Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 februari 2023

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 november 2022, wordt mevrouw Alicia SPITAELS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatsch Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2022034246
pub.
13/02/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/11/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022206685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving type koninklijk besluit prom. 13/11/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022034123 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2019 betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie type koninklijk besluit prom. 13/11/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022034147 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot invoering van de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden op de in artikel 90, eerste lid, 2° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde premies die aan Rijksinwoners worden betaald of toegekend en tot regeling van een specifieke ficheverplichting sluiten, wordt mevrouw Alicia SPITAELS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 oktober 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^