Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 november 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/11/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022206704 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de deelname van België in 2022 aan het onderzoek "RISK THAT MATTER" type koninklijk besluit prom. 13/11/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022034147 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot invoering van de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden op de in artikel 90, eerste lid, 2° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde premies die aan Rijksinwoners worden betaald of toegekend en tot regeling van een specifieke ficheverplichting type koninklijk besluit prom. 13/11/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022034123 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2019 betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie type koninklijk besluit prom. 13/11/2022 pub. 29/11/2022 numac 2022206687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. 13/11/2022 pub. 30/11/2022 numac 2022034263 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, k), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/11/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022206685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving type koninklijk besluit prom. 13/11/2022 pub. 06/06/2024 numac 2024005077 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot invoering van de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden op de in artikel 90, eerste lid, 2° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde premies die aan Rijksinwoners worden betaald of toegekend en tot regeling van een specifieke ficheverplichting. - Duitse vertaling
^