Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 september 2016

Hoofdcommissaris van politie - korpschef Opruststelling Bij koninklijk besluit van 14 september 2016 wordt de heer Daniël HANNES op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef van de Hij wordt gerechtigd de graad van hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van de lok(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000581
pub.
28/09/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Hoofdcommissaris van politie - korpschef Opruststelling Bij koninklijk besluit van 14 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009620 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 23.000 euro aan de « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw » voor het begrotingsjaar 2016 type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016011392 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 21 juli 2016 tot uitvoering en aanvulling van de verordening nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016012198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2017 (1) type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 06/10/2016 numac 2016012093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na een beroepsloopbaan van 40 jaar type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 06/10/2016 numac 2016203220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016022369 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het kalenderjaar 2016 van de bedragen van de vergoedingen voor de maatregelen die zijn voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de gezondheidssector en die op 1 maart 2000, 28 november 2000, 26 april 2005, 18 juli 2005, 4 februari 2011, 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers en van de maatregelen die zijn voorzien in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep voorzien in de akkoorden van 4 maart 2010 en 17 maart 2010, voor zover zij betrekking hebben op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016203215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar sluiten wordt de heer Daniël HANNES op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone KEMPEN N-O (Arendonk/Ravels/Retie) met ingang van 1 juni 2016.

Hij wordt gerechtigd de graad van hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van de lokale politie te dragen, gevolgd door de woorden "op rust".

^