Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 oktober 2015

Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 september 2015, wordt aan Mevr. AKIF, Silvija, rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, ontslag uit haar functie verleend

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2015002029
pub.
20/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015014229 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een bestuurder van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Proximus type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015024223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de hernieuwing van de conventie in het kader van de wetenschappelijke ondersteuning voor het Nationaal Focal Point Biosafety Clearing-House type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015024246 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « Erreurs médicales » type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015011372 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de berekening van de ombudsbijdrage tot financiering van de ombudsdienst voor energie, voor het begrotingsjaar 2016 en volgende type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015022338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015022346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2015 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015024235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van een kader voor het bepalen van de vereisten inzake biologische afbreekbaarheid en desintegreerbaarheid van producten die ontwikkeld zijn om via het toilet te worden afgevoerd sluiten, wordt aan Mevr. AKIF, Silvija, rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, ontslag uit haar functie verleend met ingang van 4 september 2015.

^