Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 januari 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2019 numac 2018015205 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2018 wordt Mevr. Jeannine PENSAERT, Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 november 2018, eervol ontslag uit ha Mevr. Jeannine PENSAERT, is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 november 2018, haar aanspraken op(...) type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018015537 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2018 tot toekenning van een subsidie van 2.222.000 € voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2019 numac 2018015600 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. Katholieke eredienst. - Aalst. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit va Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 oktober 2018. type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018015628 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 1.062.000 EUR aan de Koninklijke Muntschouwburg in toepassing van bijakte nr. 13 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018032332 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van het college van beheerders bij de Wereldtentoonstelling van Milaan 2015 type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018032493 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de persoonsgegevens die voorkomen op de elektronische lijst van de kandidaat-notarissen, notarissen-titularis, geassocieerde notarissen en plaatsvervangers bedoeld in artikel 91, eerste lid, 12° van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 189, v) tot vii), 195 en 196 van de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/01/2019 numac 2018015417 bron brussels hoofdstedelijk gewest Benoeming Burgemeester Gemeente ANDERLECHT. - Bij ministerieel besluit van 29 november 2018 wordt de heer Eric TOMAS benoemd tot burgemeester van de gemeente Anderlecht. type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/01/2019 numac 2018015420 bron brussels hoofdstedelijk gewest Benoeming Burgemeester STAD BRUSSEL. - Bij ministerieel besluit van 29 november 2018 wordt de heer Philippe CLOSE benoemd tot burgemeester van de Stad Brussel. type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/01/2019 numac 2018015425 bron brussels hoofdstedelijk gewest Benoeming Burgemeester Gemeente ETTERBEEK. - Bij ministerieel besluit van 26 november 2018, wordt de heer Vincent DE WOLF benoemd tot burgemeester van de gemeente Etterbeek. type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/01/2019 numac 2018015429 bron brussels hoofdstedelijk gewest Benoeming Burgemeester Gemeente ELSENE. - Bij ministerieel besluit van 26 november 2018 wordt de heer Christos DOULKERIDIS benoemd tot burgemeester van de gemeente Elsene. type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/01/2019 numac 2018015468 bron brussels hoofdstedelijk gewest Benoeming Burgemeester Gemeente VORST. - Bij ministerieel besluit van 26 november 2018, wordt de heer Stephane ROBERTI benoemd tot burgemeester van de gemeente Vorst. type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018015730 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 2009 tot vastlegging van de uitsplitsing van de omzet in het rekeningenstelsel van de ondernemingsloketten

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 08/01/2019 numac 2018206298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 7 december 2018 werd de heer HOQUEZ Jean-Jacques, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitte

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/11/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018015602 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van Adjunct secretaris generaal A6 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/11/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018015601 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van het mandaat van directeur/directrice-generaal A5 voor de Algemene directies Brussels International bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018015640 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaraan doodskisten, lijkwaden en andere lijkomhulsels moeten voldoen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018015660 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende Natuurreservaat "Martine Clesse" te Burg-Reuland en Sankt-Vith type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018015739 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage IX van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 2 februari 2017 betreffende de ontwikkeling van bedrijfsparken

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 08/01/2019 numac 2018015504 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 10164:2018 Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surfa(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/01/2019 numac 2018015556 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Christophe COEN, Yves VAN DAMME, Jim DERIDDER, Pieter BORM Deze besluiten zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2018. Deze zaak is i(...) type bericht prom. -- pub. 08/01/2019 numac 2019010004 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentek Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Yves EVRARD e.a. Eenieder kan inzage nemen van he(...) type bericht prom. -- pub. 08/01/2019 numac 2019010006 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeenteki Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Tim DEWEERDT en Ann DEVISSCHERE. Eenieder kan inz(...)

vergunning

type vergunning prom. 30/11/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018015687 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 18-03 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2018, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20182019-0236 type vergunning prom. 30/11/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018015686 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 18-04 houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2019, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20182019-0235

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2019 numac 2018015547 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 november 2018, wordt de heer Vincent JADOT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse ta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 08/01/2019 numac 2018015430 bron brussels hoofdstedelijk gewest Benoeming Burgemeester Gemeente OUDERGEM. - Bij besluit van de Regering van 29 november 2018 wordt de heer Didier GOSUIN benoemd tot burgemeester van de gemeente Oudergem. type document prom. -- pub. 08/01/2019 numac 2018015467 bron brussels hoofdstedelijk gewest Benoeming Burgemeester Gemeente EVERE. - Bij besluit van de Regering van 29 november 2018 wordt de heer Rudi VERVOORT benoemd tot burgemeester van de gemeente Evere.
^