Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 februari 2013
gepubliceerd op 28 maart 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022099
pub.
28/03/2013
prom.
19/02/2013
ELI
eli/besluit/2013/02/19/2013022099/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 1, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, het koninklijk besluit van 16 april 1997 en de wetten van 24 december 1999, 22 augustus 2002, 27 december 2006, 26 maart 2007, 21 december 2007, 22 december 2007, 29 december 2008 en 30 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 6 juni 2012;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 11 juni 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 september 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 4 december 2012;

Gelet op advies 52.613/2 van de Raad van State, gegeven op 10 januari 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de artikelen 1, 2, 3, 4, 7octies, 8 en 10 van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 maart 2012 worden de de woorden « in artikel 2, A, » worden vervangen telkens door de woorden « in artikel 2 »;

Art. 2.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 13 april 1992 en gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 30 juni 1999, 29 augustus 2009 en 26 augustus 2010 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, a) de woorden « algemeen geneeskundige met verworven rechten » worden vervangen door de woorden « huisarts op basis van verworven rechten »;b) de bepalingen onder 4° et 11° wordenopgeheven;2° in paragraaf 2, eerste lid, a) het woord « erkende » wordt opgeheven;b) de bepalingen onder 4° et 11° worden opgeheven.

Art. 3.In artikel 3, achtste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 februari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/02/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004022111 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 18/02/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004022113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/02/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004022114 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten en gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 13 december 2005 en 9 februari 2011 worden het woord « 2012 » vervangen door het woord « 2013 ».

Art. 4.In artikel 4ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002022102 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen sluiten, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 24/09/2010 numac 2010022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 21/09/2010 numac 2010022403 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2006 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 oktober 2011 worden de rangnummers « 103913 » en « 104355 » opgeheven.

Art. 5.In artikel 7quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 30 juni 1986 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 1987, 7 augustus 1995, 1 mei 2006, 10 juni 2006, 18 mei 2008, 23 oktober 2009, 18 augustus 2010, 24 januari 2011 et 30 november 2011 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in vierde lid worden de woorden « in artikel 2, K, » vervangen door de woorden « in artikel 2, E, »;2° in zevende lid worden de woorden « in artikel 2, J, » vervangen door de woorden « in artikel 2, C, »;

Art. 6.In artikel 7octies, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklik besluit van 12 september 2001 en vervangen bij het koninklijk besluit van 26 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 24/09/2010 numac 2010022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 21/09/2010 numac 2010022403 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2006 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige sluiten worden de woorden « in artikel 2, J, » vervangen door de woorden « in artikel 2, C, ».

Art. 7.Artikel 10/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 29 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2009 pub. 06/11/2009 numac 2009022518 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 29/10/2009 pub. 06/11/2009 numac 2009022519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot wijziging van het artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met uitzondering van artikel 3 dat uitwerkking heeft met ingang van 1 januari 2013.

Art. 9.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

^