Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 december 2018
gepubliceerd op 08 januari 2019

Koninklijk besluit tot vaststelling van de persoonsgegevens die voorkomen op de elektronische lijst van de kandidaat-notarissen, notarissen-titularis, geassocieerde notarissen en plaatsvervangers bedoeld in artikel 91, eerste lid, 12° van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 189, v) tot vii), 195 en 196 van de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018032493
pub.
08/01/2019
prom.
19/12/2018
ELI
eli/besluit/2018/12/19/2018032493/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de persoonsgegevens die voorkomen op de elektronische lijst van de kandidaat-notarissen, notarissen-titularis, geassocieerde notarissen en plaatsvervangers bedoeld in artikel 91, eerste lid, 12° van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 189, v) tot vii), 195 en 196 van de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie sluiten houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Artikel 189, v), van de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie sluiten houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, wijzigt artikel 91, eerste lid, van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van het notarisambt door dit artikel aan te vullen met een 12° dat de Nationale Kamer opdraagt de lijst van kandidaat-notarissen, notarissen-titularis, geassocieerde notarissen en plaatsvervangers op te stellen.

Het permanent bijhouden en actualiseren van de lijst bedoeld in artikel 91, eerste lid, 12° van voornoemde wet is noodzakelijk om: - redenen van rechtszekerheid verbonden aan de wettelijke opdrachten van de Nationale Kamer - en redenen van algemeen belang, aangezien de burger met zekerheid moet weten wie gemachtigd is om een authentieke akte te ondertekenen.

Overeenkomstig het verzoek van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in haar advies nr. 49/2016 van 21 september 2016 inzake het wetsontwerp houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, dienen de gegevens die in de lijst voorkomen opgesomd te worden "bij koninklijk besluit, nadat het voor advies werd voorgelegd, om te garanderen dat die lijst, die publiek zal zijn, uitsluitend professionele gegevens bevat".

Hoofdstuk I definieert de termen die in het koninklijk besluit gebruikt worden.

Hoofdstuk II preciseert de gegevens die in de lijst voorkomen. Het gaat om de gegevens van de volgende gegevenscategorieën: de identificatiegegevens van de natuurlijke persoon; de gegevens over de beroepshoedanigheid van de natuurlijke persoon; de gegevens over het notariskantoor en de contactgegevens.

Het al dan niet openbaar karakter van de gegevens wordt systematisch verduidelijkt.

Een gegeven wordt als openbaar beschouwd wanneer het bedoeld is om ter beschikking gesteld te worden aan iedere persoon op verzoek. De meest nuttige gegevens voor de burger zijn rechtstreeks toegankelijk, bijvoorbeeld via een online publicatie. De andere openbare gegevens, die minder relevant zijn voor de burger, zijn echter op verzoek toegankelijk bij de beheerder van de authentieke bron. De burger moet immers de identificatiegegevens van de notaris kennen (naam, voornamen en geslacht) maar moet niet noodzakelijkerwijs de taalrol kennen waarvan de toekenning aan ingewikkelde regels beantwoordt en die niet per se overeenstemt met de taal die op het kantoor gebruikt wordt. Het is immers door de ligging van het kantoor dat de burger zal weten welke taal of talen gesproken word(t)en op het kantoor, en niet dankzij de taalrol van de notaris. Het is voor de burger ook van belang om te weten dat een notaris niet meer gerechtigd is authentieke akten te ondertekenen vanaf een bepaald tijdstip zonder daarvoor de exacte datum te moeten kennen van het koninklijk besluit van ontslag en de publicatie ervan, die niet per se overeenstemt met het precieze moment waarop de notaris zijn activiteiten heeft stopgezet.

De niet-openbare gegevens zijn noodzakelijk voor de vervulling van de wettelijke opdrachten van de beheerder van de authentieke bron. Zo zijn de niet-openbare identificatiegegevens van de natuurlijke persoon noodzakelijk om de juiste identiteit te verzekeren van de notarissen en kandidaat-notarissen die op de lijst voorkomen (artikel 3, § 2). De niet-openbare gegevens over de beroepshoedanigheid van de natuurlijke persoon zijn noodzakelijk om de beroepshoedanigheid te verzekeren van de notarissen en kandidaat-notarissen die in de lijst voorkomen (artikel 6, § 2). De niet-openbare contactgegevens van de kandidaat-notarissen zijn noodzakelijk opdat de authentieke bronbeheerder hen kan contacteren naar aanleiding van de aanvragen tot associatie zoals bedoeld in artikel 50, § 2 van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt en in het kader van het ministerieel besluit van 30 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001009668 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor sluiten betreffende de mededeling van de vergoeding van de overname van een notariskantoor (artikel 9, § 1).

De oorsprong en de manier waarop de kwaliteit van de gegevens gewaarborgd wordt, alsook de gegevensbestemmelingen, worden eveneens verduidelijkt in hoofdstuk II (gebruik van de bewijsstukken bij voorbeeld).

In haar voornoemd advies van 21 september 2016 vraagt de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zich af "hoe de oudere gegevens zullen worden geïntegreerd in de elektronische lijst van het notariaat op het ogenblik dat die lijst wordt opgemaakt te meer deze nuttig zouden kunnen zijn met betrekking tot de vroegere akten en ze verzoekt de aanvrager om hierover na te denken".

Aldus verduidelijkt de laatste afdeling van hoofdstuk II (artikel 10) de manier waarop de gegevens van vóór de opmaak van de authentieke bron aan de Nationale Kamer worden meegedeeld. Zo onder andere, worden de identificatiegegevens van de leden van de genootschappen van notarissen en de tuchtstraffen waartoe zij zijn veroordeeld, aan de Nationale Kamer meegedeeld door de kamers van notarissen op basis van artikel 77 van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van het notarisambt. Met betrekking tot de gegevens opgenomen in de besluiten en de beschikkingen, deze worden aan de Nationale Kamer meegedeeld door de Federale Overheidsdienst Justitie.

Bij het opmaken van de lijst, wordt de identiteit van de natuurlijke personen die erin moeten voorkomen gecontroleerd in het rijksregister van de natuurlijke personen of, bij ontstentenis, in het bisregister van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De raadpleging van het rijksregister gebeurt op basis van het rijksregisternummer van de betrokken natuurlijke personen. De oudere rijksregisternummers worden aan de Nationale Kamer meegedeeld door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat die deze vooraf verzameld heeft overeenkomstig de beraadslaging RR nr. 24/2006 van 6 september 2006 die haar machtigt tot toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister evenals tot gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister met het oog op het gebruikersbeheer van de e-government-applicaties die aan de notarissen ter beschikking worden gesteld. Na opmaak van de lijst, zal het rijksregisternummer door de Nationale Kamer rechtstreeks bij de betrokkene verzameld worden of, uitzonderlijk, indien dit in casu noodzakelijk blijkt, bij het rijksregister op basis van de naam, voornaam en geboortedatum van de betrokkene, krachtens de nieuwe paragraaf 2 van artikel 91 van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt.

Voornoemde controle heeft slechts betrekking op de identiteit van de natuurlijke personen in leven en van wie de gegevens voorafgaand aan de beheerder van de authentieke bron werden meegedeeld, waardoor bepaalde onjuistheden in de gegevens van vóór het opmaken van de lijst mogelijk blijven.

Hoofdstuk III beschrijft de specifieke maatregelen ter bescherming die door de beheerder van de authentieke bron worden genomen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren. De gegevens zijn alleen toegankelijk door de personen die naar behoren aangewezen werden door de verschillende instanties gemachtigd om toegang te hebben tot de gegevens krachtens de artikelen 6, § 3, 7, § 2, 11, § 1 en 14 van het koninklijk besluit (artikel 11, § 2). Het gaat respectievelijk om de Federale Overheidsdienst Justitie, de kamers van notarissen, de Nationale Kamer van notarissen en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

De personeelseden van de Nationale Kamer van notarissen die belast zijn met het beheer van de lijst beschikken over een lees- en schrijftoegang.

Leestoegang wordt verleend aan de personeelsleden van de Nationale Kamer voor de vervulling van de andere doeleinden die voorzien zijn door het koninklijk besluit en de andere instanties gemachtigd krachtens de artikelen 6, § 3, 7, § 2 en 14 van het koninklijk besluit.

Wanneer de raadpleging in lezing betrekking heeft op niet-openbare gegevens en/of op openbare gegevens die niet rechtstreeks toegankelijk zijn, wordt de raadpleging gelogd (artikel 12, § 1).

De bewaringstermijn van 10 jaar voor de logs zal geschorst moeten worden in geval van rechtsvordering of administratieve vordering, zoals bijvoorbeeld een klacht of verzoek ingediend overeenkomstig de bepalingen van de procedure voorzien in de wet van 3 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit type wet prom. 03/12/2017 pub. 25/09/2018 numac 2018013819 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit. De geschillenkamer is het administratief geschillenorgaan van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in het bijzonder bevoegd om administratieve geldboeten op te leggen.

Hoofdstuk IV beschrijft de manier waarop de gegevenstoegang plaatsvindt.

Met het oog op het goed beheer van de e-government-toepassingen die de notarissen aangaan, dient eveneens een toegang voorzien te worden op basis van het identificatienummer, voor zover de gegevensbestemmeling gemachtigd is om dit nummer te gebruiken krachtens de wet van 8 augustus 1983 voor het nagestreefde doeleinde, en het technisch systeem dat dergelijk type opzoeking mogelijk maakt, beschikbaar is.

Om gemaksredenen alsook omwille van de gegevensbeveiliging, kan de toegang, indien de verzoeker deel uitmaakt van het notariaat, eveneens plaatsvinden op basis van het interne identificatienummer (artikel 13).

De gegevenstoegang op basis van het (al dan niet interne) identificatienummer verleent de naar behoren gemachtigde gebruikers de mogelijkheid om toegang te hebben tot bepaalde niet-openbare gegevens van de authentieke bron. Aldus is de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat gemachtigd tot toegang tot bepaalde niet-openbare gegevens, nauwkeurig vermeld in het koninklijk besluit, teneinde haar wettelijke opdrachten en opdrachten van algemeen belang te vervullen (artikel 14). Er is met name sprake van het beheer van de talrijke registers waarvan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat de wettelijk aangestelde beheerder is, zoals het geval is voor het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijkscontracten (artikel 6/1 van de wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972, en tot invoering van een centraal register van huwelijksovereenkomsten). De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat beheert eveneens tal van e-government-applicaties waarvoor toegang noodzakelijk is tot gegevens die als niet openbaar beschouwd worden, zoals het geval is voor de applicatie die de notarissen toelaat de notariële akten elektronisch te registreren. Andere statutaire opdrachten van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, zoals de organisatie van opleidingen voor het notarisambt, vallen onder het algemeen belang. Bijgevolg is de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat gemachtigd tot toegang tot de gegevens "andere voornamen van de notaris", "geboortedatum en -plaats" teneinde de betrokken natuurlijke personen nauwkeurig te identificeren en elke risico op homonymie te vermijden; het gegeven "intern identificatienummer" aangezien dit de identificatiesleutel is, die binnen het beroep gebruikt wordt, van de natuurlijke personen die deel uitmaken van het notariaat; het gegeven "namen en voornamen, taalrol en geslacht van de kandidaat-notaris", teneinde de natuurlijke persoon kandidaat-notaris nauwkeurig te identificeren wanneer dit noodzakelijk blijkt, bijvoorbeeld in het kader van de opleidingsopdrachten van de instelling; de gegevens "statuut van kandidaat-notaris", "datum van het koninklijk besluit tot benoeming van de kandidaat-notarissen en de publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad", "datum van het behalen van het stagecertificaat", "datum van eedaflegging", "ministerieel besluit tot machtiging van overbrenging van een kantoor en publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad", "datum van de beschikking tot aanstelling" en "begin- en einddatum van de functies bedoeld in het reglement van de Federale Overheidsdienst Justitie met betrekking tot de eretekens voor notarissen" omwille van dezelfde redenen.

Hoofdstuk V stelt, in overeenstemming met artikel 205, tweede lid van de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie sluiten houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, de datum van inwerkingtreding vast van het koninklijk besluit en de artikelen 189, v) tot vii), 195 en 196, van deze wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie sluiten Dat is, sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd, Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Justitie, K. GEENS

19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de persoonsgegevens die voorkomen op de elektronische lijst van de kandidaat-notarissen, notarissen-titularis, geassocieerde notarissen en plaatsvervangers bedoeld in artikel 91, eerste lid, 12° van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 189, v) tot vii), 195 en 196 van de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie sluiten houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, artikel 91, eerste lid, 12°, ingevoegd bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie sluiten;

Gelet op artikel 205, tweede lid, van de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie sluiten houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie;

Overwegende de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, artikelen 119 en 120, ingevoegd bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie sluiten;

Overwegende het advies nr. 49/2016 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake het wetsontwerp houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijke procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, uitgebracht op 21 september 2016;

Overwegende het advies nr. 70/2017 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de persoonsgegevens, opgenomen in de elektronische lijst, van de kandidaat-notarissen, notarissen-titularissen, vennoten en plaatsvervangers bedoeld in artikel 91, 12°, van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, uitgebracht op 13 december 2017;

Overwegende het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 juli 2018;

Gelet op het advies nr. 70/2017 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 13 december 2017;

Gelet op advies nr. 64.209/2 van de Raad van State, gegeven op 1 oktober 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de wet van 10 november 1795 waarbij het notariaat tot de bevoegdheid van het ministerie van justitie wordt gerekend, enig artikel, toepassing vindt;

Overwegende dat de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met name de artikelen 2, 35, § 1, 36, § 4, 45, 47, 50, § 2, 52, §§ 2 en 4, 64, §§ 1 en 3, 68, 76, 77, 90, 97, 112, §§ 1 en 2, 117, § 1, toepassing vinden;

Overwegende dat de wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972, en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister, met name artikel 6/1, toepassing vindt;

Overwegende dat de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, met name artikel 8, toepassing vindt;

Overwegende dat de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met name artikel 4, toepassing vindt;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 27 april 1908 tot instelling van het honorariaat voor de notarissen, met name artikel 1, toepassing vindt;

Overwegende dat het ministerieel besluit van 30 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001009668 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor sluiten betreffende de mededeling van de vergoeding van de overname van een notariskantoor, met name artikel 1, toepassing vindt;

Overwegende dat het huishoudelijk reglement van het Notarieel Fonds van 11 april 2000, met name artikel 8, § 4, toepassing vindt;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° de wet: de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, zoals laatstelijk gewijzigd op 25 december 2017;2° de Nationale Kamer: de Nationale Kamer van notarissen bedoeld in artikel 90 en volgende van de wet;3° de kamer van notarissen: de kamer van notarissen bedoeld in artikel 76 en volgende van de wet;4° de notaris : de natuurlijke persoon die de functie van notaris uitoefent als titularis, geassocieerd notaris of plaatsvervanger;5° de lijst : de authentieke bron van de kandidaat-notarissen, notarissen-titularis, geassocieerde notarissen en plaatsvervangers bedoeld in artikel 91, eerste lid, 12° van de wet ;6° het identificatienummer: het identificatienummer toegekend in toepassing van artikel 8 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen of, bij gebreke daarvan, in toepassing van artikel 4 van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;7° het interne identificatienummer: het nummer toegekend aan de notarissen en kandidaat-notarissen dat gebruikt wordt als identificatiecode binnen het beroep;8° het openbaar gegeven: het gegeven van de lijst dat voor iedereen beschikbaar is;9° het niet-openbaar gegeven: het gegeven van de lijst dat beschikbaar is voor de instanties gemachtigd krachtens de artikelen 6, § 3, 7, § 2, 11, § 1 en 14;10° het bewijsstuk : het stuk dat nodig is om de beroepshoedanigheid te verifiëren van de persoon die op de lijst voorkomt en onder andere: het koninklijk besluit van ontslag bedoeld in artikel 2 van de wet; het koninklijk besluit tot benoeming van de kandidaat-notarissen bedoeld in artikel 35, § 1 van de wet; het stagecertificaat bedoeld in artikel 36, § 4 van de wet; het koninklijk besluit van benoeming bedoeld in artikel 45 van de wet; de eedaflegging bedoeld in artikel 47 van de wet; het ministerieel besluit van goedkeuring en het ministerieel besluit van aanstelling bedoeld in artikel 52, § 2 van de wet; de bekendmakingen van de vorming of van de uitbreiding van een associatie tussen notarissen-titularis en de bekendmakingen van het einde van de aanstelling en het einde van de associatie bedoeld in artikel 52, § 4 van de wet; de beschikking van aanstelling bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van de wet; de beslissing tot een straf van schorsing, afzetting, schrapping of verlies van de eretitel bedoeld in artikel 97 van de wet en de beslissing tot preventieve schorsing bedoeld in artikel 112, §§ 1 en 2 van de wet; het koninklijk besluit houdende toekenning van de titel van erenotaris bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 april 1908 tot instelling van het honorariaat voor de notarissen; 11° de log: het elektronische spoor dat de geschiedenis van de toegangen tot de lijst weergeeft. HOOFDSTUK II. - Gegevens die in de lijst voorkomen Afdeling 1. - Identificatiegegevens van de natuurlijke persoon

Art. 2.De volgende gegevens zijn openbaar : 1° de naam van de notaris;2° de eerste twee voornamen van de notaris;3° het geslacht van de notaris. De gegevens bedoeld in het eerste lid zijn rechtstreeks toegankelijk.

Art. 3.§ 1. De volgende gegevens over de personen die in de lijst voorkomen zijn niet openbaar : 1° de andere voornamen van de notaris;2° de geboortedatum- en plaats;3° de datum van overlijden;4° het identificatienummer;5° het interne identificatienummer;6° de taalrol van de notaris;7° de naam en voornamen, de taalrol en het geslacht van de kandidaat-notaris. § 2. De gegevens bedoeld in § 1 zijn noodzakelijk om de juiste identiteit te verzekeren van de notarissen en kandidaat-notarissen die op de lijst voorkomen.

Art. 4.De kwaliteit van de gegevens bedoeld in artikel 2, 1° en 2° en in artikel 3, § 1, 1°, 2°, 3°, 4° en 7° voor de naam en voornamen van de kandidaat-notarissen wordt verzekerd door de raadpleging van het rijksregister van de natuurlijke personen of, bij gebrek daarvan, van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, overeenkomstig artikel 91, § 1, tweede lid van de wet. Afdeling 2. - Gegevens over de beroepshoedanigheid van de natuurlijke

persoon

Art. 5.De volgende gegevens zijn openbaar: 1° het statuut van de notaris;2° de begin- en einddata van het notarieel ambt;3° de begin- en einddata van een onderbrekingsperiode van het notarieel ambt;4° de chronologische lijst van de notarissen die de minuten houden van een of meer notarissen;5° het statuut van erenotaris;6° de datum van het koninklijk besluit van ontslag bedoeld in artikel 2 van de wet en de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad;7° de datum van het koninklijk besluit van benoeming bedoeld in artikel 45 van de wet, de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en de standplaats van de notaris;8° de datum van het ministerieel besluit van goedkeuring en van het ministerieel besluit van aanstelling bedoeld in artikel 52, § 2 van de wet en de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad;9° de datum van de bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad van het einde van de aanstelling en van het einde van associatie bedoeld in artikel 52, § 4 van de wet;10° de datum van het koninklijk besluit houdende toekenning van de titel van erenotaris bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 april 1908 tot instelling van het honorariaat voor de notarissen en datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad. De gegevens bedoeld in het eerste lid, 1°, 2°, 3°, 4° en 5° zijn rechtstreeks toegankelijk.

Art. 6.§ 1. De volgende gegevens zijn niet openbaar: 1° het statuut van kandidaat-notaris;2° de datum van het koninklijk besluit tot benoeming van de kandidaat-notarissen bedoeld in artikel 35, § 1 van de wet en datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad;3° de datum waarop het stagecertificaat behaald werd, zoals bedoeld in artikel 36, § 4 van de wet;4° de datum van eedaflegging bedoeld in artikel 47 van de wet;5° de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de vorming of de uitbreiding van een associatie tussen notarissen-titularis bedoeld in artikel 52, § 4 van de wet;6° de datum van de beschikking van aanwijzing bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van de wet;7° de datum van de beslissing tot een straf van schorsing, afzetting, schrapping of verlies van de eretitel bedoeld in artikel 97 van de wet en de datum van de beslissing tot preventieve schorsing bedoeld in artikel 112, §§ 1 en 2 van de wet;8° de begin- en einddata van de functies bedoeld in het reglement van de Federale Overheidsdienst Justitie inzake de eretekens voor notarissen. § 2. De gegevens onder paragraaf 1 zijn noodzakelijk om de beroepshoedanigheid te verzekeren van de notarissen en van de kandidaat-notarissen die in de lijst voorkomen. § 3. De Federale Overheidsdienst Justitie beschikt over een leesrecht op de gegevens onder paragraaf 1, 8°, om haar in de mogelijkheid te stellen de eretekens voor notarissen toe te kennen.

Art. 7.§ 1. De gegevens van de artikelen 5 en 6 komen uit de bekendmakingen van het Belgisch Staatsblad en uit de bewijsstukken meegedeeld aan de Nationale Kamer door de Federale Overheidsdienst Justitie in het kader van haar opdrachten die voortvloeien uit de wet van 10 november 1795 waarbij het notariaat tot de bevoegdheid van het ministerie van justitie wordt gerekend en door de kamer van notarissen krachtens artikel 77 van de wet.

De bewijsstukken zijn niet openbaar en worden elektronisch bewaard in de lijst met de gegevens van de natuurlijke personen waarop ze betrekking hebben, met als uitsluitend doel: 1° de verificatie van de juistheid van de gegevens van de authentieke bron mogelijk te maken door de Nationale Kamer;2° de specifieke wettelijke opdrachten van de Nationale Kamer te vervullen. § 2. De kamer van notarissen beschikt over een leesrecht op de gegevens van de leden en van de vroegere leden van hun genootschap bedoeld in artikel 68 van de wet. Afdeling 3. - Gegevens over het notariskantoor en contactgegevens

Art. 8.De volgende gegevens zijn openbaar : 1° het adres van het notariskantoor;2° de contactgegevens van het kantoor;3° het nummer van de notaris of van de vennootschappen bedoeld in artikel 50 van de wet dat voorkomt in de Kruispuntbank van de ondernemingen;4° de identificatienummers toegekend aan de notariskantoren, andere dan het in 3° bedoeld nummer, die worden verzameld omwille van intern beheer. De gegevens bedoeld in het eerste lid, 1°, 2° en 3° zijn rechtstreeks toegankelijk.

Art. 9.§ 1. De volgende gegevens zijn niet openbaar: de persoonlijke contactgegevens van de kandidaat-notaris die verzameld zijn opdat de kandidaat-notarissen gecontacteerd kunnen worden naar aanleiding van de aanvragen tot associatie zoals bedoeld in artikel 50, § 2 van de wet en in het kader van het ministerieel besluit van 30 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001009668 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor sluiten betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor. § 2. De gegevens bedoeld in paragraaf 1, worden vernietigd zodra de natuurlijke persoon notaris wordt of zijn statuut van kandidaat-notaris verliest. Afdeling 4. - Gegevens voorafgaand aan de totstandkoming van de lijst

Art. 10.De volgende gegevens, voorafgaand aan de totstandkoming van de lijst, worden erin opgenomen : 1° de gegevens meegedeeld aan de Nationale Kamer op basis van artikel 77 van de wet;2° de gegevens opgenomen in de koninklijke besluiten van benoeming, de ministeriële besluiten van aanstelling, de beschikkingen van aanstelling en van eedaflegging, bedoeld in de artikelen 45, 52, § 2, 64, §§ 2 en 3, en 47 van de wet, meegedeeld aan de Nationale Kamer door de Federale Overheidsdienst Justitie die het notariaat onder haar bevoegdheden heeft krachtens het enige artikel van de wet van 10 november 1795. HOOFDSTUK III. - Maatregelen ter bescherming van de gegevens

Art. 11.§ 1. Niettegenstaande de specifieke en beperkte toegangsrechten tot de niet-openbare gegevens die verleend worden aan andere instanties en voor andere doeleinden krachtens de artikelen 6, § 3, 7, § 2 en 14, zijn de niet-openbare gegevens alleen toegankelijk door de Nationale Kamer: 1° in lezing en schrijven om de lijst te beheren, of 2° in lezing om de kwaliteit van de gegevens die er in voorkomen te verifiëren, of 3° in lezing om de specifieke wettelijke opdrachten van de Nationale Kamer te vervullen, of 4° in lezing om het Notarieel Fonds, bedoeld in artikel 117 van de wet, te informeren over het al dan niet conventioneel karakter van een plaatsvervanging, teneinde de bijdrage vast te stellen die overeenkomstig artikel 8, § 4 van het Huishoudelijk reglement van het Notarieel Fonds van 11 april 2000 verschuldigd is. § 2. De instanties gemachtigd krachtens de artikelen 6, § 3, 7, § 2, 11, § 1 en 14 wijzen bij naam hun personeelsleden aan die gemachtigd zijn om toegang te hebben tot de niet-openbare gegevens krachtens paragraaf 1. Deze verbinden zich er schriftelijk toe het vertrouwelijk karakter van de niet-openbare gegevens na te leven.

Art. 12.§ 1. De raadplegingen in lezing van de niet-openbare gegevens en van de niet rechtstreeks toegankelijk openbare gegevens door de instanties gemachtigd krachtens de artikelen 6, § 3, 7, § 2, 11, § 1 en 14 worden gelogd. § 2. De logs bevatten de identificatiegegevens van de persoon die de gegevens raadpleegt, de identificatiegegevens van de persoon over wie de raadpleging gevraagd werd, het tijdstip van de raadpleging en de finaliteit ervan. § 3. De logs worden bewaard gedurende tien jaar.

Deze termijn wordt geschorst in geval van rechtsvordering of administratieve vordering totdat de rechtsmiddelen uitgeput zijn. HOOFDSTUK IV. - Toegang tot de gegevens

Art. 13.De toegang tot de gegevens kan gebeuren : 1° op basis van de naam van de notaris en/of van het kantoor en/of op basis van de gemeente van het kantoor, of 2° voor de e-government-applicaties, ingeval de verzoeker gemachtigd is om het te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en voor zover het beschikbaar is, op basis van het identificatienummer, of 3° voor de e-government-applicaties, ingeval de verzoeker deel uitmaakt van het notariaat en met de toestemming van de Nationale Kamer, op basis van het interne identificatienummer.

Art. 14.In het kader van de vervulling van zijn wettelijke opdrachten en opdrachten van algemeen belang, beschikt de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat over een leesrecht op de niet-openbare gegevens bedoeld in artikel 3, § 1, 1° tot 3°, 5° en 7° en artikel 6, § 1, 1° tot 6° en 8°.

Te dien einde heeft de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat toegang op basis van het interne identificatienummer. HOOFDSTUK V. - Inwerkingtreding en uitvoeringsbepaling

Art. 15.Op de tiende dag na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad treden in werking: 1° artikel 189, v) tot vii), artikel 195 en artikel 196 van de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie sluiten houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie;2° dit besluit.

Art. 16.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^