Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 oktober 2015

Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 18 september 2015 wordt aan Mevr. Coletta VANSTRAELEN, attaché bij de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, met ingang van 1 januari 2016, eervol on Mevr. VANSTRAELEN wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren.

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011374
pub.
06/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 18 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015011372 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de berekening van de ombudsbijdrage tot financiering van de ombudsdienst voor energie, voor het begrotingsjaar 2016 en volgende type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015014229 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een bestuurder van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Proximus type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015022338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015024235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van een kader voor het bepalen van de vereisten inzake biologische afbreekbaarheid en desintegreerbaarheid van producten die ontwikkeld zijn om via het toilet te worden afgevoerd type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015024246 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « Erreurs médicales » type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015011365 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 43/1 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015024223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de hernieuwing van de conventie in het kader van de wetenschappelijke ondersteuning voor het Nationaal Focal Point Biosafety Clearing-House sluiten wordt aan Mevr. Coletta VANSTRAELEN, attaché bij de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, met ingang van 1 januari 2016, eervol ontslag uit haar functies verleend en wordt zij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist.

Mevr. VANSTRAELEN wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren.

^