Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 november 2022
gepubliceerd op 25 november 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2019 betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022034123
pub.
25/11/2022
prom.
13/11/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042506 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie sluiten betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van besluit dat wij aan Uwe Majesteit ter ondertekening voorleggen heeft tot doel wijzigingen aan te brengen aan het koninklijk besluit van 11 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042506 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie sluiten betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

De twee wijzigingen die door dit ontwerp in voormeld koninklijk besluit worden aangebracht hebben als doel een verdere automatisering.

Volgend op een bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ingediende adviesaanvraag heeft deze in zijn advies nr. 188/2022 van 9 september 2022 laten weten dat het geen opmerking heeft.

Het advies nr. 72.258 van de Raad van State, gegeven op 19 oktober 2022, werd gevolgd op alle punten behalve wat betreft artikel 1 van het ontwerp van besluit, de gebruikte formulering kan namelijk geen aanleiding geven tot verwarring en bevindt zich reeds in andere besluiten zonder opmerkingen over dit onderwerp.

Artikelsgewijze bespreking Artikel 1 De behandeling van de aanvragen van een oorspronkelijk en een manueel aanvullend hypothecair getuigschrift kan verder worden geautomatiseerd voor wat de personen betreft over wie later een geautomatiseerd aanvullend hypothecair getuigschrift kan worden gevraagd. Deze verdere automatisering veronderstelt evenwel dat de aanvraag vermeldt: - in geval van natuurlijke personen, het identificatienummer van de Sociale Zekerheid, bijgevolg ofwel het rijksregisternummer ofwel het bisnummer; - in geval van rechtspersonen, het ondernemingsnummer.

De in de tekst aangebrachte wijzigingen hebben tot doel om zoveel mogelijk de vermelding van deze identificatienummers te verplichten.

Deze verplichting in hoofde van de aanvrager houdt voor hem, in voorkomend geval, de verplichting in tot het laten aanmaken van dit nummer in de desbetreffende authentieke bron of databank.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de notaris die een aanvraag wil doen op naam van een buitenlandse natuurlijke persoon aan wie een dergelijk nummer nog niet werd toegekend en over wie later een geautomatiseerd aanvullend hypothecair getuigschrift kan worden gevraagd. De notaris moet eerst deze persoon in het bisregister laten inschrijven alvorens de aanvraag te kunnen doen.

In de andere gevallen is de vermelding van het identificatienummer facultatief en ondergeschikt aan het feit erover te beschikken en, voor wat betreft natuurlijke personen, het te kunnen gebruiken.

Deze wijziging biedt tenslotte de mogelijkheid om de verwijzing naar het rijksregisternummer, het bisnummer en het ondernemingsnummer te vereenvoudigen.

Artikelen 2 en 3 Artikelen 2 en 3 behoeven geen uitleg.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

ADVIES 72.258/2 VAN 19 OKTOBER 2022 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 NOVEMBER 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042506 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie sluiten BETREFFENDE HET AANVRAGEN DOOR NOTARISSEN EN GEREGISTREERDE GEBRUIKERS VAN HYPOTHECAIRE INLICHTINGEN EN HET AFLEVEREN ERVAN DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE' Op 29 september 2022 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale loterij verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042506 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie sluiten betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 19 oktober 2022. De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Patrick Ronvaux en Christine Horevoets, staatsraden, Sébastien Van Drooghenbroeck en Marianne Dony, assessoren, en Esther Conti, toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Anne Stéphanie Renson, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 19 oktober 2022.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Bijzondere opmerkingen Aanhef 1. Zoals in het zesde lid wordt opgemerkt, is het voorliggende ontwerp "een louter uitvoeringsbesluit van de bestaande wetgeving en [heeft] dit besluit op zich geen enkele nieuwe budgettaire weerslag". Naar aanleiding van een vraag in dat verband heeft de gemachtigde van de minister bevestigd dat het ontwerp voor advies aan de inspecteur van Financiën is voorgelegd "pour confirmation de l'absence d'impact budgétaire".

Aangezien het voorliggende ontwerp geen budgettaire weerslag heeft, is het advies van de inspecteur van Financiën in casu dus niet verplicht.

Als de steller van het ontwerp het evenwel nuttig acht dat vormvereiste te vermelden, dient hij dat, overeenkomstig de aanbevelingen van de wetgevingstechniek, niet te doen in een lid dat begint met "Gelet op", maar wel in de vorm van een overweging, die na alle aanhefverwijzingen moet komen (1). 2. In het vierde lid (dat het derde lid wordt), dienen het nummer en de datum van het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit te worden vermeld, namelijk respectievelijk nr.188/2022 en 9 september 2022.

DISPOSITIEF Artikel 1 1. In de bepaling onder 1° zou de formulering van de inleidende zin van het ontworpen artikel 6, § 1, 3°, a), punt 3), van het koninklijk besluit van 11 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042506 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie sluiten `betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie' nauwkeuriger zijn indien, zoals in de huidige tekst van dat punt 3), de woorden "zijn identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen of in de registers van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid," zouden worden vervangen door de woorden "[zijn] rijksregisternummer[,] toegekend in uitvoering van artikel 2, § 3, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, of [zijn] identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid[,] toegekend in uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid".2. In de Franse tekst van de bepaling onder 2° van de inleidende zin van het ontworpen artikel 6, § 1, 3°, b), punt 2), van het koninklijk besluit van 11 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042506 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie sluiten, dient een van beide vermeldingen van de woorden "son numéro" te worden weggelaten.3. De gemachtigde van de minister is het ermee eens dat, in hetzelfde ontworpen punt 2) van de Franse tekst, de woorden "son numéro d'identification dans la Banque Carrefour des Entreprises", omwille van de overeenstemming met de Nederlandse tekst, moeten worden aangevuld met de woorden "pendant la période visée par la demande". Artikel 2 Op de vraag om welke redenen is geopteerd voor 1 november 2022 als datum van inwerkingtreding, heeft de gemachtigde van de minister het volgende gepreciseerd: "Implications ICT d'où choix d'une date fixe, laquelle sera d'ailleurs reportée en principe au 1er décembre 2022 compte tenu de la date de transmission de la demande d'avis au Conseil d'Etat." De tekst moet bijgevolg in die zin worden aangepast.

De griffier De voorzitter E. Conti P. Vandernoot

13 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042506 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie sluiten betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de hypotheekwet van 16 december 1851, artikel 142, ingevoegd bij de wet van 9 februari 1995 en gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019, en artikel 144, 2° en 3°, ingevoegd bij de wet van 9 februari 1995, vervangen bij de wet van 21 december 2013 en gewijzigd bij de wet van 11 juli 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042506 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie sluiten betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie;

Gelet op het advies nr. 188/2022 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 9 september 2022;

Gelet op het advies nr. 72.258 van de Raad van State, gegeven op 19 oktober 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 juli 2022 ;

Overwegende dat het gaat om een louter uitvoeringsbesluit van de bestaande wetgeving en dit besluit op zich geen enkele nieuwe budgettaire weerslag heeft;

Overwegende dat de behandeling van de aanvragen van een oorspronkelijk en een manueel aanvullend hypothecair getuigschrift door de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie verder kan worden geautomatiseerd voor wat de personen betreft op naam van wie later een geautomatiseerd aanvullend hypothecair getuigschrift kan worden gevraagd op voorwaarde dat voor deze personen in de aanvraag verplichtend het identificatienummer of het ondernemingsnummer wordt vermeld.

Overwegende dat deze verplichting in hoofde van de aanvrager de verplichting impliceert tot het aanmaken of het laten aanmaken van dit nummer in de desbetreffende authentieke bron of databank. Dit geldt bijvoorbeeld voor de notaris die een aanvraag wil doen op naam van een buitenlandse natuurlijke persoon aan wie een dergelijk nummer nog niet werd toegekend en op naam van wie later een geautomatiseerd aanvullend hypothecair getuigschrift kan worden gevraagd. De notaris moet eerst deze buitenlandse natuurlijke persoon inschrijven in het bisregister alvorens de aanvraag te kunnen doen.

Op voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 6, § 1, 3°, van het koninklijk besluit van 11 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042506 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie sluiten betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder a), 3), wordt vervangen als volgt: "3) zijn identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen of in de registers van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, tijdens de periode waarop de aanvraag betrekking heeft: - indien het een persoon betreft op naam van wie later een geautomatiseerd aanvullend hypothecair getuigschrift kan worden gevraagd in uitvoering van de paragrafen 2 en 3; - in de andere gevallen als de aanvrager het heeft en het mag gebruiken;"; 2° de bepaling onder b), 2), wordt vervangen als volgt: "2) zijn identificatienummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tijdens de periode waarop de aanvraag betrekking heeft: - indien het een persoon betreft op naam van wie later een geautomatiseerd aanvullend hypothecair getuigschrift kan worden gevraagd in uitvoering van de paragrafen 2 en 3; - in de andere gevallen als de aanvrager het heeft;".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2022.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 november 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM _______ Nota (1) Beginselen van de wetgevingstechniek -.Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, http://www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling 35.

^