Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 augustus 2018
gepubliceerd op 11 september 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de organisatie en de financiering van de leertijd van een matroos in opleiding, bij aanmonstering op een Belgisch vaartuig als extra bemanningslid in het kader van artikel 3, g), van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018203651
pub.
11/09/2018
prom.
17/08/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AUGUSTUS 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de organisatie en de financiering van de leertijd van een matroos in opleiding, bij aanmonstering op een Belgisch vaartuig als extra bemanningslid in het kader van artikel 3, g), van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zeevisserij;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de organisatie en de financiering van de leertijd van een matroos in opleiding, bij aanmonstering op een Belgisch vaartuig als extra bemanningslid in het kader van artikel 3, g) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 augustus 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de zeevisserij Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2018 Organisatie en financiering van de leertijd van een matroos in opleiding, bij aanmonstering op een Belgisch vaartuig als extra bemanningslid in het kader van artikel 3, g), van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011 (Overeenkomst geregistreerd op 5 maart 2018 onder het nummer 145011/CO/143) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers en werkneemsters (artikel 1, 5° van het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022102 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 19 FEBRUARI 2013 - Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot wijziging van artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, K, en 25, §§ 1 en 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten) van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zeevisserij met kengetal 019. HOOFDSTUK II. - Organisatie

Art. 2.In toepassing van artikel 3, g) van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Zeevissersfonds", algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 februari 2013, kunnen de sociale partners vertegenwoordigd in het "Zeevissersfonds" de financiering van de opleidingskost van een matroos in opleiding in het kader van artikel 3, g) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011 organiseren.

Art. 3.De opleidingskost van een matroos in opleiding, bij aanmonstering op een Belgisch vaartuig als extra bemanningslid, wordt gedragen door het "Zeevissersfonds" voor mogelijk diverse zeereizen en met een maximum van 15 dagen, volgens de procedure bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 4.Er kan slechts één matroos in opleiding als extra bemanningslid meegenomen worden per zeereis. HOOFDSTUK III. - Deelname

Art. 5.Een matroos in opleiding moet in het bezit zijn van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs matroos, moet op de wachtlijst artikel 10 staan en mag nog geen enkele vaardag hebben als zeevisser.

De matroos in opleiding wordt enkel op basis van vrijwilligheid gerekruteerd en dient vooraf blijk te geven van de nodige interesse voor het zeemansberoep.

De kandidaturen worden opgevraagd via het kanaal van de databank vrije personen - "Zeevissersfonds". De werkaanbiedingen hebben een open karakter en bestrijken het volledige grondgebied van Vlaanderen.

De matroos in opleiding wordt tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de visserij en dient als extra bemanningslid op een Belgisch vaartuig in het bezit te zijn van een geldige medische keuring.

Er dient bevestiging van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer bekomen te worden dat het vaartuig voldoende uitgerust is om een extra bemanningslid mee te nemen.

Het bedrag van de dagvergoeding voor de matroos in opleiding die als extra bemanningslid op een Belgisch vaartuig aangemonsterd wordt, stemt overeen met het gewaarborgd minimumdagloon voor de matroos zoals vastgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2016.

In toepassing van artikel 3, g) van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Zeevissersfonds", algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 februari 2013, betaalt het "Zeevissersfonds" deze opleidingskost terug volgens de in artikel 6 bepaalde procedure.

Art. 6.1/ Per kwartaal na de DmfA-aangifte (na de 15de van de 2de maand na het desbetreffende kwartaal) wordt door de administratie van het "Zeevissersfonds" een lijst opgevraagd aan het "Erkend Sociaal Secretariaat van de Kust", met de door de rederijen betaalde dagvergoedingen aan de matroos in opleiding. 2/ Deze lijst wordt opgesplitst in vissers met afhouding en vissers zonder afhouding. 3/ Van de vissers met afhouding wordt gecontroleerd of ze op de wachtlijst artikel 10 staan. 4/ Per rederij wordt een subtotaal gemaakt van de code. 5/ Voor deze rederijen wordt nagegaan of ze in orde zijn met hun bijdragen aan het fonds. 6/ Aan de rederijen die in orde zijn met hun bijdragen wordt het totaalbedrag betaald. HOOFDSTUK IV. - Algemene bepalingen

Art. 7.Al de betwistingen betreffende de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan het Paritair Comité voor de zeevisserij.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^