Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 maart 2023
gepubliceerd op 13 april 2023

Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen en van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 1998 betreffende satellietgrondstations

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2023030854
pub.
13/04/2023
prom.
21/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen sluiten betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen en van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998014114 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende satellietgrondstations sluiten betreffende satellietgrondstations


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Algemeen Het besluit dat U ter ondertekening wordt voorgelegd wijzigt - het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen sluiten betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen (hierna " koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen sluiten"), en meer in het bijzonder zijn bijlage 2; - het koninklijk besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998014114 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende satellietgrondstations sluiten betreffende satellietgrondstations (hierna " koninklijk besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998014114 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende satellietgrondstations sluiten"), en meer in het bijzonder zijn bijlage.

Overeenkomstig artikel 13/1, § 1, eerste lid, van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie (hierna "WEC") is het houden of gebruiken van de radioapparatuur onderworpen aan de verplichting om een individuele vergunning van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (hierna "BIPT") te verkrijgen.

Het gebruik van de radioapparatuur bedoeld in bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen sluiten of in de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998014114 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende satellietgrondstations sluiten is, in overeenstemming met artikel 13/1, § 2, van de WEC, vrijgesteld van de verplichting om een individuele vergunning te verkrijgen van het BIPT. Op 31 december 2021 werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 21 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende omzetting van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie sluiten gepubliceerd houdende omzetting van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie. Door de invoeging van artikel 13/1, § 1, tweede lid, en artikel 13/2, § 3, door de wet van 21 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende omzetting van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie sluiten, kon het systeem van de algemene machtiging worden opgenomen in de WEC. De algemene machtiging is een andere uitzondering op dit principe van verplichting om een individuele vergunning te verkrijgen.

Voor een gebruiker van het radiospectrum komt een vrijstelling van de verplichting om een individuele vergunning te verkrijgen bij het BIPT overeenkomstig artikel 13/1, § 2, van de WEC (koninklijk besluit) of overeenkomstig artikel 13/1, § 1, tweede lid, en artikel 13/2, § 3, van de WEC (algemene machtiging) in de praktijk op hetzelfde neer. In beide gevallen hoeft hij geen individuele vergunning te verkrijgen van het BIPT. Het BIPT heeft recent besluiten inzake de algemene machtigingen aangenomen. Bepaalde algemene machtigingen vormen een overlapping met de vrijstellingen waarin bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen sluiten of de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998014114 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende satellietgrondstations sluiten voorziet. Het onderhavige koninklijk besluit strekt er hoofdzakelijk toe die overlappingen te schrappen.

Artikelsgewijze bespreking Artikel 1 De bepaling onder 5° is nog niet gebruikt geweest sedert de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen sluiten en kan worden opgeheven.

De bepalingen onder 7° tot 13°, 15° tot 23° en 27° tot 28° vormen een overlapping met de algemene machtigingen die door het BIPT zijn aangenomen.

Artikel 13/1 van de WEC is niet van toepassing op het gebruik van het radiospectrum voor de exclusieve transmissie van signalen van audiovisuele en auditieve mediadiensten (artikel 12 van de WEC). De vergunningen van het BIPT bedoeld in artikel 13/1 zijn dus niet van toepassing op de "radio- en televisieomroepstations" (termen voorheen gebruikt voor "audiovisuele en auditieve mediadiensten").

Artikel 2 De bepalingen onder 1° en 3° tot 9° vormen een overlapping met de algemene machtigingen die door het BIPT zijn aangenomen.

Artikel 3 Dit artikel behoeft geen commentaar.

Dit zijn, Sire, de voornaamste bepalingen van het besluit dat aan Uwe Majesteit ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Telecommunicatie, P. DE SUTTER

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving Advies 72.975/4 van 22 februari 2023 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen sluiten betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen en van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998014114 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende satellietgrondstations sluiten betreffende satellietgrondstations' Op 25 januari 2023 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen sluiten betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen en van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998014114 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende satellietgrondstations sluiten betreffende satellietgrondstations'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 22 februari 2023. De kamer was samengesteld uit Martine BAGUET, kamervoorzitter, Luc CAMBIER en Bernard BLERO, staatsraden, Christian BEHRENDT, assessor, en Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Julien GAUL, adjunct-auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Martine BAGUET. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 22 februari 2023.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen. 1. Het tweede en het derde lid van de aanhef moeten onderling van plaats verwisseld worden zodat de chronologische volgorde van de koninklijke besluiten waarnaar daarin verwezen wordt, in acht genomen wordt.1 2. Aangezien de rechtsgrond van het ontwerpbesluit geen overleg in de ministerraad voorschrijft, is de impactanalyse bedoeld in het vijfde lid van de aanhef facultatief. Als de steller van het ontwerp het evenwel nuttig acht dat vormvereiste te vermelden in de aanhef, wat moet gebeuren met opgave van de datum waarop het vervuld is, dient hij dat, overeenkomstig de aanbevelingen van de wetgevingstechniek,2 niet te doen in de vorm van een lid dat begint met "Gelet op", maar wel in de vorm van een overweging, die na alle aanhefverwijzingen moet komen.3 Dezelfde opmerking geldt voor het zesde en het zevende lid van de aanhef, waarin respectievelijk verwezen wordt naar het advies van de inspecteur van Financiën en naar de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, aangezien, zoals blijkt uit het advies van de inspecteur van Financiën, het voorliggende ontwerp geen weerslag heeft op de begroting. 3. In het negende lid moet verwezen worden naar de "akkoordbevinding" van het overlegcomité, met vermelding van de datum ervan.4 Indien de vervulling van dat vormvereiste nog andere dan vormelijke wijzigingen zou meebrengen die niet ook voortvloeien uit het gevolg dat aan dit advies wordt gegeven, zouden die wijzigingen opnieuw voor advies aan de Raad van State moeten worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 3, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten `op de Raad van State'.

DE GRIFFIER, Anne-Catherine Van GEERSDAELE DE VOORZITTER, Martine BAGUET _______ Nota's 1 Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling 29. 2 Ibidem, aanbeveling 35. 3 Zie in die zin advies 72.258/2 van 19 oktober 2022 over een ontwerp dat geleid heeft tot het koninklijk besluit van 13 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/11/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022034123 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2019 betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie sluiten `tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2019 betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie'. 4 Zie in die zin advies 69.767/4 van 4 oktober 2021 over een ontwerp van koninklijk besluit `betreffende radiotoegang in de frequentieband 1427-1517 MHz'.

21 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen sluiten betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen en van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998014114 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende satellietgrondstations sluiten betreffende satellietgrondstations FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie, artikel 13/1, § 2, ingevoegd bij de wet 31 juli 2017 en gewijzigd bij de wet van 21 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende omzetting van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998014114 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende satellietgrondstations sluiten betreffende satellietgrondstations;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen sluiten betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen;

Gelet op het voorstel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie van 18 november 2022;

Gelet op de raadpleging van 16 januari 2023 tot 23 januari 2023 van het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie;

Gelet op de akkoordbevinding van het Overlegcomité van 15 maart 2023;

Gelet op advies 72.975/4 van de Raad van State, gegeven op 22 februari 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de openbare raadpleging die gehouden is van 19 januari tot 18 februari 2022;

Overwegende de impactanalyse van de regelgeving uitgevoerd op 6 december 2022 overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Overwegende het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 7 december 2022;

Overwegende de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 16 december 2022;

Op de voordracht van Onze Minister van Telecommunicatie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen sluiten betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2013, het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 en het koninklijk besluit van 14 december 2018, worden de bepalingen onder 5°, 7° tot 13°, 15° tot 23° en 26° tot 28° opgeheven.

Art. 2.In het enige artikel van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998014114 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende satellietgrondstations sluiten betreffende satellietgrondstations, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 november 2013 worden de bepalingen onder 1° en 3° tot 9° opgeheven.

Art. 3.De minister bevoegd voor Telecommunicatie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 maart 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Telecommunicatie, P. DE SUTTER

^