Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 mei 2020
gepubliceerd op 26 mei 2020

Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal managementfuncties bij het War Heritage Institute

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2020020963
pub.
26/05/2020
prom.
12/05/2020
ELI
eli/besluit/2020/05/12/2020020963/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal managementfuncties bij het War Heritage Institute


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, artikel 11, § 1, 1ste lid;

Gelet op de wet van 28 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2017 pub. 16/05/2017 numac 2017011955 bron ministerie van landsverdediging Wet tot oprichting van het "War Heritage Institute" en houdende integratie van de opdrachten, de middelen en het personeel van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en de Historische Pool van Defensie sluiten tot oprichting van het "War Heritage Institute" en houdende integratie van de opdrachten, de middelen en het personeel van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en de Historische Pool van Defensie;

Gelet op het advies van het Basisoverlegcomité van het War Heritage Institute, gegeven op 2 oktober 2018;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 15 maart 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 22 mei 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d.11 september 2019;

Gelet op het advies 66.834/4 van de Raad van State, gegeven op 16 januari 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende, enerzijds, dat het koninklijk besluit van 16 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006011523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de depotvereisten voor de voorraden van APETRA type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006014262 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006011524 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststellen van de regelen aangaande de controle op APETRA type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006014264 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht N.M.B.S. Holding type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van bepaalde personeelsleden die houder zijn van operationele graden van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006023321 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 EUR aan het « Platform Lokale Agenda 21 Leuven » sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut van toepassing is op het War Heritage Institute, anderzijds, dat de opname van het War Heritage Institute in de lijst van de federale wetenschappelijke instellingen het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen ook van toepassing maakt, is het noodzakelijk om de regelgevende bepalingen vast te stellen voor de selectie, de werving en de aanduiding van de managementfuncties van deze instelling;

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het organogram van het War Heritage Institute omvat twee managementfuncties, de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal.

Art. 2.De bepalingen van het koninklijk besluit van 16 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006011523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de depotvereisten voor de voorraden van APETRA type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006014262 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006011524 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststellen van de regelen aangaande de controle op APETRA type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006014264 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht N.M.B.S. Holding type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van bepaalde personeelsleden die houder zijn van operationele graden van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006023321 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 EUR aan het « Platform Lokale Agenda 21 Leuven » sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut zijn van toepassing voor de selectie, de werving en de aanstelling van de houders van een managementfunctie bij het War Heritage Institute.

De bepalingen van het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen zijn niet van toepassing voor de selectie, werving en de aanstelling van de managementfunctie bij het War Heritage Institute.

Art. 3.De minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 mei 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, Ph. GOFFIN

^