Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 september 2015
gepubliceerd op 25 september 2015

Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een bestuurder van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Proximus

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2015014229
pub.
25/09/2015
prom.
18/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/18/2015014229/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een bestuurder van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Proximus


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op de artikelen 16, 18, § 2, § 2bis en § 3, 22, 59 en 59/2, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 1994 betreffende de omvorming van Proximus in een naamloze vennootschap van publiek recht en de vaststelling van haar statuten;

Gelet op de akte van omvorming van Proximus in een naamloze vennootschap van publiek recht verleden voor de directeur-generaal van de Administratie van de belastingen over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen en overeenkomstig artikel 38, § 6 van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gewijzigd bij de wet van 12 december 1994;

Gelet op de statuten van Proximus, inzonderheid op de artikelen 16 tot 18;

Gelet op de raadpleging van de raad van bestuur en zijn aanbevelingen van 10 september 2015, na advies van het benoemings- en bezoldigingscomité;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 juli 2015;

Gelet op de akkoordbevindging van de Minister van Begroting, gegeven op 13 juli 2015;

Overwegende dat de artikelen 22 en 59 van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en artikel 17 van de statuten de vereisten vastleggen waaraan de keuze door de Staat van zijn bestuurders binnen de raad van bestuur van Proximus is gebonden;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten deze bestuurders benoemd worden na raadpleging van de raad van bestuur op aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité onder de vooraanstaande leden van het bedrijfsleven of de academische wereld op basis van hun bekwaamheid in juridische, economische, financiële of sociale zaken, of in telecommunicatieaangelegenheden;

Overwegende dat de heer Karel De Gucht aan deze vereisten voldoet en dat hij dus in aanmerking moet worden genomen voor de benoeming als bestuurder van de raad van bestuur van Proximus;

Overwegende dat zijn ervaring als Eurocommissaris voor Handel en als Minister van Buitenlandse Zaken zijn ervaring en bekwaamheid in juridische, economische en financiële zaken alsmede zijn bestuurskwaliteiten aantonen;

Overwegende dat met name zijn ervaring als Europees Commissaris voor Handel hem een inzicht geeft in de evolutie van de economische sectoren op globaal vlak wat Proximus van nut kan zijn;

Overwegende dat zijn bestuurservaring bij Dexia Holding NV als lid van het strategisch comité tot eind 2004, bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen alsook de omslag verwezenlijkt bij Galva Power NV mede zijn ervaring en bekwaamheid in sociale, juridische, economische en financiële zaken in het bedrijfsleven alsmede zijn bestuurskwaliteiten aantonen;

Overwegende dat zijn functie als professor Europees recht aan de Vrije Universiteit Brussel en in het kader van het Institute of European Studies, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, zijn academische expertise en ervaring ondersteunen;

Overwegende zijn ervaring in het bedrijfsleven als lid van de Advisory Board van CVC Capital Partners, medeoprichter van Merit Capital NV en voormalig partner bij TEG Holding NV;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Theo Dilissen wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Proximus.

Art. 2.De heer Karel De Gucht wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Proximus voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De Vice-Eerste Minister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, A. DE CROO

^