Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 maart 2023
gepubliceerd op 28 maart 2023

Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel en tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 juni 1975 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023201162
pub.
28/03/2023
prom.
12/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel en tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 juni 1975 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, de artikelen 35, 36 en 41;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juni 1975 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel;

Gelet op het besluit van 31 mei 2017 tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel;

Gelet op het advies van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, gegeven op 17 oktober 2019;

Gelet op het bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 september 2020;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 31 maart 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 januari 1987, 29 april 1999 en 10 juli 2013, wordt opgeheven.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 6 juni 1975 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/06/1999 pub. 09/07/1999 numac 1999012454 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 72 van 30 maart 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het beleid ter voorkoming van stress door het werk type koninklijk besluit prom. 21/06/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999012458 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 12 januari 1999 genomen in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap, in uitvoering van de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd sluiten, wordt opgeheven.

Art. 3.Het mandaat van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretarissen en de leden van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel eindigt op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2023.

Art. 5.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 maart 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 28 maart 1975, Belgisch Staatsblad van 23 mei 1975.

Koninklijk besluit van 6 juni 1975, Belgisch Staatsblad van 21 oktober 1975.

Koninklijk besluit van 19 januari 1987, Belgisch Staatsblad van 13 februari 1987.

Koninklijk besluit van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012273 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid in de sector thuisverpleging en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999012297 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd « Fonds Social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone » en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999012282 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de vaststelling van de bijdragen aan het « Fonds voor bestaanszekerheid voor de houthandel » type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012272 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de uitbreiding van het recht op beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999022422 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 1999 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 31 maart 1983 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012290 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de buitengewone bijdrage aan het « Sociaal Fonds voor de handelsbedrijven uit de metaalsector » sluiten, Belgisch Staatsblad van 18 juni 1999.

Koninklijk besluit van 21 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/06/1999 pub. 09/07/1999 numac 1999012454 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 72 van 30 maart 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het beleid ter voorkoming van stress door het werk type koninklijk besluit prom. 21/06/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999012458 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 12 januari 1999 genomen in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap, in uitvoering van de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 september 1999.

Koninklijk besluit van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2013, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013011357 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2013 sluiten, Belgisch Staatsblad van 22 juli 2013.

Besluit van 31 mei 2017, Belgisch Staatsblad van 28 juni 2017.

^