Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 maart 2018
gepubliceerd op 27 maart 2018

Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van koophandel te Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018011311
pub.
27/03/2018
prom.
18/03/2018
ELI
eli/besluit/2018/03/18/2018011311/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van koophandel te Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 186, § 1, tweede, derde en zevende lid, ingevoegd bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde sluiten en gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen;

Gelet op het voorstel van mevrouw de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik van 31 maart 2017;

Gelet op adviezen van de procureurs des Konings van de gerechtelijke arrondissementen van het rechtsgebied Luik, respectievelijk gegeven op 30 maart, 3 april en 29 mei 2017;

Gelet op adviezen van de stafhouders van de balies of van de ordes van advocaten van de gerechtelijke arrondissementen van het rechtsgebied Luik, respectievelijk gegeven op 5 mei, 15 mei en 17 mei 2017;

Gelet op het advies van de hoofdgriffier bij de rechtbank van koophandel te Luik, gegeven op 6 juni 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 18 juli 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 8 september 2017;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies 62.417/3 van de Raad van State, gegeven op 6 december 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van koophandel te Luik

Artikel 1.De rechtbank van koophandel te Luik wordt in acht afdelingen verdeeld.

De eerste houdt zitting te Luik en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, van de vier kantons Luik, van de kantons Saint-Nicolas, Seraing, Sprimont, Wezet en Borgworm.

De tweede houdt zitting te Hoei en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van het kanton Hamoir, het eerste kanton Hoei en het tweede kanton Hoei-Hannuit.

De derde houdt zitting te Verviers en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Limburg-Aubel, Malmedy-Spa-Stavelot, van het eerste kanton Verviers-Herve en van het tweede kanton Verviers.

De vierde houdt zitting te Aarlen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Aarlen-Messancy en Virton-Florenville-Etalle.

De vijfde houdt zitting te Marche-en-Famenne en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Marche-en-Famenne-Durbuy en Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize.

De zesde houdt zitting te Neufchâteau en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Bastenaken-Neufchâteau en Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul.

De zevende houdt zitting te Namen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Andenne, Fosses-la-Ville, Gembloux-Eghezée en van de twee kantons Namen.

De achtste houdt zitting te Dinant en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Beauraing-Dinant-Gedinne, Ciney-Rochefort, Couvin-Philippeville en Florennes-Walcourt.

Art. 2.Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 3 zijn de afdeling Luik, voor het gerechtelijk arrondissement Luik, de afdeling Neufchâteau, voor het gerechtelijk arrondissement Luxemburg, en de afdeling Namen, voor het gerechtelijk arrondissement Namen, exclusief bevoegd voor: - alle procedures bedoeld in boek XX, "Insolventie van ondernemingen", van het Wetboek van Economisch Recht en waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat van toepassing is op het stelsel van de insolventieprocedures; - alle procedures bedoeld in boek III, titel IV, en boek IV, titel IX, van het Wetboek van Vennootschappen of die daarmee kunnen worden opgelost, ingeleid vanaf 1 mei 2018; - de eedafleggingen.

Art. 3.Alle verhoren door de rechter-commissaris inzake faillissementen, door de gedelegeerd rechter inzake gerechtelijk reorganisaties en door de rechter verslaggever inzake het onderzoek naar ondernemingen in moeilijkheden verlopen per afdeling, naargelang de territoriale bevoegdheid ervan. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

Art. 4.Artikel 19 van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen wordt opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 5.Elk van de acht afdelingen van de rechtbank blijft bevoegd voor alle procedures geregeld bij de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten, voor alle procedures geregeld bij de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, voor alle procedures bedoeld in boek III, titel IV en in boek IV, titel IX van het Wetboek van Vennootschappen, ingeleid vóór 1 mei 2018, evenals voor alle bijkomende verrichtingen en procedures bij die hoofdprocedures.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2018.

Art. 7.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^