekening van de Staat, van het perceel Sectie A 155 t 5 nodig voor de bouw van een gevangenis voor 1 190 gedetineerden met parking van 450 plaatsen en ontsluitingswegenis, te Brussel van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 04/03/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013012037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in de erkende integratiecentra type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013012107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de overname van personeel ingevolge de overgang van een commercieel contract type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013015068 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013 wordt de heer Koenraad ADAM geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Zambia, met standplaats te Dar es Salaam. Bij koninklijk beslu Bij koninklijk besluit van 27 februari 2013 wordt de heer Filip CUMPS geaccrediteerd als Ambass(...) type koninklijk besluit prom. 05/03/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013015076 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan personeelsleden van de Kamer van volksvertegenwoordigers type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013015067 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 20 februari 2013 wordt de heer Johan VAN DESSEL aangeduid als titularis van een managementfunctie N-1 in de functie van « directeur-generaal Bilaterale Zaken ». De heer Johan VAN DESSEL wor Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013015072 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 27 februari 2013 wordt op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 oktober 2013 aan de heer Jean-Pierre LOIR , adviseur generaal - klasse A4 bij de Federale Overheidsdiens(...) Hij is ertoe gemachtigd zijn pensioenrechten te doen gelden op 1 november 2013 en de titel van zijn(...) type koninklijk besluit prom. 04/03/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013200817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013202047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 21 maart 2013 wordt met ingang van 1 De heer André Tobie wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013202092 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 september 2012, dat in werking treedt op 30 april 2013, is Mevr. Gobert, Th., rechter in de arbeidsrechtbank te Hasselt, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het Bij koninklijk besluit van 17 januari 2013 is Mevr. Gobert, Th., rechter in de arbeidsrechtbank(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/03/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013018168 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot het houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van specifieke goederen van oorsprong uit China type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013015069 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Vrijstellingen van dienst Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013 wordt op datum van 28 februari 2013 een einde gesteld aan de dienstvrijstelling toegekend aan de heer Piet HEIRBAUT, verleend per ministerieel besluit van 19 augustus 2011 v Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. 22/03/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013022180 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 13/03/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013024095 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de erkenningscommissie ingesteld bij de Dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 19/02/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013029229 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 04/02/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013035294 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2013 type ministerieel besluit prom. 31/10/2012 pub. 03/04/2013 numac 2013201906 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van steun aan de bedrijven die financieel verzwakt zijn door de brucellose en de prijzen van de vleesmarkt type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013201948 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 25 februari 2013 wordt de hernieuwing van de erkenning van de SPRL DLV als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest toegekend voor de volgende categorieën projecten : 4. "Industrië 5. "Industriële processen inzake stoffenverwerking"; 6. "Afvalbeheer"; 7.(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013201273 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 18/2013 van 21 februari 2013 Rolnummer 5314 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 174/1 en 313 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij de artikelen 28 en 33 van de wet v Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit rechter J.-P. Snappe, waarnemend voorzitter, voorzitter(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013029226 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 4 december 2012 van de Centrale Paritaire Commissie voor het gesubsidieerd officieel betreffende het model van dienstverslag dat voorafgaat aan de benoeming met toepassing van artikel 30 van het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs, verbindend wordt verklaard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013029231 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de ambtsgebieden van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2012-2013

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013031161 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Elsene tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Huizenblok 30 », goedgekeurd bij besluit van de Regering van 23 december 1993

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013035286 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding master in de industriële wetenschappen : elektromechanica van de Artesis Hogeschool Antwerpen

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013018173 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW FEDERATIE BELGISCHE BIOGASINSTALLATIES, de BVBA AMP Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 en het erratum ervan i(...) type bericht prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013018175 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Luc AUGUSTYN, die woonplaats kiest bij Mrs. Antoon LUST en Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 december 2012. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013018174 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Etienne DE SMET en Simonne DE CLERCK, die beiden woonplaats kiezen bij Mr. Marleen RYELANDT, advoca(...) type bericht prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013018182 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Bericht De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas besloot tot wijziging van haar besluit van 24 november 2011 tot vaststelling van de voorlopige methoden voor het berekenen en vaststellen van de tarifaire voorwaarden(...) Het wijzigingsbesluit, evenals het Verslag (RA)1109/2 van de raadpleging en van het overleg en een (...) type bericht prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013201863 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 18 februari 2013 in zake Urbain Christiaens tegen Albert Hallot en Dimitri Nagels, in zijn hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder van Jonathan Hallo « Schendt artikel 1022, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 7 van de w(...) type bericht prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013201862 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 februari 2013 in zake Gustaaf Van De Weyer tegen Leon Snyers en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 maart 2013, « Schenden de artikelen 6.1.7 en 6.1.46 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de artikelen 10 e(...) type bericht prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013202054 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 20 februari 2013 in zake Severin Atanasov tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Hoei, waarvan de expeditie ter griffie van het H « Schendt artikel 3, 3°, van de wet van 26 mei 2002, dat bepaalt dat, ' om het recht op maatschappe(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013031144 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 15 januari 2013, wordt de heer CHORFI, Mohamed, gedomicilieerd Jean Monnetpark 4022, te 1082 Brussel, erkend als Certificateu De erkenning draagt het nummer CREPP-001190433. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013031145 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 13 februari 2013, wordt Mevr. AVEDISIAN, Sonia, gedomicilieerd Walkiersstraat 44, te 1140 Brussel, erkend als Certificateur w De erkenning draagt het nummer CREPP-001190416. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013031146 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 21 januari 2013, wordt de heer ARBIA, Noureddine, gedomicilieerd chaussée de Mons 519, te 1070 Brussel, erkend als Cert De erkenning draagt het nummer CTEPP-001193814. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013031147 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 1 februari 2013, wordt de heer BRAIBANT, Joël, gedomicilieerd avenue Albert I er 54, te 1342 Limelette erkend De erkenning draagt het nummer CTEPP-001192958. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013018171 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 februari 2013 en 28 februari 2013 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing In het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2013, editie 2, publicatie 2013/18156, p. 16834, dient te w(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013022177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 15 maart type erratum prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische Raad voor implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2013, blz. 16

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013042403 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand maart 2013    Indice mars 2013 Moyenne

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013202014 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federale Adviesraad voor Ouderen. - Mededeling De Minister van Pensioenen en De Minister van Sociale Zaken, Inleiding Het seniorenbeleid staat al enkele jaren in het middelpunt van de actualiteit. Een overlegorgaan waarin de betrokken per Het koninklijk besluit dat de oprichting van deze raad mogelijk maakt, is op 15 juni 2012 in het Be(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/04/2013 numac 2013020019 bron brussels franstalig parlement Stedenbouwkundig College. - Verlenging van de oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor twee vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Re Het Stedenbouwkundig College bestaat uit negen deskundigen. De mandaten worden voor zes jaar toegek(...)
^