Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 mei 2020
gepubliceerd op 30 juni 2020

Koninklijk besluit tot aanwijzing van twee leden van de Federale Politieraad

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie
numac
2020041872
pub.
30/06/2020
prom.
06/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van twee leden van de Federale Politieraad


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van een lid van de federale politieraad sluiten tot aanwijzing van mevrouw Anne-Marie GEPTS, procureur des Konings bij het Parket van Antwerpen, in het mandaat van effectief lid binnen de Federale Politieraad voor een termijn van vier jaar;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de aanwijzing en de hernieuwing van sommige leden van de federale politieraad sluiten tot aanwijzing van de heer Guido VERMEIREN, procureur des Konings bij het Parket van Limburg, in het mandaat van plaatsvervangend bijzitter binnen de federale politieraad voor een termijn van vier jaar;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015696 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende diverse uitvoeringsmaatregelen van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018032493 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de persoonsgegevens die voorkomen op de elektronische lijst van de kandidaat-notarissen, notarissen-titularis, geassocieerde notarissen en plaatsvervangers bedoeld in artikel 91, eerste lid, 12° van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 189, v) tot vii), 195 en 196 van de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015522 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt en ter vaststelling van de bedragen voorzien voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de periode 2019-2023 sluiten, in werking getreden op 30 april 2019 `s avonds, houdende de oppensioenstelling van mevrouw Anne-Marie GEPTS en, derhalve, het einde van haar mandaat als effectief bijzitter binnen de federale politieraad;

Gelet op de voordracht van de raad van procureurs des Konings van 19 augustus 2019;

Gelet op het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën van 17 oktober 2019;

Overwegende dat de Raad van procureurs des Konings voorstelt om de heer Guido VERMEIREN, procureur des Konings bij het Parket van Limburg en momenteel plaatsvervangend lid van de Federale Politieraad, aan te wijzen in het mandaat van effectief bijzitter; dat de Raad van procureurs des Konings voorstelt om, voor de eerste keer, mevrouw Ine Van WYMERSCH, procureur des Konings bij het Parket van Halle-Vilvoorde, aan te wijzen in het mandaat van plaatsvervangend bijzitter van de federale politieraad;

Overwegende dat het vacante mandaat dient te worden ingevuld teneinde de goede werking van de Federale Politieraad niet in het gedrang te brengen;

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Guido VERMEIREN, procureur des Konings bij het Parket van Limburg, wordt aangewezen als effectief lid van de federale politieraad voor een mandaat dat eindigt op 4 mei 2022, voor zover hij gedurende deze periode de hoedanigheid waarin hij werd aangewezen, behoudt.

Art. 2.Mevrouw Ine Van WYMERSCH, procureur des Konings bij het Parket van Halle-Vilvoorde, wordt aangewezen als plaatsvervangend bijzitter, voor een mandaat van vier jaar dat aanvangt op de datum van ondertekening van dit besluit, voor zover zij gedurende deze periode de hoedanigheid waarin zij werd aangewezen, behoudt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 mei 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM De Minister van Justitie, K. GEENS

^