Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 april 2022
gepubliceerd op 09 juni 2022

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de inspanning voor de risicogroepen voor 2021 en 2022

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2022040683
pub.
09/06/2022
prom.
24/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 APRIL 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de inspanning voor de risicogroepen voor 2021 en 2022 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de banken;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de inspanning voor de risicogroepen voor 2021 en 2022.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 april 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de banken Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021 Inspanning voor de risicogroepen voor 2021 en 2022 (Overeenkomst geregistreerd op 13 december 2021 onder het nummer 168814/CO/310) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en draagwijdte van de overeenkomst

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen welke tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de banken behoren.

Deze overeenkomst wordt gesloten ter uitvoering van : - titel XIII, hoofdstuk VIII van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I) (Belgisch Staatsblad van 28 december 2006); - het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, K, en 25, §§ 1 en 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022092 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen sluiten ter uitvoering van artikel 189, 4de lid van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I), zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 april 2014; - het koninklijk besluit van 29 augustus 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021203893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de jaren 2021-2022 sluiten tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de jaren 2021-2022 (Belgisch Staatsblad van 10 september 2021).

Zij bepaalt de inspanning van de banksector ten voordele van de risicogroepen voor 2021 en 2022 en stelt de voorwaarden vast waaronder de banken of de sector initiatieven voor risicogroepen kunnen nemen. HOOFDSTUK II. - De banksector staat voor tal van uitdagingen

Art. 2.De sociale partners in de banksector dienden bij de Minister van Werk een aanvraag in voor het verkrijgen van een voorafgaand akkoord waarvan sprake is in artikel 2, 2de en 3de lid van voornoemd koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, K, en 25, §§ 1 en 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022092 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen sluiten. Bij die vraag om akkoord ging een omstandige motivering.

Omstandige motivering De financiële sector heeft de jongste jaren turbulente tijden meegemaakt en ingrijpende wijzigingen ondergaan. Meer dan ooit wordt hij met tal van uitdagingen geconfronteerd.

De indrukwekkende groei van het elektronisch betaalverkeer en de nieuwe verwachtingen van de klanten nopen de banken tot een herbezinning over hun distributiemodel.

Op het gebied van de betaalmiddelen worden de bankinstellingen nu geconfronteerd met een verscherpte concurrentie, onder meer van niet-banken.

Overal ter wereld, in Europa en ook in België legt de overheid strengere kapitaalvereisten op en wordt het prudentieel toezicht verscherpt, met het oog op meer stabiliteit in de financiële sector op lange termijn en een betere bescherming tegen de systeemrisico's.

De strengere eisen inzake solvabiliteit en de strengere liquiditeitsnormen hebben een weerslag op de inkomsten van de banken.

De druk op de rendabiliteit van de Belgische banken blijft groot.

Alle financiële instellingen moeten sleutelen aan hun kostenstructuur.

De banksector (PC 310) kampt met een structureel verlies aan arbeidsplaatsen.

In de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de banken, daalt de werkgelegenheid : de jongste 10 jaar (van begin 2009 tot begin 2021) daalde het personeelsbestand gemiddeld met 2,5 pct. per jaar.

Er wordt aangenomen dat die dalende tendens in de komende jaren niet zal wijzigen : de banksector is een sector die momenteel een structurele daling van de werkgelegenheid kent en ook in de toekomst kan dat zo zijn.

Paritair Comité voor de banken - Evolutie 2009-2021 - Commission paritaire pour les banques - Evolution 2009-2021

Op 1 januari/Au 1er janvier

Aantal/Nombre

Verschil/Différence

Pct./P.c.

2009

61 394


2010

58 476

- 2 918

- 4,75

2011

57 834

- 642

- 1,10

2012

57 190

- 644

- 1,11

2013

55 576

- 1 644

- 2,82

2014

53 567

- 2 009

- 3,61

2015

52 424

- 1 143

- 2,13

2016

51 594

- 830

- 1,58

2017

50 307

- 1 287

- 2,49

2018 (1)

51 523

+ 1 216

+ 2,42

2019

50 661

- 862

- 1,67

2020

49 186

- 1 475

- 2,91

2021

47 920

- 1 266

- 2,57


Bron : Febelfin Nota bene (1) : de toename van de werkgelegenheid die op 1 januari 2018 werd vastgesteld in het Paritair Comité voor de banken is eigenlijk maar schijn : ze is toe te schrijven aan het feit dat het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de banken (PC 310) gewijzigd is. De spaarbanken of spaarkassen (die voorheen tot het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie behoorden) vallen sinds 1 juli 2017 immers onder het Paritair Comité voor de banken. Op 1 januari 2017 stelden de spaarbanken of spaarkassen 2 766 medewerkers tewerk.

Minder aanwervingen in de banksector (PC 310) Ondanks de aanwervingen die er zijn geweest, kampt de banksector al jarenlang met een structurele daling van het aantal personeelsleden.

Vooral sedert 2008 daalt het aantal aanwervingen in de banksector in aanzienlijke mate en de meeste financiële instellingen hebben voor de komende jaren een sterke terugval aangekondigd van het aantal aanwervingen.

Aangezien de banksector grondig blijft evolueren, kampt met een structurele daling van het personeelsbestand en met een sterke terugval in het aantal aanwervingen, hebben de sociale partners in de banksector de Minister van Werk verzocht om de sector te erkennen als "sector in moeilijkheden waar de aanwerving grotendeels is stilgevallen", in de zin van artikel 2, 2de en 3de lid van het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, K, en 25, §§ 1 en 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022092 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen sluiten. HOOFDSTUK III. - Definitie van het begrip "risicogroepen"

Art. 3.In het kader van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden volgende categorieën van werknemers op sectorniveau als risicogroep voor de banksector erkend, onafhankelijk van het genoten onderwijs : 1° De personeelsleden die, wegens herstructurering/reorganisatie of wegens automatisering/informatisering, binnen een bedrijf hun functie verliezen of dreigen te verliezen en die, op basis van bijscholing/recyclage, een andere functie binnen hetzelfde bedrijf zullen kunnen vinden.2° De personeelsleden die op basis van leeftijd, op basis van scholingsniveau of op basis van beide, significante moeilijkheden hebben met de omschakeling naar nieuwe functies of nieuwe technologieën.Hierbij zal voorrang verleend worden aan de personeelsleden die geen hoger diploma hebben dan hoger secundair onderwijs. 3° De personeelsleden die behoren tot de hierboven gedefinieerde categorieën en die moeten omgeschakeld worden van administratieve en/of operationele naar commerciële taken, om aldus hun mogelijkheden inzake tewerkstelling te blijven ondersteunen.4° De werknemers die behoren tot een van de 5 categorieën van werknemers voor wie een inspanning van minstens 0,05 pct.moet worden voorbehouden, overeenkomstig artikel 1 van voornoemd koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, K, en 25, §§ 1 en 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022092 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen sluiten.

Art. 4.Andere dan de in artikel 3 vermelde werknemers of categorieën van werknemers kunnen, na paritair overleg, worden beschouwd als risicogroep op het niveau van de onderneming (voor ondernemingsinitiatieven) of van de sector (voor sectorinitiatieven). HOOFDSTUK IV. - Specifieke besteding van de helft van de inspanning ten voordele van de risicogroepen

Art. 5.In het kader van de initiatieven ten voordele van de risicogroepen op sector- of ondernemingsniveau zullen de sociale partners een inspanning van minstens 0,05 pct. voorbehouden voor de werknemers die behoren tot een of andere categorie van werknemers voor wie een inspanning van minstens 0,05 pct. moet worden voorbehouden overeenkomstig artikel 1 van voornoemd koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, K, en 25, §§ 1 en 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022092 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen sluiten, in het bijzonder voor de volgende categorieën van risicogroepen : 1. De werknemers van minstens 50 jaar oud die in de sector werken;2. De werknemers van minstens 40 jaar oud die in de sector werken en met ontslag worden bedreigd;3. De werknemers van minstens 40 jaar oud die in de sector werken en die : - een functie uitoefenen waarvoor de vereiste bekwaamheid sterk evolueert; - of een functie uitoefenen waarvoor alsmaar minder personeelsleden in de bank nodig zijn en die bijgevolg van functie moeten veranderen.

Art. 6.Voor zover de sociale partners een positief antwoord krijgen op de vraag die werd ingediend bij de Minister van Werk zoals vermeld in artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, verbinden zij zich ertoe om, in het kader van hun initiatieven ten voordele van de risicogroepen op sector- of ondernemingsniveau, minstens de helft van de inspanning waarvan sprake is in dit hoofdstuk (dit is 0,025 pct.), voor te behouden voor de werknemers van minstens 40 jaar oud die in de sector werken en met ontslag worden bedreigd.

Voor de aanwending van die specifieke inspanning voor de categorie werknemers waarvan sprake is in artikel 2, 2de lid van voornoemd koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, K, en 25, §§ 1 en 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022092 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen sluiten (met name de helft van de inspanning vermeld in dit hoofdstuk, dit is 0,025 pct.), komen in de banksector ook in aanmerking de werknemers van minstens 40 jaar oud die in de banksector werken en : - een functie uitoefenen waarvoor de vereiste bekwaamheid sterk evolueert; - of een functie uitoefenen waarvoor alsmaar minder personeelsleden in de bank nodig zijn en die bijgevolg van functie moeten veranderen. HOOFDSTUK V. - Ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomsten

Art. 7.De banken hebben tot 31 december 2021 de tijd om een ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomst voor 2021 en 2022 te sluiten voor de toewijzing van 0,10 pct. van de loonmassa aan risicogroepen.

In die collectieve arbeidsovereenkomst zal een nadere omschrijving worden gegeven van de risicogroepen die op ondernemingsniveau worden gebruikt, rekening houdende met haar bijzonderheden, en die vallen onder de categorieën in artikel 3 tot en met 6 van deze overeenkomst.

In die op het niveau van de onderneming gesloten collectieve arbeidsovereenkomst zal de specifieke inspanning ten voordele van de risicogroepen worden vastgelegd, overeenkomstig hoofdstuk IV van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

De collectieve arbeidsovereenkomst moet worden toegezonden, per aangetekende brief, aan de voorzitter van het paritair comité, de vakbondsorganisaties in de sector en Febelfin.

Art. 8.De mogelijke ondernemingsinitiatieven waarvan sprake is in artikel 7, worden in akkoord met de wettelijke of conventionele overlegorganen in de onderneming vastgelegd.

Bij ontstentenis van dergelijke organen worden de initiatieven rechtstreeks ter goedkeuring voorgelegd aan het paritair comité.

Art. 9.Banken die op 31 december 2021 geen ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomst voor 2021 en 2022 hebben gesloten, storten de bijdrage van 0,10 pct. aan het paritair fonds. HOOFDSTUK VI. - Opvolging van de opleidingsinitiatieven

Art. 10.De sociale partners in de onderneming zorgen voor de correcte uitvoering van de ondernemingsinitiatieven en kunnen zich in geval van betwisting wenden tot het paritair comité, dat zich hierover uitspreekt.

Bovendien bezorgen de sociale partners in de onderneming ieder jaar aan het paritair comité een evaluatieverslag en een financieel overzicht van de uitvoering van het ondernemingsinitiatief, uiterlijk 1 mei van het jaar volgend op het jaar waarop het ondernemingsinitiatief betrekking heeft. HOOFDSTUK VII. - Financieel beheer

Art. 11.De inning, in 2021 en 2022, van de bijdrage verschuldigd door de bedrijven die verplicht zijn tot storting, gebeurt, onder het beheer van de sociale partners, op een rekening van het "Paritair Fonds voor de professionele en syndicale vorming in de banksector".

Art. 12.De middelen waarover het paritair fonds beschikt en die zullen kunnen worden besteed voor de sectorinitiatieven voor de risicogroepen, bestaan uit : - de stortingen van de bijdrage van 0,10 pct. in 2021 en 2022 die de banken in voorkomend geval moeten doen krachtens artikel 9; - het nog beschikbare saldo van de stortingen ten voordele van de risicogroepen in de voorbije jaren; - een financiële bijdrage vanwege de banken die, overeenkomstig artikel 7 van deze overeenkomst, gedekt zijn door een ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de inspanning ten voordele van de risicogroepen voor 2021 en 2022, in de kosten van bepaalde opleidingsprogramma's, of opleidingstrajecten, die hun medewerkers volgen binnen het voor de risicogroepen bestemde gedeelte van de sectorinitiatieven inzake opleiding die met toepassing van deze overeenkomst zullen worden genomen.

Bij het bepalen van die financiële bijdrage zal rekening worden gehouden enerzijds met de financieringsbehoeften voor de opleidingsinitiatieven op ondernemingsniveau en anderzijds met de financiële middelen van de sector die nodig zijn voor de ontwikkeling van een duurzaam opleidingsbeleid, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het principe van een algemeen aanbod aan opleiding op sectorniveau voor alle werknemers in de sector die tot de betrokken doelgroepen behoren. HOOFDSTUK VIII. - Geldigheidsduur

Art. 13.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 april 2022.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^