Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 november 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022033113 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid 17 JULI 2022. - Nationale orden - Bij Koninklijk besluit van 17 juli 2022 wordt het volgende bepaald: Artikel 1. § 1.-Wordt benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde: de heer DESMET Stefaan Marie Maurice Financieel beheerder bij he Ranginname op 08/04/2021 § 2.-Wordt benoemd tot Officier in de Leopoldsorde: mevrouw VA(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022033357 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 september 2022, wordt mevrouw Sien BEERNAERTS bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attachée bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022033383 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - orthodoxe eredienst. - Schaarbeek. - Erkenning van een plaats van onderpastoor en omvorming van de plaats van bedienaar in een plaats van pastoor-deken Bij koninklijk besluit v type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022033502 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Erkenning van adeldom Bij koninklijke besluiten van 6 september 2022: Erkenning van adeldom en van de titel van gravin worden verleend aan Julia Zichy de Zich et Vasonkeö. Erkenning van adeldom en van de titel van graaf worden verleend aan type koninklijk besluit prom. 11/09/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022033457 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling dat de onmiddellijke in bezit name door skeyes van een terrein dat nodig is voor de bouw van een radioantenne onontbeerlijk is voor het algemeen nut type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022034065 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 oktober 2022, - de aanwijzing van mevr. Cattarin D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, wordt hernieuwd voor een termi - de benoeming van de heer Vancoppenolle C., tot de functie van werkend assessor in strafuitvoering(...) type koninklijk besluit prom. 16/11/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022034112 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het formulier voor de toepassing van de achterwaartse verliesaftrek voor het gedeelte van de beroepsverliezen dat toe te schrijven is aan de schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden type koninklijk besluit prom. 03/10/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022033648 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de duur en de structuur van de cyclus basisvorming en de beoordeling van de kandidaat-militairen van het actief kader type koninklijk besluit prom. 13/11/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022034147 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot invoering van de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden op de in artikel 90, eerste lid, 2° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde premies die aan Rijksinwoners worden betaald of toegekend en tot regeling van een specifieke ficheverplichting type koninklijk besluit prom. 13/11/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022034123 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2019 betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022042019 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Personeel Aanstellingen van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3987 van 24 mei 2022, worden aangesteld in het reservekader, in hun ****: De sergeant van het reservekader S. ****, op 1 november De tweede meester van het reservekader ****. ****, op 1 januari 2022 in de graad van vaandrig-te(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022042084 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 4090 van 6 september 2022: Wordt bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 21 juli 2022: MEDISCHE DIENST generaal-majoor **** **** bevorderd tot Officier in de **** op datum van 21 juli 2022: LANDMACHT ****(...) type koninklijk besluit prom. 13/09/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022042148 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022042525 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de gevoelige zones in het kader van de wet van 17 februari 2022 tot invoering van bijkomende beveiligingsmaatregelen voor de verstrekking van mobiele 5G-diensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022042820 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2022, - mevr. Van Bree S., ondervoorzitter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, wordt benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel. Bij koninklijke besl - dat in werking treedt op de datum van eedaflegging, mevr. Geukens K., vrederechter van het kanton(...) type koninklijk besluit prom. 30/10/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022206063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/11/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022034113 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de gedelegeerde inzake de toepassing van artikel 49quater van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type ministerieel besluit prom. 15/09/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022034180 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van invasieve uitheemse soorten die nog niet wijdverbreid zijn in Wallonië bedoeld in artikel 7, § 1, 3°, van het decreet van 2 mei 2019 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en de verspreiding van invasieve uitheemse soorten type ministerieel besluit prom. 15/09/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022034179 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van een formulier voor handelingen die vallen onder rubriek 94.01 betreffende de invasieve uitheemse soorten van bijlage I bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten, van de ingedeelde installaties en activiteiten of van de installaties of activiteiten die een risico voor de bodem vormen type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022042733 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 28 oktober 2022, - dat uitwerking heeft sedert 1 oktober 2022, wordt een einde gesteld, op gezamenlijk verzoek van de heer Mariens B. en van mevr. De Booseré M.-Ch., aan de notarisassociatie "Mari Mevr. De Booseré M.-Ch. neemt de hoedanigheid van kandidaat-notaris opnieuw in. - dat in werking(...) type ministerieel besluit prom. 10/11/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022206166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en behoren tot de subsector voor goederenvervoer en goederenbehandeling voor rekening van derden (1)

arrest

type arrest prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022206524 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 74/2022 van 25 mei 2022 Rolnummer 7760 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 2 van de wet van 29 oktober 2021 met als opschrift « interpretatieve wet van artikel 124, § 1, d), van de wet van 4 april 2 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022206557 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 oktober 2022, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 oktober 2022, heeft de Franstalige correctionele rechtbank te Brussel « Schendt artikel 4, § 1, van de wet van 24 december 2020 tot bekrachtiging van de koninklijke(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022033109 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op artikel 88, § 1 van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud voor het gebruik van rodentic(...) AANHEF : Overwegende de aanvraag van van 10 augustus 2021 waarbij de gemeente Sint-Pieters-Woluw(...) type beschikking prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022033229 bron leefmilieu Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op artikel 68, § 1, 5° en 6° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud voor he(...) INLEIDING: Overwegende de aanvraag van 14 juni 2022, volledig verklaard op 21 juni 2022, waarbij(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/05/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022032944 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een bijzondere subsidie aan de Stad Brussel en aan de gemeenten Anderlecht, Etterbeek, Elsene en Sint-Gillis, in toepassing van de ordonnantie van 13 februari 2003 voor het begrotingsjaar 2022

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022021135 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie marketing manager

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/07/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022032945 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 2.500.000 EUR aan de Brusselse gemeenten om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te promoten van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en van de Berg van Barmhartigheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022033172 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie klinisch psycholoog type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022033112 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2022 in het kader van de DIGISPRONG voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en de hbo5-opleiding Verpleegkunde type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022033173 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie office manager type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022033174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productmanager type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022033243 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de selectie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs in het kader van een herwaardering van het lerarenambt type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022033526 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2021 tot uitvoering van deel III van luik III van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de geregionaliseerde revalidatievoorzieningen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, wat betreft de correctie van de data van uitbetaling en van enkele bedragen in de bijlagen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022034279 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke schorsing van de jacht in sommige gemeenten ten gevolge van talrijke sterfgevallen bij vogels wegens de vogelgriep, waargenomen op het grondgebied van de gemeente Zinnik type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022034181 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 2 mei 2019 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022041992 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hulpverlener-ambulancier type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022041991 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie marketing coördinator type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022041993 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie eventhulpverlener type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022041994 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie data-conservator

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022042799 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de markering van mountainbikes , hybridefietsen (VTC), trail en wandelknooppunten en houdende gedeeltelijke afwijkingen van het normenboek bedoeld in bijlage 29 type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022206612 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 2021 tot aanwijzing van de leden van het gemeenschappelijke Auditcomité van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022206758 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 januari 2021 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitter en de bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de raad van bestuur van de Autonome haven van het Centrum en van het Westen

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022034198 bron federale overheidsdienst financien Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de implementatie van deel vi van de multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving De Dit Akkoord wordt gesloten overeenkomstig artikel 25 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Belg(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022033477 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.328 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzig(...) In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van verscheidene intern(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022206398 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten International Taxation (niveau A3) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG22481 Solliciteren kan tot en met 12/12/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022206653 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** ****-Adviseurs voor de Dienst Vreemdelingenzaken (niveau ****3) voor **** **** Zaken. - ****: ****22511 Solliciteren kan tot en met 19/12/2022 via ****.****.****. **** ****(...) Geef het **** in via de **** om de selectie terug te vinden. De lijst van ****(...) type lijst prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022206661 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Klantenbeheerders / call takers (niveau C) voor FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: AFG22377 Solliciteren kan tot en met 05/12/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022206727 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022206728 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

document

type document prom. 15/09/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022206217 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot invoering van telewerk en tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het personeel van het Ministerie en van bepaalde instellingen van openbaar nut van de Duitstalige Gemeenschap

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022042024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2022 wordt de heer Yannick VAN ESBROECK tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkade Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022206618 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 november 2 1° mevr. CLAUS Barbara en de heren CLAEYS Marc, HORSMANS Yves en SCHEEN André, in de hoedanigheid v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022206717 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 november 2022, dat in werking tr Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DE GROOTE Tony benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022034104 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022042767 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te - Westerlo: 1 - Oudergem: 1 (in associatie) - Kortrijk (grondgebied van het eerste kanton):1 (in associatie) - Avelgem: 1 (in associatie) - Zwevegem: 1 ((...) - Sambreville: 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022042766 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

document

type document prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022021188 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beheersovereenkomst 2021-2023. - Iriscare Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022042823 bron belgische mededingingsautoriteit Zaak nr. MEDE-CC-22/0033: DGS Group B.V./Quality Belgian Meat Processors NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 17 november 2022 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmeld Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van verwerking en conservering (...) type document prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022206551 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelorsprofielen (niveau B) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG22297 Deze selectie werd afgesloten op 23/09/2022. Er zijn 23 laureate(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022206691 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 6 oktober 2022 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de b.v.b.a DVD TRANSPORT, gevestigd Hof-Ter-Varenstraat 27 te 9280 Le Bij beslissing van 6 oktober 2022 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Ov(...) type document prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022206710 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid : Selectienummer: BFG22050, BFG22051, BFG22052, BFG22053, BFG22054 en BFG22055 - Teamchefs dire(...) - Teamchefs dienst geschillen (m/v/x) - BFG22051 (m/v/x). Er zijn geen laureaten. - Teamchefs in(...) type document prom. -- pub. 25/11/2022 numac 2022206712 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Collectiebeheerders textilia en accessoires (niveau A1) voor War Heritage Institute. - Selectienummer: ANG22361 Deze selectie werd afgesloten op 03/11/2022. Er zijn 8. laur(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap.
^