Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 september 2016
gepubliceerd op 06 oktober 2016

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016203220
pub.
06/10/2016
prom.
14/09/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 september 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2015 Toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 (Overeenkomst geregistreerd op 1 februari 2016 onder het nummer 131186/CO/321) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Onderhavige collectieve overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers en werkneemsters van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen (PC 321). HOOFDSTUK II. - Jaarlijkse premie § 1. Principes

Art. 2.De voltijdse werknemer in dienst in juni van het betrokken kalenderjaar krijgt vanaf 2016 een recurrente jaarlijkse brutopremie toegekend van 250 EUR, betaalbaar samen met het loon van de maand juni.

De deeltijdse werknemer in dienst in juni van het betrokken kalenderjaar krijgt een pro rata op basis van de tewerkstellingsgraad vermeld in de arbeidsovereenkomst. § 2. Omzetting via bedrijfsovereenkomst

Art. 3.A. In de bedrijven en voor de werknemers waar op l oktober 2015 nog geen maaltijdcheques worden toegekend of waar het werkgeversaandeel in de maaltijdcheque 5,46 EUR of minder bedraagt, kan deze premie via bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst gesloten vóór 21 december 2015 per bedrijfstak of bedrijfsafdeling omgezet worden in de toekenning of verhoging van de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques met 1,45 EUR vanaf 1 januari 2016.

B. In de bedrijven en voor de werknemers waar op l oktober 2015 het werkgeversaandeel in de maaltijdcheque 5,47 EUR of meer bedraagt, kan deze premie via bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst gesloten vóór 21 december 2015 per bedrijfstak of bedrijfsafdeling omgezet worden in de verhoging van de patronale bijdrage in de maaltijdcheque met 1 EUR en een bruto jaarpremie van 74 EUR (pro rata voor een deeltijdse werknemer). In plaats van de brutopremie van 74 EUR kan ook een evenwaardig voordeel of een combinatie van een voordeel met een gelijke totaalwaarde worden overeengekomen.

C. De onderhandelingen op bedrijfsvlak kunnen enkel betrekking hebben op de keuze van één of een combinatie van meerdere opties uit het bovenstaand menu, niet op de bedragen zelf van elke keuze.

Bij gebrek aan bedrijfsakkoord vóór 21 december 2015 zal automatisch de sectorale suppletieve regeling van de brutopremie van toepassing zijn. § 3. Uitsluitingen

Art. 4.Deze bepalingen zijn niet van toepassing op : - werknemers onder studentenstatuut (de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten); - werknemers die op 1 juni van het betrokken kalenderjaar meer dan 1 jaar ziek of arbeidsongeschikt zijn. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2016. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 september 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^