Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 september 2016
gepubliceerd op 30 december 2016

Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 23.000 euro aan de « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw » voor het begrotingsjaar 2016

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009620
pub.
30/12/2016
prom.
14/09/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 23.000 euro aan de « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw » voor het begrotingsjaar 2016


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op de sectie 12 - FOD Justitie;

Overwegende dat een krediet van zes en veertigduizend euro (46.000 euro) op de organisatieafdeling 40, activiteitenprogramma 31, basisallocatie 33.00.13 van de administratieve begroting van het Federale Overheidsdienst Justitie voor het begrotingsjaar 2016 is ingeschreven;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve- en begrotingscontrole;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën van 25 juli 2016;

Overwegende dat de « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw » is een netwerk van 28 niet-gouvernementele organisaties voor de verdediging van de rechten van het kind;

Overwegende dat de « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw » die tot doel heeft te waken over de naleving en de toepassing van de Conventie of Verenigde Naties betreffende de rechten van het kind in België en buitenland;

Op de voordracht van onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt voor het jaar 2016 een subsidie van drie en twintigduizend euro (23.000 euro) aan de vzw « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen » toegekend, die tot doel heeft te waken over de naleving en de toepassing van de Conventie betreffende de rechten van het kind in Belgïe.

Deze toelage is een financiële bijdrage om gedurende de periode van 1 januari tot 31 december 2016 de personeels-en werkingskosten te dekken.

Art. 2.Deze subsidie wordt aangerekend op basisallocatie 31.33.00.13 van de organisatieafdeling 40 van de administratieve begroting van de FOD Justitie voor het begrotingsjaar 2016.

Art. 3.§ 1.De subsidie zal in twee schijven worden betaald, uitgesplitst als volgt : - Een eerste schijf (75 %) van zeventien duizend twee honderd en vijftig euro (17.250 euro) zal na ondertekening van dit besluit worden betaald. - Het saldo (25 %) van vijfduizend zeven honderd en vijftig euro (5.750 euro) zal worden betaald op voorlegging van de bewijsstukken betreffende de periode waarop de subsidie betrekking heeft, en van de resultaatsrekening en de balans van de vzw voor het jaar 2016. - De bewijsstukken zullen aan de Federale Overheidsdienst Justitie ten laatste op 15 juni 2017 worden toegezonden. § 2. De betaling van het saldo zal ook afhankelijk zijn van de indiening van een activiteitenverslag betreffende de periode waarop de toelage betrekking heeft. § 3. Alle facturen en nota's zullen gedateerd, ondertekend en voor echt verklaard worden door de coördinatoren van de « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw ».De vrijstelling van btw dient op de facturen te worden vermeld.

Art. 4.De bedragen zullen gestort worden op rekeningnummer BE50 8939 4402 8418 (BIC VDSP BE 91) van de « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw ».

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Art. 6.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 september 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^