Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 november 2017
gepubliceerd op 05 januari 2018

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan EBMpracticeNet VZW om het systematisch gebruik van Evidenced Based Practice in de beroepsuitoefening van de erkende gezondheidszorgbeoefenaars te stimuleren voor een kwaliteitsvollere zorg gedurende de periode van 1 september 2017 tot en met 31 december 2017

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017031716
pub.
05/01/2018
prom.
12/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan EBMpracticeNet VZW om het systematisch gebruik van Evidenced Based Practice in de beroepsuitoefening van de erkende gezondheidszorgbeoefenaars te stimuleren voor een kwaliteitsvollere zorg gedurende de periode van 1 september 2017 tot en met 31 december 2017


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 3 oktober 2017;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1;

Op voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder : 1° FOD : de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;2° dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening : de dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening van het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,Victor Hortaplein 40 bus 10 te 1060 Brussel;3° VZW EBMPracticeNet : de vzw EBMPracticeNet, zetelend te Kapucijnenvoer 33, Blok J, 3000 Leuven, ondernemingsnummer 0841/572/097, rekeningnummer: BE70 7340 3332 1125;4° begeleidingscomité: het begeleidingscomité in het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 2.§ 1. Een toelage van 242.000 euro wordt toegekend aan de VZW EBMPracticeNet. § 2. Deze toelage is een tussenkomst van de Staat in de werkings- en personeelskosten van deze vereniging teneinde de specifieke doelstellingen bedoeld in artikel 3 te realiseren. § 3. Deze toelage is aan te rekenen ten laste van basisallocatie 25.52.11.3300.02 van de begroting van de FOD, begrotingsjaar 2017. HOOFDSTUK III. - De opdrachten

Art. 3.Deze toelage ondersteunt de activiteiten met betrekking tot de uitvoering van volgende opdrachten voor de periode van 1 september 2017 tot en met 31 december 2017: 1° de nieuwe testomgeving van de website EBMPracticeNet wordt in productie gesteld.De website is operationeel en bevat gevalideerde Evidence-Based Practice informatie voor volgende gezondheidszorgbeoefenaars : huisarts, apotheker, kinesitherapeut, verpleegkundige, logopedist, ergotherapeut, vroedvrouw, diëtist, podoloog en tandarts; 2° het project "proof of concept" wordt uitgewerkt en geanalyseerd waarbij een instrument wordt ontwikkeld om de codering in SNOMED van verschillende EBM documentatie en Duodecim richtlijnen te vergemakkelijken, te verbeteren en te vereenvoudigen;3° het pilootproject ter voorbereiding van de testfase voor het multidisciplinair project rond de behandeling van claudicatio intermittens in samenwerking met huisartsen, vaatchirurgen en kinesitherapeuten wordt opgestart en geanalyseerd.

Art. 4.§ 1. Het projectplan zoals bedoeld in artikel 8 wordt volgens een internationaal erkend kader voor professioneel beheer van projectmanagement van het type `project cycle management (PCM)' opgesteld in een atelier met de partners binnen de twee maanden na aanvang van de subsidie. HOOFDSTUK IV. - De coördinator

Art. 5.§ 1. Er wordt een coördinator aangeduid binnen de VZW EBMPracticeNet. § 2. De coördinator wordt voorgesteld aan het begeleidingscomité.

Art. 6.De coördinator vormt het unieke aanspreekpunt met de FOD.

Art. 7.De coördinator is verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle uitvoering van alle aspecten van het goedgekeurde PCM-plan, het activiteiten- en financieel rapport, de verantwoording en het tijdig indienen ervan. HOOFDSTUK V. - Het begeleidingscomité

Art. 8.§ 1. Het begeleidingscomité valideert het PCM-plan om artikel 3 te concretiseren. Het begeleidingscomité toetst de kwaliteit van de werkzaamheden, de vooruitgang en de behaalde resultaten. De integratie, synergiën en complementariteit met andere opdrachten en subsidies uit andere administraties worden op transparante wijze voorgelegd en besproken.

Art. 9.Dit begeleidingscomité bestaat uit de volgende leden: 1. een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Volksgezondheid;2. een vertegenwoordiger van de FOD afgevaardigd door de Dienst Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening;3. minstens de coördinator van de VZW EBMPracticeNet en een externe partner;4. een vertegenwoordiger van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg;5. eventueel op uitnodiging van het Comité, experten die geen lid zijn van het Comité.

Art. 10.Het begeleidingscomité met als doel een tussentijdse evaluatie heeft plaats op het einde van het derde kwartaal. HOOFDSTUK VI. - De uitvoeringsmodaliteiten

Art. 11.In het kader van de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 3 zal de VZW EBMPracticeNet de volgende documenten bezorgen aan de FOD bij voorkeur via elektronische weg: 1° een PCM-plan binnen de twee maanden na goedkeuring door het begeleidingscomité omvattende: a) een concrete vertaling van de opdrachten uit artikel 3 in specifieke doelstellingen (o.a. voorgestelde activiteiten, indicatoren, doelgroep, vereiste resultaten); b) het geraamde budget per specifieke doelstelling en voorgestelde activiteit;c) een chronogram van de geplande activiteiten met locatie;2° de continue opvolging van het PCM-plan in de redactieraad van de VZW EBMPracticeNet.De FOD ontvangt hiervan een proces verbaal. 3° uiterlijk twee maanden na de einddatum van de gesubsidieerde periode de stukken met volgende inhoud : a) het descriptief eindverslag met per specifieke doelstelling, het resultaat met indicator en verifieerbare bronnen zoals vastgelegd in het PCM-plan: i.de uitgevoerde activiteiten per opdracht en datum, het aantal deelnemers per activiteit, de geografische spreiding; ii. de reden van de niet uitgevoerde maar geplande activiteiten; iii. een overzicht van EBM `promotionele activiteiten'; b) de roadmap die de programmeringsinstructies van het EBP-platform tot en met 31 december 2017 in al zijn details weergeeft;c) de vereiste resultaten zoals vastgelegd in het goedgekeurd logisch kader;d) het financieel verslag omvat: i.de wettelijke boekhouding; ii. de financiële bewijsstukken chronologisch gerangschikt; iii. een ventilering van de financiële bewijsstukken per specifieke doelstelling in een Excel tabel; iv. de gedetailleerde prestatiefiches en onkostennota's van zelfstandigen en van freelancers; e) de personeelslijst met naam, functie en percentage tewerkstelling;f) een lijst met naam, functie en aantal uur geleverde prestaties per maand voor zelfstandigen en freelancers;g) de schuldvordering voor het eindsaldo;h) de goedgekeurde jaarrekening 2017 van de VZW EBMPracticeNet. HOOFDSTUK VII. - De voorwaarden voor de uitbetaling van de toelage

Art. 12.§ 1. Een voorschot van 75 % kan op de toegekende toelage bedoeld in artikel 1 worden gestort zodra het PCM-plan door het begeleidingscomité is goedgekeurd en nadat er een schuldvordering is ingediend. § 2. Het resterende eindsaldo van 25 % zal pas uitbetaald worden als aan volgende voorwaarden is voldaan: 1. het begeleidingscomité heeft het eindrapport goedgekeurd;2. het financieel verslag en de financiële bewijsstukken zijn goedgekeurd door een ambtenaar van de FOD. § 3. De kosten verbonden aan het verwezenlijken van opdrachten die niet in artikel 3 zijn vermeld, niet in het PCM-plan of een tussentijds verslag zijn opgenomen worden niet gesubsidieerd en teruggevorderd of verminderd in de laatste schijf van de subsidie.

In geval van terugbetaling van teveel gestorte voorschotten, zal dit gebeuren op het bankrekeningnummer van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, IBAN BE42 6792 0059 1754. § 4. Alle schuldvorderingen en bewijsstukken ter rechtvaardiging dienen gestuurd te worden naar het centrale facturatieadres, zijnde: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Stafdienst Budget en Beheerscontrole Eurostation blok 2 Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel HOOFDSTUK VIII. - De financiële balans

Art. 13.§ 1. De algemene regels voor de boekhouding van een VZW worden toegepast. Alle inkomsten en uitgaven worden gerechtvaardigd met financiële bewijsstukken conform artikel 11. § 2. De overhead en project gerelateerde coördinatiekosten komen in een aparte budgetlijn en mogen 10 % van de toegekende toelage niet overschrijden. Overheadkosten worden gedefinieerd als kosten die niet direct aan de uitvoering van een bepaalde activiteit zijn toe te rekenen. § 3. Enkel bewijsstukken die een direct verband met de opdrachten en de activiteiten aanwijzen zoals loonfiches, prestatiebladen van freelancers, verplaatsingsvergoedingen conform de wetgeving, facturen van werkingskosten, vergoedingen, sociale lasten, kleine bureaukosten en kosten van dienstverlening, diensten geleverd door derden worden in aanmerking genomen. Representatiekosten met in begrip van maaltijden, dranken, snacks en zitpenningen voor deelnemers worden niet aanvaard. § 4. Diensten door derden, freelancers en subcontracten worden conform de wetgeving geleverd. § 5. In het kader van efficiëntie en synergiën tussen de verschillende administraties kan de aangestelde ambtenaar de financiële controle van één of meerdere subsidiërende administraties of voor één of meerdere door hen gesubsidieerde vzw's zowel afzonderlijk als samengevoegd uitvoeren. HOOFDSTUK IX. - Het intellectuele eigendom

Art. 14.In het kader van deze toelage zijn alle ontwikkelde instrumenten, tools, documenten en resultaten eigendom van de FOD.

Art. 15.§ 1. De VZW EBMPracticeNet ziet erop toe dat op elk document of in elke activiteit het logo van de FOD zichtbaar aanwezig is als subsidiërende of eigendomspartner. § 2. De FOD in `full tekst en logo' wordt als donor expliciet vermeld bij elke wetenschappelijke publicatie of poster. § 3. De VZW EBMPracticeNet kan gebruik maken van de documenten en de resultaten die ze in het kader van deze toelage hebben gerealiseerd voor zover dit gebruik geen winstoogmerk of extra onkosten vanuit de subsidie met zich meebrengt en in respect met artikel 15, § 1 en § 2. § 4 Dit gebruiksrecht kan op ieder ogenblik worden ingetrokken HOOFDSTUK X. - Eindbepalingen

Art. 16.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2017.

Art. 17.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^